Referat fra den Ekstraordinære Generalforsamling 24.1.98

82 fremmødte medlemmer af DES deltog i den ekstraordinære generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent 

Christian Binder, Steno Diabetes Center, blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent.

 

2. Valg af referent

Selskabets sekretær, Kim Brixen, Århus Amtssygehus, blev valgt som referent.

 

3. Konstatering af at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Christian Binder konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til den udsendte dagsorden og poststemplede datering af forsendelsen. Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at bestyrelsen ved den seneste generalforsamling april 1997 havde fået det kommisorium, at laboratorieuddannelsen bl.a. skulle omfatte 12 måneder. Bestyrelsens aktuelle forslag afveg klart herfra. Da bestyrelsens forslag adskilte sig mest radikalt fra det tidligere besluttede, skulle bestyrelsens forslag sættes til afstemning først.

 

4. Bestyrelsens forslag om laboratorieuddannelsen 

Selskabets formand, Kjeld Hermansen, Århus Amtssygehus, gennemgik baggrunden for ønsket om ændring af de aktuelle regler for laboratorieuddannelsen i endokrinologi. Dette udsprang af en henvendelse marts 97 fra Sundhedsstyrelsen, hvori man påpegede de meget store forskelle i de krav, der stilles til laboratorieuddannelsen i specialerne. På længere sigt ønskes en synkronisering af disse krav under hensyntagen til forskellene mellem de enkelte specialer. 

Kjeld Hermansen fremlagde derefter bestyrelsens forslag til ændrede uddannelsesregler (er tidligere fremsendt til alle medlemmer). Kort refereret foreligger der forslag om krav om:

· 6 måneders laboratorieuddannelse; 

· denne skal foregå på en endokrinologisk landsdelsafdeling; 

· laboratorieuddannelsen skal være vagtfri; 

· stillingen skal være klassificeret; 

· den skal integreres i en 36 måneders R1 ansættelse (fase 3 stilling); 

· der skal foreligge et godkendt uddannelsesprogram for stillingen baseret i det væsentligste på tidligere udsendte forslag. 

· ordningen skal evalueres 3 år efter indførelsen. 

Der blev gjort rede for fordele og ulemper herved (skriftlig redegørelse for disse er ligeledes tidligere udsendt til medlemmerne). Specielt fandt bestyrelsen det vigtigt, at reglerne sikrer en kvalitativ bedre laboratorieuddannelse, at den er i overensstemmelse med de fleste andre medicinske specialer, ikke giver anledning til et stort behov for dispensationer, og medfører uændret uddannelseslængde. 

Kjeld Hermansen påpegede at bestyrelsen forud for ovennævnte forslag har vendt og drejet punktet, uden at det har været nemt at nå til enighed. I forlængelse af disse diskussioner var der kommet en anmodning om ekstraordinær generalforsamling for at nå frem til en afgørelse, som foreneningen kunne samles om. 

Formanden for Klinisk Fagligt Udvalg, Thure Krarup, Glostrup Amtssygehus, meddelte, at et enigt KFU støttede bestyrelsen forslag.

Sundhedsstyrelsens tilforordnede, Steen Madsbad, Hvidovre, gav sin støtte til bestyrelsens forslag og understregede, at det ville være let at administrere.

Karine Beck, formand for Specialistnævnet, gjorde opmærksom på, at der også fremover bør sikres dispensationsmuligheder for personer med usædvanlige karriereforløb, men var enig i, at behovet herfor ville blive langt mindre med de nye regler.

Henning Beck-Nielsen, Odense Universitetshospital, der var blandt de oprindelige fortalere for, at laboratorieuddannelsen fremover skal varetages på de endokrinologiske afdelinger istedet for på klinisk kemiske afdelinger, gav sin støtte til bestyrelsens forslag.

Ove Tørring, Rigshospitalet, forspurgte hvorvidt bestyrelsen havde sammenlignet det foreliggende forslag med de udenlandske bl.a. EU-regler og fremførte at forslaget var tæt på de svenske regler. Kjeld Hermansen svarede, at der ikke var foretaget nogen undersøgelse af udenlandske uddannelsesregler og at disse ikke på nuværende tidspunkt ville få indflydelse på bestyrelsens forslag.

Karine Beck mente, at den forelåede placering af laboratorieuddannelsen i de første 12 mdr af R1-tiden måske var for snæver i lyset af afdelingernes praktiske arbejdstilrettelæggelse. Efter en diskussion om de matematiske aspekter og hvor mange stillingsforløb, det var muligt at afvikle på forskellige afdelinger indenfor en bestemt periode, fremførte Kjeld Hermansen, at han var af den opfattelse, at forslaget om placering indenfor de første 12 mdr var nødvendig for at sikre de uddannelsessøgendes interesse i klare regler, men at den grundlæggende ide bag kravet naturligvis blot var at sikre, at laboratorieuddannelsen faldt i starten af R1-tiden.

Peter Swartz, Rigshospitalet, anmodede om, at der blev udarbejdet overgangsregler, som sikrer, at ingen uddannelsessøgende kommer i klemme på grund af formalia. Karine Beck gjorde rede for den sædvanlige praksis fra Sundhedsstyrelsen side i denne henseende. Bekendtgørelsen om speciallægeuddannelse revideres som regel hvert fjerde år (næste gang således ca. År 2000), og de nye regler gælder vanligvis de uddannelsessøgende som efterfølgende tiltræder deres kursus-stilling. Uddannelsessøgende længere fremme i forløbet bedømmes efter de gamle regler. Dog kan alle uddanelsessøgende individuelt vælge af følge de nye regler, hvis de ønsker dette.

Forsamlingen gik herefter over til skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag. Der var fremmødt 10 personer med skriftlig fuldmagt fra andre medlemmer af DES. Stemmerne blev optalt af Leif Mosekilde, Århus Amtssygehus, og Peter Laurberg, Ålborg Sygehus med følgende resultat:

 

87 stemmer for bestyrelsens forslag

2 stemmer imod

3 blanke stemmer

 

Bestyrelsens forslag om laboratorieuddanelsen blev således vedtaget

 

5. Lene Mortensens og KFU’s alternative forslag til laboratorieuddannelse 

Forslagene bortfaldt i kraft af vedtagelsen af bestyrelsens forslag.

 

6. R1-uddannelse på amtslige endokrinologiske (funktionsbærende) afdelinger.

Medlem af bestyrelsen, Birger Thorsteinsson, Hillerød, gjorde rede for baggrunden for det fremsendte forslag (se venligst tidligere fremsendt materiale). Han fremførte, at der var uddannelsesmæssig kapacitet og tradition i Øst-Danmark for uddannelse af R1 på ikke-landsdelsafdelinger. Endvidere fandt han det vigtigt at leve op til det generelle nivau i speciallægeuddannelserne, der i de fleste specialer stiller krav om ansættelse på 2 specialafdelinger, hvilket kunne løses på den måde at R1 ansættelse fandt sted på såvel landsdelsafdeling som større amtslig endokrinologisk afdeling. 

Birger Thorsteinsson foreslog, at DES undersøger mulighederne for at inddrage ikke-landsdelsafdelinger (dvs de fremtidigte funktionsbærende afdelinger) i udannelsen. Han forelog desuden, at DES opstiller krav og mål for uddannelsen på disse afdelinger.

Peter Laurberg påpegede, at man nødvendigvis først må fastlægge mål og krav til R1-uddannelsen som helhed, før man fastlægger delkrav og delmål, som skal nåes på ikke-landsdelsafdelingerne, såfremt disse inddrages i uddannelsen.

Kjeld Hermansen påpegede, at det endnu ikke er afgjort af Sundhedsstyrelsen, i hvor høj grad de højtspecialiserede afdelinger også i fremtiden skal varetage diagnostik og behandling af de “store” endokrinologiske sygdomme ( diabetes, osteoporose, thyreoideasygdomme ). Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at lægge sig fast p.t. på en fordelingsnøgle af R1 tiden på de førnævnte 2 afdelingstyper.

Karine Beck, foreslog, at man overvejer, hvorvidt også laboratorieuddannelsen kan henlægges til ikke-landsdelsafdelinger, idet nogle af disse har adækvate faciliteter.

Lene Mortensen, Århus Amtssygehus, foreslog at det påtænkte udvalg skulle omfatte repræsentation af uddannelsessøgende i faget endokrinologi. Thure Krarup vendte sig mod denne mulighed, idet han mente at det ville give for mange bindinger på udvalget og at dette ville blive for stort og dermed uarbejdsdygtigt.

Christian Binder mente, at KFU var det naturlige sted at behandle problemet, og at udvalget eventuelt kunne suppleres med repræsentanter for ikke-landsdelsafdelingerne.

Efter debatten var forslagsstillerne fra Hillrød enige i forslaget om viderebehandling i KFU suppleret med repræsentanter fra ikke-landsdelsafdelingerne. Der bør sigtes mod paritet mellem landsdelsafdelinger og større amtslige afdelinger. I sammensætningen skal der tages hensyn til at sikre geografiske spredning. I arbejdet bør indgå en nærmere beskrivelse de krav der skal stilles til de større amtslige afdelinger for at opfylde uddannelseskravene. Forslaget om at KFU går videre med arbejdsopgaven blev vedtaget af forsamlingen uden forudgående afstemning.

 

Christian Binder takkede forsamlingen for god ro og orden og udtrykte stor tilfredshed med at den vanskelige sag omkring laboratorieuddannelsen nu havde fundet en afgørelse uden splittelse i foreningen. Han mindede forsamlingen om det uhensigtsmæssige i afstemninger via fuldmagter og foreslog bestyrelsen at fremkomme med forslag til lovændringer, som kunne indføre muligheden for urafstemninger ved lignende vigtige sager i fremtiden.

 

Kjeld Hermansen afsluttede generalforsamlingen og årsmødet og takkede de lokale arrangører. Årsmødet har endnu engang sat deltager-rekord og holdt en meget høj videnskabelig standard. Næste årsmøde afholde i Odense 1999. 

 

Referat Kim Brixen 1-2-98