Referat fra generalforsamlingen i DES d. 1.5.2000

 

Valg af dirigent

Sten Madsbad blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning 

Kjeld Hermansen henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt til medlemmerne inden mødet, men fremhævede enkelte punkter: Formanden gjorde rede for hvorledes DES har arbejdet videre med DRG indenfor endokrinologien og indtil videre er endt med 5 hovedgrupper: diabetes, thyreoidea, calciummetaboliske sygdomme, ernærings- og perse metaboliske sygdomme samt hypofyse, binyre, gonade og andre endokrine sygdomme. En arbejdsgruppe under DES arbejder nu med at udarbejde en liste over ydelser (ex. tolkebistand, ultralyd af gid. thyreoidea og DXA), der kan gøre at en ukompliceret ydelse bliver kompliceret. Klinisk Fagligt Udvalg har nu eksisteret i 3 år, og har ydet en stor arbejdsindsats med de mange sundhedspolitiske problemstillinger DES i årenes løb er blevet bedt om at tage stilling til. Der har dog været en del overlap af arbejdet i KFU og bestyrelsen. KFU og bestyrelsen har derfor været samlet til et fælles møde og livligt diskuteret om den struktur DES har nu med bestyrelse og KFU er den optimale. På baggrund heraf er der blevet udarbejdet et præliminært forslag til ny struktur, som den nye bestyrelse arbejder videre med frem til næste generalforsamling. Grunden til at Kjeld Hermansen har valgt at træde tilbage som formand nu var flere. Den vigtigste årsag er den igangværende debat i DES's bestyrelse og KFU om ny struktur i selskabet. Kjeld Hermansen har fundet at det var vigtig at den formand, som skulle være med til at føre den nye struktur ud i praksis også selv har været med til at udforme denne. Herefter takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer: Andreas Kjær, Laszlo Hegedus og Birger Thorsteinsson for deres arbejde i bestyrelsen .

Efterfølgende blev formanden spurgt, hvornår han forventede at DES's medlemmer ville blive orienteret om den nye struktur i DES. Kjeld Hermansen forklarede at det var op til den nye bestyrelse og formand, men at Kjeld Hermansen ville forvente at medlemmerne ville blive orienteret i løbet at efteråret.

Sten Madsbad takkede på medlemmernes vegne Kjeld Hermansen for den store indsats han har ydet som formand for DES.

Regnskab 

Kim Brixen fremlagde det reviderede regnskab (vedlagt), som blev godkendt. DES har nu en formue på 1 ,468 mill kr. Reelt er formuen dog lidt mindre: 1,2 mill kr., da der mangler at blive betalt nogle udgifter i forbindelse med årsmødet 2000 og udgivelse af jubilæumsbogen. DES har i 1999 modtaget 74540 kr. fra European Journal of Endocrinology til uddannelsesformål. Rejseudgifter til møder i bestyrelsen og KFU i udgjorde i 1999, i lighed med tidligere år, ca. 100.000 kr. Selskabet har i årets løb ydet 64.174 kr. i støtte til deltagere i CONSUL-kurser. I modsætning hertil er der kun blevet udbetalt kr. 618 i støtte til yngre lægers deltagelse i klubaftener.

Beretning fra de tilforordnede ved Sundhedsstyrelsens specialistnævn

Sten Madsbad berettede at der i 1999 havde været 12 ansøgninger om specialist anerkendelse, som alle var blevet godkendt. Der havde været 3 § 14 vurderinger, som alle var blevet godkendt. Efterfølgende blev 1 underkendt af Sundhedsstyrelsen med henvisning til at man skal have været på 2 lands- og landsdelsafdelinger for at være §14 kvalificeret Denne sag er efterfølgende faldet på plads, men man må nok forvente, at i hvert fald hvis man ønsker ansættelse på en afdeling udelukkende med speciale i endokrinologi vil det være et kravat ansøgeren har været ansat på 2 lands- og landsdelsafdelinger.

Beretning fra stående udvalg 

Klinisk Fagligt Udvalg ved Thure Krarup 

Thure Krarup henviste til den skriftlige og mundtlige formandsberetning. Thure Krarup takkede derefter Kjeld Hermansen for et godt samarbejde i løbet at de 3 år.

DES's repræsentanter i Dansk Medicinsk Selskab (DMS)

DES har fem repræsentanter i DMS: Kjeld Hermansen, Thure Krarup, Birger Thorsteinsson, Sten Madsbad og Hans-Henrik Lervang. DES har ikke tidligere prioriteret arbejdet i DMS særlig højt, men de senere år er det blevet tydeligt at DMS har fået en mere central rolle i samarbejdet med sundhedsmyndighederne. Dette er set tydeligst i arbejdet i speciallægekommissionen, hvor DMS har afgivet mindretalsindstilling. Det ser også ud som om DMS skal spille en central rolle i et nyt kvalitetssikringsprojekt: Det Nationale Indikatorprojekt, der starter som pilotprojekt nu. Hvis DES tilsvarende ønsker indflydelse må vi spille en mere aktiv rolle i DMS.

UEMS ved Hans Perrild

Der henvistes til Hans Perrilds skriftlige rapport, som er vedlagt dette referat.

CONSUL ved Thure Krarup

Der har ikke været afholdt CONSUL-kurser siden sidste generalforsamling, men næste kursus er senere i denne måned. Der har været 87 tilmeldte og man har derfor måttet afvise ca. 35, hvilket er beklageligt og noget som man vil se på ved næste i møde i CONSUL bestyrelsen. Måske kunne løsningen være at holde et ekstra kursus. Peter Laurberg udtrykte efterfølgende frustration over at der aktuelt ikke kan blive plads til alle i fase III stillinger i endokrinologi. Det gør det vanskeligt at leve om til DES's intentioner om at fase Ill uddannelsen også indbefatter deltagelse i CONSUL kurserne. Kjeld Hermansen mente at det var beklageligt at der ikke kan blive plads til færdig uddannede endokrinologer på CONSUL kurserne. De ville være en udmærket form for efteruddannelse. Måske burde DES tage initiativ til flere CONSUL kurser eller lignende, som et led i CME.

Valg af formand 

Bestyrelsen foreslog overlæge, dr.med. Jens Faber, som ny formand for DES. Jens Faber blev valgt med akklamation.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Birger Thorsteinsson, Laszlo Hegedus og Andreas Kjær forlader bestyrelsen efter 4 år. Bestyrelsen havde foreslået: Kim Brixen, afdelingslæge, PhD, Klaus Køhlendorf, overlæge dr.med. og Flemming Poicoit, seniorforsker, dr.med. Herudover var Charlotte Mollerup, overlæge dr.med. foreslået. Efter skriftlig afstemning valgtes: Kim Brixen, Klaus Køhlendorf og Flemming Poicoit.

Valg af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn

Laszlo Hegedus er på valg i 2001 og Sten Madsbad i 2003.

Valg af inspektorer

Peter Claes Eskildsen og Henning Beck Nielsen er på valg i 2001.

Valg af revisorer

Jan Kvetny genvalgtes om revisor ved akklamation. Claus Hagen var ikke på valg i år.

Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsen anbefalede at fastholde det nyværende kontingent: 300 kr. for alm. medlemmer og 3000 kr. for firmamedlemmer. Dette blev vedtaget.

Evt

Sponserede seminarer Kjeld Hermansen redegjorde for at bestyrelsen gerne så at der etableredes efteruddannelseskurser for speciallæger i endokrinologi. l den forbindelse har bestyrelsen kontaktet medicinalfirmaet E. Lilly, som i november 1999 arrangerede et specialistsymposium, som var særdeles velbesøgt, for at undersøge mulighederne for at dette symposium blev arrangeret af DES i samarbejde med industrien, de første år E. Lilly alene, men efterfølgende skulle deltagelse være mulig også for andre medicinalfirmaer. E. Lilly har ikke ønsket denne konstruktion, men fortsætter på egen hånd. Kjeld Hermansen foreslog at den nye bestyrelse arbejdede videre med at etablere efteruddannelse indenfor DES. Det blev foreslået at DES også arbejdede på at få arbejdsgiverne til at påtage sig deres del af forpligtelserne med efteruddannelse.

Post til medlemmerne fra videnskabelige selskaber og medicinalindustrien Kjeld Hermansen gjorde rede for bestyrelsens holdning til post til medlemmerne. Sammen med nyhedsbrevene udsender DES modtaget materiale vedr. kongresser i fald det ikke fordyrer portoen væsentligt. Møder arrangeret af medicinalindustrien kan ses på DES's hjemmeside, men der sendes ikke materiale ud. DES har ligeledes besluttet ikke at udlevere navne og adresser på medlemmerne. Efterfølgende blev det foreslået at man kunne overveje at få industrien til at betale for udsendelsen i lighed med DSIM.

 

Referat: Bente Langdahl og Kjeld Hermansen