Referat af Ordinær generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab

mandag den 2. maj 2016 kl. 19 i Domus Medica

Dagsordenen er ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.

 1. Forelæggelse af formandens beretning ved Peter Rossing.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne kalenderår ved Inge Bülow Pedersen

 1. Beretning fra stående udvalg:

 1. Videreuddannelsesudvalget
 2. UEMS

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer er på valg og modtager gerne genvalg:

Lars Gormsen, Peter Hovind, Pernille Holmager, Kirstine Stochholm,

Eva Lerche-Black og Ebbe Eldrup

Følgende medlemmer er ikke på valg i år:

Hanne Storm, Hans Gjessing, Inge Bulow Pedersen, Jens Bruun, Thomas Almdal og Pernille Holmager

Følgende medlemmer kan ikke genvælges:

Dorte Glintborg

Bestyrelsen foreslår følgende nye kandidat:

Thomas Brix

 1. Valg af inspektorer.

 1. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår Sten Lund

 1. Fastsættelse af kontingent 2017.

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af det for nyligt (fra 2016) forhøjede kontingent.

 1. Eventuelt


Referat:

Ad 1) Valg af dirigent.

Flemming Nielsen vælges enstemmigt som dirigent

Ad 2) Forelæggelse af formandens beretning ved Peter Rossing.

Formanden fremlægger sin beretning mundtlig. Beretning forefindes skriftligt som bilag 1 til referat

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne kalenderår ved Inge Bülow Pedersen

Regnskab fremlægges og godkendes

Ad 4) Beretning fra stående udvalg:

 1. Videreuddannelsesudvalget

Flemming Nielsen aflagde beretning for uddannelsesudvalget. Holdt kurser i 2015 som planlagt. Afholdes nu ved faste delkursusledere. Thyroidea kursus aflyst pga manglende deltagelse.

 1. UEMS

Skriftlig rapport ved Hans Perrild vedhæftet som bilag 2

Ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lars Gormsen, Peter Hovind, Kirstine Stochholm, Eva Lerche-Black og Ebbe Eldrup modtog genvalg.

Dorte Glintborg udtræder af bestyrelsen og takkes for hendes indsats

Thomas Brix vælges som nyt bestyrelsesmedlem

Følgende medlemmer var ikke på valg:

Hanne Storm, Hans Gjessing, Inge Bulow Pedersen, Jens Bruun, Thomas Almdal og Pernille Holmager

Ad 6) Valg af inspektorer

Ingen inspektorer på valg:

Nuværende inspektorer:

Signe Sætre Rasmussen, Hillerød

Trine Walter Jensen, Hvidovre

Elsebeth Duun, Gentofte

Ebbe Eldrup, Herlev

Henning Kaspersen Nielsen, Randers

Juniorinspektorer:

Anne Kristine Amstrup, Signe Frøssing, Sine Knorr Sørensen

Ad 7) Valg af revisorer

Sten Lund og Karen Boje vælges som ny revisor.

Ad 8) Fastsættelse af kontingent 2017.

Nuværende kontingent fastholdes. Dvs. for almindeligt medlemskab 400, studerende 200 og firma 4000 kroner.

Ad 9) Eventuelt

-        På vegne af Jens Faber rejser formand Peter Rossing debatten omkring de nye Steno Diabetes Centre. Overordnet er der i debatten konsensus omkring det hensigtsmæssige i at holde selskabet sammen som ét selskab. Dette vil være et fokusområde for selskabet fremadrettet.

-        Diskuteres om generalforsamlingen vil ligge bedre til årsmødet mhp at flere medlemmer kan deltage. Generelt opbakning til ideen. Bestyrelsen vil overveje dette mhp næste års generalforsamling.

Referat af sekretær Esben Søndergaard


Bilag 1:

Formandsberetning 2015-2016

Dansk Endokrinologisk Selskab, Formandens beretning 2016:

1. Medlemstilgang og -afgang
Der har igen i år været beskeden ændring i medlemstallet med nytilgang af medlemmer (n=7) og en lidt større afgang (n=14) og i alt tæller selskabet 704 medlemmer. Bestyrelsen har ikke afvist ansøgninger om optagelse i selskabet.

2. Mødeaktiviteter:
I efteråret afholdtes det femte møde på Sandbjerg for vores forum for udarbejdelse af Nationale Behandlingsvejledninger for Endokrinologi: EndoNBV den 6-7 november 2015. Årets emner var ”Acromegali, Mb Addison, Primær Hyperaldosteronisme, Thyeroideasygdom og graviditet samt Hyperkalkæmi”.

NBV findes nu som app til android og IOS/Apple.

Der var igen god tilslutning til mødet. Det har fra starten været diskuteret hvornår DES skal udfase støtten til arrangementet med henblik på at det fremadrettet betales af afdelingerne. Det har ikke været muligt at få støtte til mødet fra Sundhedsstyrelsen og emnet er bragt op i LVS men foreløbig herfra heller ingen forslag til alternativ financiering. Efter rundspørge til deltagere om forventet velvilje til betaling i afdelingerne, er det nu i bestyrelsen besluttet at DES bidrag aftrappes over en årrække.  DES betaling til Sandbjerg mødet udfases over 4 år med egenbetaling (forhåbentlig dækket af afdelingerne) på 500 kr i 2016, 1000 kr i 2017, 1500 kr i 2018 og derefter fuld egenbetaling. Der skal hermed rettes en stor tak til alle som engagerer sig i udarbejdelsen af vores NBVer, ikke mindst arbejdsgrupperne og deres tovholdere. Tak også til styregruppen der effektivt er blevet ledet Kirstine Stochholm. Næste års emner til NBV og arbejdsgrupper kan ses på hjemmesiden.

Årsmødet blev i år afholdt d. 14. -16. januar 2016 af ved Center for Diabetes Forskning på Gentofte, Gentofte og Herlev Hospital på hotel Bella Sky i København. Mødet var det 30. årsmøde og derfor et jubilæum, der blev markeret med et jubilæumsformat med start torsdag aften med inviterede og sponsorerede foredragsholdere og et nyt initiativ med uddeling af priser for årets artikel. Fredag og lørdag fortsattes med fint program i mere traditionelt format med tæt på 100 accepterede abstracts.  Mødet var rigtig vellykket og udover et fint og meget professionelt arrangerement, var mødet igen i år meget flot besøgt med omkring 420 tilmeldte. Formatet med start torsdag aften gav mulighed for flere inviterede foredrag, men jo også et længere og dermed dyrere møde, og der var derfor enighed om at fremtidige møder kan arrangeres som tidligere eller i det nye format afhængig af de kommende arrangørers tanker.

Årets modtager af Niels Schwartz Sørensens ærespris,  holdt festforelæsning fredag og prisen tilfaldt professor overlæge Troels Krarup Hansen der blev hædret for sin forskningsindsats med fokus på diabetes og mikrovaskulære komplikationer.

Lørdag var der også prisuddelinger til bedste foredragsholdere og der uddeltes Astra Zenecas rejselegat til diabetesforskere. Stor tak til alle fra den lokale organisationskomité.

3. Uddannelsesaktiviteter:

Specialespecifikke kurser for HU-læger: Hovedkursusleder Flemming S Nielsen har i samarbejde med de lokale kursusledere afholdt de planlagte kurser. I et forsøg på at sikre kontinuitet i kurserne besluttede uddannelsesudvalget tidligere at opslå stillingerne som delkursusledere for en længere periode og det ser ud til at fungere godt. Der er planlagt 4 kurser for 2016.

Kurser i udlandet: Bestyrelsen havde også i 2015-6 afsat og uddelt 50.000 kr/år til støtte til yngre kollegers deltagelse i internationale kurser fortrinsvis i sådanne arrangeret af ESE.

4. Internationale aktiviteter:
European Society of Endocrinology arbejder fortsat på at styrke samarbejdet mellem ESE og de nationale selskaber. Man har indsamlet curriculums for speciallægeuddannelsen fra de forskellige lande for at forsøge at harmonisere dette. Dette diskuteredess igen i forbindelse med ESEs årsmøde  maj 2015 hvor det er klart at der på den ene side er mange gode initiativer i retning af harnomisering og standardisering af efteruddannelse og forslag til frivillige eller eventuelt obligatoriske certificeringsmodeller for speciallæger til dokumentation af opnåelse og vedligeholdelse af færdigheder.

Desværre er det også klart at de forskellige initiativer fra UEMS, ESE mfl ikke er koordinerede og dette har vist sig vanskeligt.

Vores repræsentant Hans Perrild beretter:

Om UEMS 2015/2016.

CME/CPD har også i år været et vigtigt indsats område.

Directive 2013/55 on Recognition of professional qualification (Patient care and Mobility of Health professionals) artikel 22 opfordrer medlemsstater til at sikre og stimulere CPD samt opdatere viden, færdigheder og kompetencer hos de sundhedsprofessionelle (CME). Januar 2016 forventes alle medlemsstater at melde status på dette arbejde til EU kommissionen. De store medicinske europæiske organisationer UEMS, CPME, UEMO, EJD, FEMS og AEMH  har offentliggjort et consensus statement december 2015 med 8 punkter bla at CPD fortsat er  en etisk forpligtigelse for at sikre den bedste patientbehandling og at der lokalt skal skabes muligheder og tid til det i hverdagen. Yderligere at der er ikke evidens for at revalidering og recertificering er måden at finde læger med ringe performance.

Vores 3E (Exchange in Endocrinology) grant s er der et stigende antal ansøgere til og i år udbydes tre stipendier  af 18 000 euro. Betingelserne er anført på vores hjemmeside WWW.UEMS.dk

En arbejdsgruppe ventes på General Assembly  i Prag i april at forelægge et forslag til Europæisk Board examination in Endocrinology som et tilbud til Europæiske endokrinologer som supplement til CME/CPD, på linje med lungemedicinere oa.

E learning platformen (EEU) vokser med nogle kurser om året for at vise vores koncepts styrker, finansieret  af UEMS  Board of endokrinologi, men vi arbejder på at kunne skalere op til en stor europæisk e learning platform i samarbejde med europæiske og nationale endokrinologiske selskaber. På sigt med mulighed for at udvide fra 1-2  times e learning sessioner til mere interaktive, virtuelle lærings miljøer. Akkreditering af den enkelte s indsats med CME point er vigtigt så en samarbejdsaftale med EACCME (UEMS akkrediterings organisation) er under forhandling.

5. Nationale aktiviteter:

I relation til forskellige udvalg og opgaver for Sundhedsstyrelsen og LVS har der været behov for at udpege diverse repræsentanter. Der er heldigvis stadig stor velvilje til at stille op, og tak for det.

Planerne om at oprette et nyt og større Steno Diabetes Center Copenhagen, potentielt som en del af et nationalt netværk af SDC-X enheder er tænkt som et stort løft til diabetes behandling og forskning i Danmark. I bestyrelsen har det været diskuteret at det er vigtigt at man har for øje at sikre præ- og postgraduat uddannelse, og undgår en opsplitning af specialet i diabetes vs resten af endokrinologien. Omvendt er der mange spændende muligheder i de nye visioner.

 

6. Bestyrelsen og selskabet:
Tak til alle, ikke mindst vores bestyrelsesmedlemmer, der aktivt er gået ind i de mange opgaver vi stilles over for, ikke mindst fra Sundhedsstyrelsen og de opgaver vi selv stiller som kurser og EndoNBV’er. Det har været helt afgørende for, at jeg gennem de seneste 4 år har kunnet fungere som formand for selskabet. Det har været en periode præget af mange opgaver for diverse myndigheder, men især en positiv udvikling af vores årsmøder med meget flot deltagelse og udviklingen af EndoNBVer og dertil hjemmeside og apps.

Tak til afgående bestyrelsesmedlem Dorte Glintborg der forlader bestyrelsen efter maksimal funktionsperiode og takkes for en solid og effektiv indsats. Tak til vores kasserer Inge Bülow Pedersen og hendes indsats med vores regnskaber, og til de interne revisorer Anne Jarløv og Jan Kvetny.

Særlig tak til Frederik Persson der som sekretær har haft en helt afgørende og krævende funktion og uden vis hjælp gennem min formandstid havde været umulig.

Derudover tak til forkvinde for EndoNBV Kirstine Stochholm som har gjort et stort arbejde. Endelig har Nanett Mosumgaard ydet værdifuld sekretærbistand til uddannelsesudvalget og tak til webmaster Simon Chang og app udvikler Christian Kruse der holder hjemmesiden godt opdateret og udvikler apps til NBV og årsmødet.

København d 05.04.2016
Peter Rossing