Referat fra den ordinære generalforsamling 28.9.98

1. Steen Madsbad blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Kjeld Hermansen aflagde formandsberetning.
Denne var udsendt skriftligt til medlemmerne og blev på enkelte punkter uddybet på mødet.
DES har på et møde 3.6.98 med Specialistnævnets forretningsudvalg (SF) fremført ønsket om ændring af laboratorieuddannelsen og vundet gehør herfor. SF ønsker en vurdering af, om ordningen kan gøres landsdækkende og formanden vil kontakte relevante afdelinger og dokumentere deres opbakning. Karine Beck mente dog, at gennemførelse var betinget af, at løsningen var ressourceneutral. Hertil replicerede Claus Hagen, at problemet kunne løses ved omorganiserig af afdelingerne uden tilførsel af penge. Thure Krarup tilføjede, at der måske var mulighed for tilførsel af økonomiske midler i nogle amter og at videre diskussion med udvalgets amtsråds-repræsentant derfor var vigtig. Henning Beck-Nielsen mente, at alle de berørte afdelinger tidligere har givet positive tilbagemeldinger og at DES måtte stå fast på at søge af bedre uddannelsen efter den aftalte model.
De ændrede regler om paragraf 14 modning blev kommenteret og var genstand for livlig diskussion på mødet. Reglerne blev rekapituleret (er tidligere omtalt i DES-nyt). I princippet var flere talere enige i kravet om 48 mdrs R1-tid på to afdelinger, men man var bekymret for, om dette krav ville blive en ny stopklods i uddannelsen. En konkret beregning af problemets omfang blev efterlyst. Henning Beck-Nielsen fremførte, at emnet givetvis ville blive en del af Sundhedskommisionens arbejde. Spørgsmålet om inddragelse af de funktionsbærende enheder i speciallægeuddannelse blev atter rejst. Hertil svarede Laszlo Hegedüs, at det nedsatte udvalg holder første møde d. 20.10.98.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kim Brixen fremlagde regnskabet og kommentarerne fra selskabets revisorer. Omsætningen var i 1997 ca. 1,5 mio kr og formuen er nu tæt på 1 mio kr. Udgifterne til post til medlemmerne og rejseudgifter var øget på grund af afholdelse af to ekstraordinære genralforsamlinger i årets løb samt oprettelsen af klinisk fagligt udvalg. Endvidere var der i 1997 ydet støtte til medlemmernes deltagelse i to Consul-kurser i samme kalenderår. Selskabet har haft store indtægter fra heldige investeringer i obligationer og årsmødet i Køge. Regnskabet er vedlagt udsendelsen til medlemmerne pr snail mail og kan ikke ses på internet.
4. Beretning fra de tilforordnede ved Sundhedsstyrelsens speciallistnævn.
Steen Madsbad gjorde rede for arbejdet. Man havde behandlet ca. 10 og afslået 2 ansøgninger om speciallistanerkendelse pga for korte ansættelser i de krævede stillinger.
5. Beretning fra de stående udvalg:
Klinisk Fagligt Udvalg (KFU): Thure Krarup supplerede den skriftlige beretning (er tidligere udsendt til medlemmerne).
De aktuelle drøftelser i udvalget angår satellit-aftalerne mellem universitetsafdelingerne og de funktionsbærende enheder. man tæt på et generelt aftaleudkast, som kan danne baggrund for de specifikke, lokale aftaler.
Uddannelsessituationen i HS følges nøje og KFU har på flere måder søgt at styrke uddannelsen, omend indtil videre uden held. Karine Beck mente, at en løsning kunne være at inddrage alle endokrinologiske afdelinger i hovedstadsområdet i uddannelse. Thure Krarup mente imidlertid, at H:S måtte opfylde de samme krav, som stilles til de andre afdelinger udenfor hovedstaden.
UEMS (European Union of Medical Specialists): Hans Perrild har repræsenteret DES i UEMS-arbejdet. Man har arbejdet med standardisering af endokrinologi-uddannelsen samt continuing medical education (CME).
6. Valg af formand.
Formanden, Kjeld Hermansen, var ikke på valg i år.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Andreas Kjær, Birger Thorsteinsson og Laszlo Hegedüs var på valg, blev anbefalet af bestyrelsen, og blev alle genvalgt uden modkandidater og med akklamation.
8. Valg af tilforordnede ved Sundhedsstyrelsens specialistnævn.
Laszlo Hegedüs og Steen Madsbad var ikke på valg i år.
9. Valg af inspektorer.
Peter Claes Eskildsen og Henning Beck-Nielsen var ikke på valg i år.
10. Valg af revisorer.
Gunnar Gregersen har ønsket at afgive posten som revisor. Formanden takkede Gregersen for de mere end 10 år på posten og der var stort bifald fra forsamlingen. En mere konkret påskønnelse af indsatsen er på vej med posten. Claus Hagen kunne genvælges og blev anbefalet af bestyrelsen, som ligeledes foreslog Jan Kvetny som ny revisor. Begge blev valgt uden modkandidater og med akklamation.
11. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev uændret kr. 300,- for alm. medlemmer og kr. 3000,- for firmamedlemmer.
12. Lovændringer.
De tre udsendte forslag til lovændringer blev alle vedtaget enstemmigt. En lille detalje med ordvalget i forslag 2 (adskiller sig mest / mest vidtgående) vil blive afklaret evt. med hjælp af en advokat og den endelige tekst på dette ene punkt blev overladt til bestyrelsens konduite.
Referat Kim Brixen