Ordinær generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab

Torsdag den 9. maj 2017 kl. 19.00
Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Dagsordenen er ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af formandens beretning ved Troels Krarup Hansen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne kalenderår ved kasserer
Inge Bülow Pedersen.
4. Beretning fra stående udvalg:
a. Videreuddannelsesudvalget
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende medlemmer er på valg og modtager gerne genvalg:
Hans Jørgen Gjessing, Inge Bülow Pedersen, Jens Bruun, Thomas Almdal
Følgende medlemmer er ikke på valg i år:
Troels Krarup Hansen (formand), Lars Gormsen, Peter Hovind, Pernille Holmager, Kirstine
Stochholm, Eva Lerche-Black og Ebbe Eldrup, Thomas Brix
Følgende medlemmer kan ikke genvælges:
Hanne Storm
Bestyrelsen foreslår følgende nye kandidater:
Anne Lene Riis, Regionshospitalet Horsens
6. Valg af inspektorer.
Ingen inspektorer på valg (Alle valgt for 4 år i 2015):
Inspektorer:
Signe Sætre Rasmussen, Trine Walter Jensen, Elsebeth Duun, Ebbe Eldrup, Henning
Kaspersen Nielsen
Juniorinspektorer:
Anne Kristine Amstrup, Signe Frøssing, Sine Knorr Sørensen
7. Valg af revisorer.
Revisorer (Sten Lund og Karen Boje) er ikke på valg.
8. Fastsættelse af kontingent 2017.
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent for 2017, dvs. almindeligt medlemskab 400,-,
studerende 200,- kroner, firmamedlemskab 4.000,- kroner, medlemmer over 70 år samt
æresmedlemmer kontingentfri.
9. Eventuelt

Ad 1) Birte Nygaard vælges som dirigent
Ad 2) Formandens beretning vedhæftet som bilag 1. Godkendes.
Ad 3) Regnskabet godkendes.
Ad 4) Afvikling af ENDO-kurser går godt med faste delkursusledere. Dog måtte et enkelt kursus
aflyses grundet manglende deltagere. Beretning godkendes.
Ad 5) Anne Lene Riis vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Hans Jørgen Gjessing, Inge Bülow
Pedersen, Jens Bruun, Thomas Almdal genvælges.
Ad 6) Ingen på valg
Ad 7) Ingen på valg
Ad 8) Kontingent vedtages
Ad 9) Regnskabsåret justeres så regnskabet fremover kan fremlægges på årsmødet

Bilag 1:

Formandsberetning 2016-2017

Dansk Endokrinologisk Selskab, Formandens beretning 2017:

1. Medlemstilgang og -afgang

Der har igen i år været beskeden ændring i medlemstallet med ny tilgang af medlemmer
(n=34) og en lidt større afgang (n=68) og i alt tæller selskabet 677 medlemmer. Bestyrelsen
har ikke afvist ansøgninger om optagelse i selskabet.

2. Mødeaktiviteter:

Som noget nyt afholdt bestyrelsen i august 2016 i 24 timers visionsmøde. Mødet gav
bestyrelsen en sjælden lejlighed til i dybden at diskutere vigtige emner vedrørende
selskabets fremtid. På dagsordenen var bl.a. vores samarbejde med medicinalindustrien,
de nye Steno Diabetes Centre, fremtiden for vores årsmøder, webstrategi for DES, og
speciallæge- og efteruddannelse inklusiv faglig profil.
Mødet var en stor succes, og vi fik bl.a. lavet en klar retningslinje for habilitetskrav til
bestyrelsen og vores samarbejde med medicinalindustrien. Desuden besluttede vi på
mødet at etablere en årsmødekomité, der skal stå for det praktiske arrangement af
årsmøderne fremover.
I efteråret afholdtes det sjette møde på Sandbjerg, som er vores forum for udarbejdelse af
Nationale Behandlingsvejledninger for Endokrinologi: EndoNBV, den 28-29. oktober 2016.
Årets emner var Radiojodbehandling, Ketoacidose, Primær Hyperaldosteronisme,
Anorexia Nervosa, Hypoparathyroidisme samt Hypokalkæmi. Desuden blev der fremlagt
opdaterede udgave af ældre NBV’er: Osetoporose, Hyponatriæmi, Graves’ Orbitopati,
Type 1 Diabetes og Hyperprolaktinæmi.
Der er fortsat god tilslutning til mødet, men dog var der i år et let fald i deltagerantallet.
Dette kan skyldes at vi har startet indfasningen af egenbetaling, så det i år kostede 500 kr.
at deltage på Sandbjerg. Håbet er at deltagerne kan få dækket udgifterne til deltagelse
fra deres afdelinger. En rundspørge til mødet viste at dette var tilfældet for størstedelen –
men ikke alle deltagere. Jeg vil kraftigt opfordre alle afdelinger til at støtte deres ansattes
deltagelse i disse meget vigtige møder. DES’ NBV’er er en kæmpe gevinst for alle, der
arbejder med endokrinologi. Næste års emner til NBV og arbejdsgrupper kan ses på
hjemmesiden.
Der skal hermed rettes en stor tak til alle som engagerer sig i udarbejdelsen af vores NBVer,
ikke mindst arbejdsgrupperne og deres tovholdere. Tak også til styregruppen der effektivt
er blevet ledet Kirstine Stochholm frem til seneste møde, og siden da af Claus Larsen
Feltoft.
Årsmødet blev i år afholdt d. 27. -28. januar 2017 i Musikhuset i Esbjerg. Mødet var det 31.
årsmøde og var i år arrangeret af Endokrinologisk Sektion, Sydvestjysk Sygehus. Mødet var
særdeles vellykket og meget professionelt arrangeret med op imod 400 tilmeldte og
næsten 100 accepterede abstracts.
Årets modtager af Niels Schwartz Sørensens ærespris holdt festforelæsning fredag, og
prisen tilfaldt professor overlæge Filip Krag Knop, der blev hædret for sin forskningsindsats
med fokus på tarmhormoner.
Lørdag var der også prisuddelinger til bedste foredragsholdere og årets artikelpriser, og
der uddeltes Astra Zenecas rejselegat til diabetesforskere.
Stor tak til alle i den lokale organisationskomité for det store arbejde.
Bestyrelsen har besluttet at afprøve en ordning, hvor de praktiske dele af årsmødet
fremover håndteres af en årsmødekomité, mens det fortsat er lokale arrangører, som står
for det videnskabelige program. Håbet er at vi herigennem kan strømline arbejdet, få
bedre overblik over budgettet, og gøre det mindre krævende at være lokal arrangør.
Årsmødet kommer i 2018 til at foregå i Odense med Bispebjerg som videnskabelig
arrangør, og fremover vi mødet hvert år ligge i Nyborg. Stor tak til årsmødekomitéen og
formand Pernille Holmager, som allerede er i fuld gang med arbejdet.

3. Uddannelsesaktiviteter:

Specialespecifikke kurser for HU-læger: Hovedkursusleder Flemming S Nielsen, som også er
formand for vores uddannelsesudvalg, har i samarbejde med de lokale kursusledere
afholdt de planlagte kurser. I et forsøg på at sikre kontinuitet i kurserne besluttede
uddannelsesudvalget tidligere at opslå stillingerne som delkursusledere for en længere
periode og det ser ud til at fungere godt. Der er planlagt 4 kurser for 2017.
Vi har et meget engageret og hårdt arbejdende uddannelsesudvalg, som skal have stor
tak for deres vigtige arbejde.
Kurser i udlandet: Bestyrelsen havde også i 2016-7 afsat og uddelt 50.000 kr./år til støtte til
yngre kollegers deltagelse i internationale kurser og konferencer, fortrinsvis i sådanne
arrangeret af ESE.

4. Internationale aktiviteter:

European Society of Endocrinology arbejder fortsat på at styrke samarbejdet mellem ESE
og de nationale selskaber. Man har udviklet et curriculum for speciallægeuddannelsen i
endokrinologi: ESE Recommended Curriculum of Specialisation in Clinical Endocrinology,
Diabetes and Metabolism, som skal godkendes af de nationale selskaber.
Hans Perrild har også i 2016-17 været vores repræsentant i UEMS (Union Européenne Dea
Médecins Spécialistes) som bl.a. arbejder med at udvikle metoder til at sikre postgraduat
akkreditering.

5. Nationale aktiviteter:

I relation til forskellige udvalg og opgaver for Sundhedsstyrelsen og LVS har der været
behov for at udpege diverse repræsentanter. Der er heldigvis stadig stor velvilje til at stille
op, og tak for det.

6. Bestyrelsen og selskabet:

Det har været et år præget af mange opgaver for diverse myndigheder, og en del
medieopmærksomhed omkring disse aktiviteter. Men vi fortsætter heldigvis vores positive
udvikling med årsmøder med meget stor deltagelse og vedvarende udvikling af nye
EndoNBVer.

Tak til afgående bestyrelsesmedlem Hanne Storm, der forlader bestyrelsen efter maksimal
funktionsperiode og takkes for en glimrende indsats. Tak til vores kasserer Inge Bülow
Pedersen og hendes store indsats med at gøre vores selskab momsregistreret og med at
styre vores regnskaber, og til de interne revisorer .
Særlig tak til Esben Søndergaard, der som sekretær har en helt afgørende funktion.
Endelig har Nanett Mosumgaard ydet værdifuld sekretærbistand til uddannelsesudvalget
og tak til webmaster Simon Chang der holder hjemmesiden opdateret.
Tak til alle i selskabet, ikke mindst vores bestyrelsesmedlemmer, der aktivt er gået ind i de
mange opgaver vi stilles over for. Både opgaver fra Sundhedsstyrelsen og de opgaver vi
selv stiller os med kurser og EndoNBV’er. Det har gjort det væsentlig nemmere for mig at
fungere som formand for selskabet i mit første år.
Aarhus d 11.04.2017
Troels Krarup Hansen