Referat fra DES’ uddannelsesudvalgsmøde 5. oktober 2015

Deltagere:

Jens Peter Kroustrup - Flemming Steen Nielsen – Lene Ring Madsen - Karen Fjeldborg - Annette Kvistborg – Peter Rossing – Karen Boje – Liselotte Fisker
Afbud: Trine Tang-Christensen - Lena Sønder Snogdal

Dagsorden:

1. Kurser i 2016
2. Kurser i 2017, måske 2018
3. Budgetansøgning 2016
4. Pædagogiske tiltag ved kurserne
5. Ansættelsesudvalg, repræsentation fra udvalget
6. Evt.

Ad 1:

Det nylige afholdte Hypofyse kursus er blevet afviklet i god stil og alle bestod. Kurserne for 2016 er følgende: Thyreoideasygdomme, diabetes og ernæringsrelaterede sygdomme afholdes i foråret. Laboratorieteknik og knogle-calciummetaboliske sygdomme i efteråret. Når de endelige datoer er fastsatte meddeles dette via DES og på hjemmesiden.
Igen blev vigtigheden af planlægningen af deltagelsen af HU-lægerne påpeget. Således kunne OUH berette om ”mandefald”, idet afdelingen på et tidspunkt kun havde 2 HU-læger tilbage, resten var på uddannelseskurser. Derfor opfordrer udvalget til, at kursusdeltagelse ikke kun finder sted, når HU’erne er på universitetshospitalerne, men også mens de er på regionens andre sygehuse, så disse flaskehalse undgås. De regionale uddannelsesansvarlige opfordres til at inkludere kursusaktiviteten i uddannelsesprogrammerne.

Ad 2:

Der fortsættes med at afholdes 4 årlige kurser. I 2017 planlægges der afholdelse af kurser i diabetes – laboratoriefærdigheder – binyre – hypofyse.

Ad 3:

Der er indsendt standardansøgning til SST om 4 årlige kurser med ca. 25 deltagere på hvert kursus.

Ad 4:

Dette emne affødte en livlig debat i udvalget. Det blev bl.a. foreslået, at delkursuslederne skulle gennemse/acceptere slides forud for undervisningen, hvilket dog vil være ret tidskrævende, men som ville kunne resultere i at informationer ikke blev ”gengangere” i andre underviseres materiale. Man havde erfaring for, at de kurser for delkursuslederne var tilstede under hele forløbet, var de bedste og mest effektive kurser. Inddragelse af cases er at foretrække, men kræver at der er mere tid på kurserne.
Flemming ønsker at indføre en arbejdsgang, således at præ-og post testene gennemgås sammen med delkursuslederne for at sikre, at spørgsmålene er entydige og mere klinisk orienterede.
Der nedsættes et pædagogisk udvalg bestående af Karen Boje, Lene Ring og Flemming Nielsen, der skal udarbejde en guide - deadline: medio december via mail. Desuden blev det foreslået at samle alle delkursuslederne til en snak om præ/post testene under DES’ årsmøde i januar.
Annette udleverede noget materiale (FAIR – checkliste og praktiske tips) til brug for kursus-undervisning. Vedhæftes til de af jer, der ikke kunne deltage i mødet.

Ad 5:

Ansættelse af HU-læger: der udpeges 1 person fra en anden region end den ansættende region, som skal deltage i ansættelsesudvalget: Annette Kvistborg er udpeget for Region Øst, Jens Peter Kroustrup for region Syd og Flemming Nielsen for region Nord.

Ad 6:

Pr. 5.10.15 er udvalget sammensat således:
PKL Nord Jens Peter Kroustrup
PKL Syd Annette Kvistborg
PKL Øst Flemming S Nielsen (formand)
Ud.søgende 1 Lene Ring Madsen
Ud.søgende 2 Karen Boje
Best.medl. 1 Peter Rossing
Best.medl. 2 Hanne Storm
Interesse 1: Lena Snogdal
Interesse 2: Liselotte Fisker
Interesse 3: Trine Tang Christensen
Interesse 4: Karen Fjeldborg
Sekretær: Nanett Mosumgaard
FYEN skal finde en afløser for Karen Boje pr. 30.11. KB fortsætter heldigvis i udvalget som interesse-medlem.
Nyt DES-bestyrelsesmedlem af udvalget er Hanne Storm – velkommen til.
Der efterlyses underviser i Klinisk Beslutningsteori - sted: Århus.

Næste møde: tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 på OUH.
Nanett Mosumgaard/8.10.15