Referat fra generalforsamlingen i DES d. 26.4.99
 
1. Valg af dirigent
Christian Binder blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 
2. Formandens beretning
Kjeld Hermansen henviste til den skriftlige beretning, som var udsendt til medlemmerne inden mødet, men fremhævede enkelt punkter:
DES’s forslag til ny laboratorieuddannelse er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen. Detaljeret information vil tilgå medlemmerne og landsdelsafdelingerne og målbeskrivelsen og checklisten vil blive tilgængelig på internettet.
DES’s udvalg om R1 uddannelse i de funktionsbærende enheder har afgivet betænkning. Denne vil tilgå medlemmerne og være tilgængelig på nettet, men videre initiativer vil afvente speciallægekommisionens udspil.
Kjeld Hermansen og Peter Laurberg har deltaget i et møde med Sundhedsstyrelsen om diagnoserelaterede grupper (DRG), som efter alt at dømme vil blive et grundlæggende budgetværktøj i de kommende år. Man gjorde opmærksom på en række specielle problemer for specialet i denne forbindelse:
1. En række diagnoser ud over WHO’s E-numre falder indenfor endokrinologien (f.eks. osteoporose, anorexi og adipositas). 
2. Opgørelse af antallet af ambulate forløb er ikke anvendeligt som beregningsgrundlag i endokrinologien, idet forløbene jo ofte er livslange.
3. Der må skabes mulighed for, at diagnostiske procedurer (f.eks. ultralyd af thyroidea, DEXA-scanning og knoglebiopsier) og instruktion (f.eks. diætinstruktion af diabetikere) kan registreres. Kun herved sikres, at afdelingerne honoreres for arbejdet - ikke mindst i ambulant regi.
Endelig takkede formanden dels arrangørerne af årsmødet i Odense for det vellykkede møde, dels de afgående bestyrelsesmedlemmer - Mogens Blichert-Toft, Erik Richter og Jens Otto Jørgensen for deres indsats.
Beretningen gav anledning til en kort diskussion. Henning Beck Nielsen præciserede, at der ikke skal opbygges funktionsbærende enheder i endokrinologi, men i intern medicin. Peter Laurberg påpegede, at det er yderst vigtigt, at afdelingerne kommenterer de konkrete planer om DRG, således at afdelingerne får korrekt afregning for ydelserne.
På Karien Becks foranledning oplyste Kjeld Hermansen om, hvilket beregningsgrundlag, DES’s havde lagt til grund for efterspørgselsprognosen for lægelig arbejdskraft. Primært har man taget udgangspunkt i beregningerne vedrørende diabetespatienter. 
 
3. Regnskab
Kim Brixen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. DES’s har nu en formue på ca. 1 mio kr. På indtægtssiden har selskabet fået ca. 60.000,- kr fra European Journal of Endocrinology, som kan anvendes til uddannelsesformål. Endvidere har der været et overskud på ca. 100.000,- kr fra årsmødet i Århus. På udgiftssiden dominerede som de tidligere år rejseudgifter i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsmøder. Endvidere har selskabet ydet betydelig støtte til uddannelsessøgende endokrinologers deltagelse i Consul-kurserne. Regnskabet udsendes som hard-copy til DES's medlemmer.
 
4. Beretning fra tilforordnede i Sundhedsstyrelsens speciallistnævn
Sten Madsbad aflagde beretning. Man havde godkendt 8 og afslået 2 ansøgninger om speicalistanerkendelse. 
Endvidere havde man vurderet ansøgninger fra 6 læger vedrørende deres personlige uddannelsesforløb i forhold til at opnå speciallægeanerkendelse. De tilforordnede tilbød, at man i tvivlstilfælde kan forespørge direkte hos de tilforordnede og dermed undgå at indsende tvivlsomme ansøgninger.
Endelig blev kravene til §14 vurdering i endokrinologi og medicin diskuteret endnu engang. 
Hvis man vil være sikker på, at være §14 kvalificeret i medicinsk endokrinologi, skal man have været ansat på to endokrinologiske afdelinger i i alt 48 mdr. f.eks. 36 mdr (fase 3 1.reservelæge) + 12 mdr (1.reservelæge eller afdelingslæge), idet begge ansættelser skal være på afdelinger med fase-3 stillinger i medicinsk endokrinologi.
Endvidere vil det næsten altid være nødvendigt også at være speciallæge i intern medicin, hvilket kan opnås ved 18 mdrs ansættelse i en fase 3 stilling klasssificeret i intern medicin, subsidiært ved to 12 mdrs ansættelse i fase-3 stillinger klassificeret i intern medicin.
Praksis har dog hidtil været, at de tilforordnede har tolket reglerne mere lempeligt og alle er hidtil blevet anerkendt §14 kvalificerede i medicinsk endokrinologi, hvis de har været speciallæger i medicinsk endokrinologi (dvs. på baggrund af én 1-reservelægeansættelse) og speciallæge i intern medicin(én 1-reservelægeansættelse). Denne praksis vil fortsætte indtil Sundhedsstyrelsen griber ind og forlanger, at reglerne tolkes som først beskrevet. Det anbefales, at man læser Sundhedsstyrelsens vejledning no 107 af 4. juli 1997 "Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger"
Det bedste råd er, at indsende ansøgninger snarest muligt og få godkendelsen på de nugældende betingelser. 
 
5. Beretning fra stående udvalg:
KFU: Thure Krarup gjorde rede for udvalgets arbejde i årets løb. Man har afleveret betænkning om R1-uddannelse ved de funktionsbærende afdelinger, udarbejdet overordnede retningslinier for satellitaftaler mellem lands- landsdelsafdelingerne og de amtslige afdelinger.
DMS: Kjeld Hermansen tilføjede ikke noget i forhold til formandsberetningen
UEMS: Hans Perrild henviste til den skriftlige redegørelse (vil tilgå medlemmerne).
Consul: Thure Krarup aflagde beretning. Der er stor tilfredshed med Consulkursernes kvalitet og form.
 
6. Valg af formand
Kjeld Hermansen blev genvalgt med applaus uden modkandidater.
 
7. Valg til bestyrelsen
Åse-Krogh Rasmussen og Lene Mortensen blev genvalgt til bestyrelsen. Niels Møller, Hans Henrik Lervang og Flemming Dela blev nyvalgt til bestyrelsen. 
 
8. Valg af revisorer
Claus Hagen og Jan Kvetny blev genvalgt med applaus.
 
9. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede, at næste års kontingent blev holdt uændret (dvs. 300,- kr) og dette forslag blev vedtaget.
 
10. Æresmedlemmer
Bestyrelsen indstillede at Hans Ørskov, Christian Binder og Niels A. Thorn blev godkendt som æresmedlemmer i selskabet, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Æresmedlemmerne vil få overrakt en æresbevisning i forbindelse med Årsmødet år 2000.
 
Referat: Kim Brixen og Kjeld Hermansen