Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab tirsdag den 21. maj 2013 kl. 19.00

Dagsordenen er ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

Ebbe Eldrup foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent. Konstaterer at GF er rettidigt indkaldt.

2. Forelæggelse af formandens beretning ved Peter Rossing (fremsendt med indkaldelsen).

Formand Peter Rossing resumerer den udsendte skriftlige beretning. Årsmødet en success tak til arrangørerne, ny hovedkursusleder (se pkt 4.a) , legater til kongresdeltagere og ECE nævnes. Tak til afgående hovedkursusleder Henrik Ancher Sørensen for indsatsen. Tak til afgående bestyrelsesmedlem Helle Brockstedt for indsats i bestyrelsen. Kommentar til relationer til industrien, det er diskuteret flere gange i bestyrelsen. Beretning godkendt af GF.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne kalenderår ved Trine Tang-Christensen.

Trine Tang Christensen gennemgår regnskabet for 2012, som er godkendt af revisorerne. Mindre underskud for 2012 på ca. 34000 kr. Alle værdipapirer er lagt om i 2012 pga. af faldende afkast, og likvide beholdninger er reduceret. Obligationer er i investeringsforeninger der ikke har medicinal og våben firmaaktier.

4. Beretning fra stående udvalg:

a. Videreuddannelsesudvalget
Ny hovedkursusleder Flemming Nielsen præsenterer hoveduddannelsesudvalget og dets arbejde. Der er plads til flere læger med interesse for uddannelse. Afholdte kurser gennemgås. Tilmeldingsfrist til planlagte kurser på DES hjemmeside 14.juni. Det største arbejde har imidlertid drejet sig om budget nedskæringer fra SST, udmeldt med kort frist. FN har været i tæt dialog med SST for at sikre at kurser til alle HU-læger kan gennemføres. For nylig har SST meldt ud at der er sikret dækning til det sidste kursus for 2013. Endokrinologi er nogle af de billigste kurser sammenlignet med andre intern medicinske specialer.

b. UEMS
Hans Perrild fortæller om arbejdet i UEMS med fokus efteruddannelse af speciallæger. Der er stigende europæiske krav til efteruddannelse med dokumentation. Man arbejder på at lave en CME platform, hvor interaktiv e-learning kan udgå fra. Man har oprettet en non-profit organisation (EEU) for at sikre at denne platform skal kunne tilgås gratis. Der en tidtabel for videreudvikling af initiativet. Man vil i september mødes med EASD for fælles udvikling.

5. Valg af formand-elect:

Formand.  Peter Rossing genvalgt.
Peter Rossing er valgt som formand indtil generalforsamlingen 2014. Der kan derfor stemmes om en ny formand-elect i år. Peter Rossing stiller gerne op til endnu en periode som formand og bestyrelsen støtter dette.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Genvalg af alle valgbare bestyrelsesmedlemmer. Hanne Storm valgt ind i bestyrelsen..

Følgende medlemmer er på valg og modtager gerne genvalg:
Trine Tang Christensen, Torben Østergaard, Klaus Levin og Frederik Persson

Følgende medlemmer er ikke på valg i år:
Niels Jessen, Birte Nygaard, Troels Krarup, Dorte Glintborg, Dan Hesse, Kirstine Stokholm og Peter Oturai.

Følgende medlemmer kan ikke genvælges:
Helle Brockstedt

Bestyrelsen foreslår følgende nye bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Storm

7. Valg af inspektorer.

 Henning Nielsen og Dorte Glintborg genvalgt

8. Valg af revisorer.

Interne revisorer Anne Jarløv og Jan Kvetny genvalgt.

9. Fastsættelse af kontingent 2013.

Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent for 2013, dvs. almindeligt medlemskab 300,-, studerende 150,- kroner, firmamedlemskab 3.000,- kroner, medlemmer over 70 år samt æresmedlemmer kontingentfri.

Uændret kontingent vedtaget.

10. Eventuelt

Intet til dette punkt.

Referent.
Frederik Persson