Referat fra generalsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab 31. maj 2011

Ad pkt. 1 – valg af dirigent:
Eva Ebbehøj blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt. 

Ad pkt. 2 – formandens beretning:
Kim Brixen fremlagde formandsberetningen, som forinden var udsendt til medlemmerne i skriftlig form (der henvises venligst til hjemmesiden).

Ad pkt. 3 – forelæggelse af det reviderede regnskab fra 2010:
Esben Søndergaard fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Ad pkt. 4 – beretning fra stående udvalg:
a) Henrik Ancher Sørensen og Kim Brixen fra videreuddannelsesudvalget orienterede om, at de nye endokrinologiske kurser havde fået en meget god modtagelse og evaluering, og at efterårets kurser var så godt som på plads. 

b) UEMS v. Hans Perrild. Der henvises til skriftlig beretning på hjemmesiden. 

c) Inspektorordningen. Kurt Højlund orienterede om, at der ikke har været afholdt inspektorbesøg i 2010, men at man ifølge Ole Snorgaard forventede at gennemføre 2 inspektorbesøg (Herlev og Hvidovre) i indeværende år.

Ad pkt. 5 – valg af formand-elect:
DES’ vedtægter blev sidste år ændret, således at den kommende formand findes et år, inden vedkommende tiltræder. Dette sker for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Kim Brixen slutter som formand i 2012. Bestyrelsen anbefalede Peter Rossing som formand-elect. Peter Rossing blev herefter enstemmigt valgt som formand-elect.

Ad pkt. 6 – valg af bestyrelsesmedlemmer:
Helle Brockstedt blev genvalgt til bestyrelsen. Esben Søndergaard, Marie-Louise Hartoft-Nielsen, Leif Breum, Kurt Højlund, Niels Jessen, Birte Nygaard, Troels Krarup og Peter Oturai var ikke på valg i år. 

Peter Rossing, Jan Erik Henriksen, Peter Gustenhoff, Eva Ebbehøj forlader bestyrelsen, dog fortsætter Peter Rossing som formand-elect. De takkes for deres store arbejdsindsats i bestyrelsen.
Trine Tang Christensen, Torben Østergaard, Klaus Levin og Frederik Persson var indstillet af DES og blev valgt til bestyrelsen.

Ad pkt. 7 -Valg af inspektorer:
Henrik K. Jensen blev enstemmigt genvalgt som inspektor for en ny periode på fire år..

Ad pkt. 8 -Valg af interne revisorer:
Jan Kvetny og Anne Jarløv blev genvalgt.

Ad pkt. 9 – Fastsættelse af kontingent for 2011:
Bestyrelsen har anbefalet uændret kontingent for 2011, og det blev besluttet at følge bestyrelsens anbefaling, dvs. et almindeligt medlemskab koster 300,00 kroner, studerende 150,00 kroner, firmamedlemskab 3.000,00 kroner, medlemmer over 70 år samt æresmedlemmer kontingentfri.

Referenter Kim Brixen og Kurt Højlund