Referat fra generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 7. maj 2001.

PDF
Se oprindelig PDF

Ad 1. Valg af dirigent.

Niels Juel Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Forelæggelse af formandens beretning.

Jens Faber henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt til medlemmerne inden mødet.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2000.

Selskabets kasserer, Kim Brixen fremlagde det reviderede regnskab for 2000. Regnskabet blev godkendt. Formuen i DES er på kr. 1.415.200 mod kr. 1.468.400 året før. Samlet er der et underskud på kr. 63.000 (renset for kursudsving).

• Årsmødet 2000 gav et overskud på kr. 175.000

• Jubilæumshåndbogen er registreret med et underskud på kr. 84.000, hvilket skyldes at sponsorindtægterne er indgået i 1999 mens betalingen er faldet i 2000.

• Rejseudgifterne er fortsat stigende, hvilket skyldes flere udvalg og møder.

• DES har i 2000 modtaget kr. 74.631 fra European Journal of Endocrinology til uddannelsesformål.

• Der er i løbet af år 2000 ydet støtte på kr. 82.000 til medlemmers deltagelse i CONSULkurser.

Ad 4. Beretning fra de tilforordnede ved Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

Laszlo Hegedüs berettede at der i 2000 havde været 5 § 14 vurderinger, hvoraf de fire blev godkendt. Udvalget har behandlet 12 ansøgninger om specialist anerkendelse i endokrinologi. To af ansøgningerne kunne ikke godkendes. Laszlo Hegedüs anmodede om, at en eventuel ansøgning om specialist anerkendelse i endokrinologi vedlægges curriculum vitae af hensyn til vurdering af laboratorieuddannelsen.

Ad 5. Beretning fra udvalg.

Klinisk Fagligt Udvalg. Thure Krarup gennemgik kort arbejdet i udvalget. Der har været afholdt 2 møder. udvalget har primært koncentreret sit arbejde om speciallægekommissionens betænkning og den nuværende uddannelse i endokrinologi (fase-3 stilling), hvor der til de opslåede stillinger skal

foreligge godkendt stillingsbeskrivelse med indbygget laboratorietid.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS). Ingen kommentarer.

European Board of Endocrinology (UEMS). Der henvistes til Hans Perrilds skriftlige rapport, som er vedlagt dette referat. Hans Perrild nævnte, at man i udlandet er nået langt med registrering af efteruddannelsen, og DES opfordres til at påbegynde arbejdet med registrering heraf for danske

endokrinologer.

CONSUL. Thure Krarup nævnte, at der til CONSUL kurset i år har været 100 ansøgere til i alt 50 pladser, hvilket har medført, at ikke alle i fase-3 stilling i endokrinologi er optaget. Laszlo Hegedüs fandt det uacceptabelt, at ikke alle i fase-3 stilling kan komme på kurset. Han skønner at der mangler 10-12 pladser til danske kursister. Herudover er kurset i år 2001 (calcium metabolisme og thyreoidea) dels sammenfaldende med international thyreoideakongres og dels ikke dækkende emnemæssigt.

Flere medlemmer talte for udvidelse af kapaciteten eventuelt ved hjælp af økonomisk tilskud fra de endokrinologiske uddannelsesafdelinger.

Ad 6. Valg af formand.

Formand Jens Faber er ikke på valg.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

• Kim Brixen, Klaus Køhlendorf og Flemming Pocoit er ikke på valg. 
• Hans-Henrik Lervang, Niels Møller og Flemming Dela blev genvalgt for yderligere 2 år. 
• Åse Krogh Rasmussen og Lene Mortensen forlader begge bestyrelsen efter 4 år. I stedet valgtes for 2 år 1. reservelæge Michael Røder, Hvidovre Hospital og 1. reservelæge Bente Langdahl, Århus Amtssygehus.

Ad 8. Valg af 2 tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

Laszlo Hegedüs blev valgt første gang 1997. Laszlo Hegedüs blev valgt for yderligere 4 år. Sten Madsbad er ikke på valg, og afgår efter 4+4 år 2003.

Ad 9. Valg af inspektorer.

Peter Claes Eskildsen blev valgt første gang 1997. Peter Claes Eskildsen blev valgt for yderlige 4 år. Henning Beck-Nielsen afgår. I stedet valgtes Ole Snorgaard for 4 år.

Ad 10. Valg af revisorer.

Jan Kvetny er ikke på valg. Claus Hagen afgår. I stedet valgtes Anne Jarløv for 2 år.

Ad 11. Fastsættelse af kontingent for 2001.

Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2001. Det besluttedes at følge bestyrelsens

anbefaling.

Alm medlemskab 300 kr.

Studerende 150 kr.

Firmamedlemskab 3000 kr.

Ad 12. Godkendelse af reviderede love for Dansk Endokrinologisk Selskab.

Det udsendte forslag til love for Dansk Endokrinologisk Selskab blev enstemmigt vedtaget med ændring i § 15 som herefter ser ud som følger:

§ 15 Videreuddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen vedrørende videreuddannelse og efteruddannelse inden for specialet medicinsk endokrinologi.

Ad 13. Eventuelt.

Jens Faber nævnte, at bestyrelsen har diskuteret muligheden af at afholde enkelte klubaftener på Fyn og Jylland. Bestyrelsen modtager gerne forslag og kommentarer. I forbindelse med afholdelse af klubaftener gives et rejsetilskud på kr. 400 til yngre læger. For at få flere yngre læger til at deltage kan beløbet eventuelt hæves. Jens Faber foreslog at presseudtalelser primært varetages af formanden, alternativt kan det overvejes at vælge en officiel talsmand inden for Dansk Endokrinologisk Selskab. Bestyrelsen planlægger ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret 2001. Jens Faber opfordrede medlemmer af Dansk Endokrinologisk Selskab til at melde sig til bestyrelsen, hvis nogle af de nye udvalg skulle have interesse.

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen