Dansk Endokrinologisk Selskab - Generalforsamling den 7. maj 2012

1. Valg af ordstyrer                                   
Henrik Ancher Sørensen blev foreslået og valgt til ordstyrer. Konstaterede at GF indkaldt rettidigt.

2. Formandsberetning
Kim Brixen fortalte om bestyrelsens og selskabets aktiviteter det forløbne år, bl.a. omtaltes behandlingsvejledningsmødet på Sandbjerg og årsmøde i januar. Rekruttering til specialet, som for nogle år siden syntes problematisk er nu helt anderledes positiv – alle stillinger besat, og der meldes om entusiastiske kursister til hoveduddannelseskurserne. Bestyrelsen har i løbet af året ydet støtte til kursusdeltagelse til unge medlemmer, og det kommende værtskab for ECE i 2013 blev også nævnt. Der blev rettet tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Leif Breum, Kurt Højlund, Kim Brixen, Marie-Louise Hartoft-Nielsen og Esben Søndergaard. (se i øvrigt den skriftlige beretning)

3. UEMS (European Union of Medical Specialists).
Hans Perrild har været gæst på bestyrelsesmøde og fortalt om europæisk akkreditering af personer og centre. Nyt projekt om e-learning er initieret. Man vil starte et ”European Endocrine Update”, som skal kunne give CME points. DES vil være med fra starten.

4. Regnskab.
Kasserer Esben Søndergaard melder om overskud, med lidt mindre omsætning i år i forhold til 2010. 351 000 DKK i indtægter og 330 000 DKK i udgifter. Aktiver 2,5 Mio. Indtægter stammer fra: kontingent, årsmøde 2011. Udgifter: Sandbjergmøde, årsmøde, behandlingsrapport type 2 diabetes, lab kursus, kongresstøtte, kontingent til internationale foreninger, adm. omkostninger, bestyrelsesmøder, internet, hjemmeside, revision.
Ingen spørgsmål til regnskabet.

5. Beretninger fra udvalg
Videreuddanelsesudvalg ved Henrik Ancher Sørensen (HAS): der er afholdt tre møder om nye uddannelses vejledninger. Der er lavet målbeskrivelse og budget for alle kurser. Alle kurser afholdt planmæssigt. Indhold evalueres løbende, ”gamle” kursisters mangler vurderes aktuelt. Målet er at skabe 5 års tentativ kursusplan for alle der starter hoveduddannelse (HU). Der diskuteres mulighed for merit overførsler. I samarbejde med FYEN vil man udsende velkomstbrev til alle nye i HU. Målbeskrivelser skal revideres i løbet af 2012, efter SSTs vejledning. HAS skal snart have en efterfølger, trækker sig i løbet af efteråret.

Inspektorerne: Ingen inspektorbesøg i 2011, bl.a. pga. besparelser. Forventes fremover længere interval mellem inspektor besøg.

6. Valg af formand
Peter Rossing valgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Niels Jessen, Birte Nygaard, og P Oturai genvalgt.
Kirstine Stokholm Krag, Dan Hesse, Pia Eiken, Dorte Glintborg ny valgte.

Afgående medlemmer: Esben Søndergård, Helle Kongsbak Brockstedt, Leif Breum, Marie Louise C Hartoft-Nielsen, samt formand og sekretær, hhv. Kim Brixen og Kurt Højlund.

8. Valg af inspektorer
Ingen på valg i år.

9. Valg af revisorer
Anne Jarløv og Jan Kvetny fortsætter.

10. Kontigent
Fortsat uændret.

11. Evt.
Konkurrence for navn til HU kurser ved Birte Nygaard: Torben Østergaard vinder med forslaget ”Endo-kurser”.
Konkurrence for logo til Endokurser – ingen vinder, men Birte Nygaard får hjælp med at revidere et logo fra Michael Røder.
LVS – repræsentanter: – J. Rungby, T. Krarup vil gerne fortsætte. H-H Lervang, Birger Thorsteinsson stopper.
Bestyrelsens nye formand og sekretær overtager de to ledige pladser.

Referent Frederik Persson