Referat fra generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 22. april 2002.

 

PDF
Se oprindelig PDF

Ad 1. Valg af dirigent.

Niels Juel Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Forelæggelse af formandens beretning.

Jens Faber kommenterede den tidligere fremsendte, skriftlige beretning.

• Videnskabelige møder (klubaftener). Ved flere af møderne har der været meget få fremmødte. Dette var baggrunden for at tilbyde refusion af udgifter til transport, herunder flybilletter til de yngre medlemmer af DES. Herudover har bestyrelsen i DES diskuteret muligheden af omlægning af de videnskabelige møder i DES. Årsmødet fortsætter uændret, men i stedet for 6 klubaftener afholdes f.eks. 3 møder som starter tidligt om eftermiddagen

med oversigtsforelæsning efterfulgt af frie foredrag og casestories. Mødet afsluttes med middag og ved det ene af møderne i foråret ligeledes med generalforsamlingen. Der var flere kommentarer til forslaget. Sten Madsbad: Kan der reklameres mere for klubaftenerne. 

Peter Laurberg: God ide med færre men længerevarende møder.

Laszlo Hegedüs: Forslag om at integrere postgraduat videreuddannelse og vedligeholdelsesuddannelse.

Karine Bech: God ide med omlægning af møderne, som bør være forskellige fra årsmødet.

Hans Perrild: Påpegede det vigtige i, at det fortsat er DES som arrangerer møderne uafhængigt af industrien. Dette blandt andet af hensyn til CME.

Ulla Feldt Rasmussen: Finder at den nuværende struktur med klubaftener i høj grad er med til at opretholde det gode samarbejde og kontakten mellem de kliniske afdelinger og så de teoretiske institutter. UFR finder at en eventuel ny struktur skal tage højde for dette samarbejde.

Bestyrelsen vil på baggrund af de positive tilkendegivelser forsøge at ændre på mødestrukturen med virkning fra foråret 2003.

• Speciallægekommissionen. Målbeskrivelsen med beskrivelse af minimumskompetence for dels den endokrinologiske uddannelse og dels common trunck delen er ved at være færdig. Rapporten forventes offentliggjort snarest for medlemmerne af DES.

• Fase III stillinger i endokrinologi. Bestyrelsen i DES har afslået ansøgning om godkendelse af fase III stilling på afdelinger uden LL-delsfunktion.

• DadiWeb. Sidste udgave er ved at blive testet og en endelig køreklar udgave forventes klar fra 1. juli 2002.

• Blodglukose. Rapporten vedr. plasma/blodglukose og nye diagnostiske kriterier er ved at være klar. Den endelige rapport vil blive trykt i UFL og fremsendes desuden til medlemmer af DES.

• EFES 2005. De endokrinologiske selskaber i Norge, Sverige og Danmark har fået værtskabet for den europæiske endokrinologi kongres i 2005. Jens Faber og Jens Sandahl Christensen sidder indtil videre i organisationskomiteen.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2000.

Selskabets kasserer, Kim Brixen fremlagde det reviderede regnskab for 2001. Regnskabet blev godkendt. Formuen i DES er på kr. 1.515.998 mod kr. 1.415.521 året før. Samlet er der et overskud på kr. 111.373 (renset for kursudsving).

• Indtægter fra kontingenter er steget med kr. 20.000 (flere medlemmer af DES).

• Årsmødet 2001 gav et overskud på kr. 73.275

• DES har i 2001 modtaget kr. 74.578 fra European Journal of Endocrinology til uddannelsesformål.

• Der er i løbet af år 2001 ydet støtte på kr. 64.944 til medlemmers deltagelse i CONSULkurser.

Ad 4. Beretning fra de tilforordnede ved Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

Der har i 2001 været 4 §14 vurderinger. Udvalget har behandlet 5 ansøgninger om specialist anerkendelse i endokrinologi. Medlemmer af DES er som tidligere meget velkomne til at kontakte udvalget ved spørgsmål vedr. speciallægevurdering og §14 vurderinger. 

Peter Laurberg spurgte til, om der fremover var mulighed for at få oplyst antallet af endokrinologer inkl. antallet af nytilkomne endokrinologer årligt. Laszlo Hegedüs og Sten Madsbad vil forsøge at efterkomme sidstnævnte til den næste generalforsamling.

Ad 5. Beretning fra udvalg.

Sundheds- og fagpolitisk udvalg (SFU). Thure Krarup som har siddet som formand for udvalget er afgået. Jens Faber takkede Thure Krarup for det store arbejde. Udvalget arbejder for nuværende overvejende med den nye speciallægeuddannelse. 

CONSUL. Ved det kommende kursus under CONSUL, som afholdes 29/4 – 3/5 2002 på Skagen med emnet dyslipidæmi og diabetes er der optaget i alt 53 kursister. Alle kvalificerede fra Danmark er optaget på kurset.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS). Ingen kommentarer.

European Board of Endocrinology (UEMS). Hans Perrild redegjorde for planerne for efteruddannelsen i Europa. Hans Perrild opfordrede DES til at prioritere arbejdet med planlægning og registrering af efteruddannelse for danske endokrinologer, og herunder deltage når der skal træffes beslutning vedr. CME-pointsystem.

Ad 6. Valg af formand.

Jens Faber blev valgt for yderligere 2 år.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

• Kim Brixen, Klaus Køhlendorf og Flemming Pociot blev valgt for yderligere 2 år.

• Hans-Henrik Lervang, Niels Møller, Flemming Dela, Bente Langdahl og Michael Røder var ikke på valg.

• Thomas Almdal, Jens Friis Bak, Ole Snorgaard og Charlotte Mollerup blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling 2001 (regnes som valgt første gang 2002) og var således ikke på valg.

Ad 8. Valg af 2 tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

Laszlo Hegedüs og Sten Madsbad var ikke på valg.

Ad 9. Valg af inspektorer.

Peter Claes Eskildsen og Ole Snorgaard var ikke på valg.

Ad 10. Valg af revisorer.

Jan Kvetny blev valgt for 2 år. Anne Jarløv var ikke på valg.

Ad 11. Fastsættelse af kontingent for 2002.

Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2002. Det besluttedes at følge bestyrelsens

anbefaling.

Alm medlemskab 300 kr.

Studerende 150 kr.

Firmamedlemskab 3000 kr.

Ad 12. Eventuelt.

Intet.

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen