Referat fra generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab mandag d. 12. maj 2003 i Domus Medica

 

PDF
Se oprindelig PDF

Ad 1. Valg af dirigent.

Niels Juel Christensen blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var udsendt rettidigt. Ingen af de tilstedeværende havde dog indvendinger imod at gennemføre generalforsamlingen.

Ad 2. Forelæggelse af formandens beretning.

Jens Faber kommenterede den tidligere fremsendte, skriftlige beretning.

• I lighed med de foregående år har bestyrelsen fortsat tilstræbt åbenhed i bestyrelsesarbejdet, hvilket fremgår af hjemmesiden for DES samt løbende udsendinger per e-mail. 

• Faglige møder i DES. I en periode vil man forsøge at afholde et forårsmøde strækkende sig over ½ dag samt et efterårsmøde strækkende sig over en  hel dag med præsentation/diskussion af mere kliniske problemstillinger. Årsmødet fastholdes i sin nuværende form og i forbindelse med generalforsamlingen i foråret afholdes et kortere videnskabeligt møde. Der var ingen kommentarer til den foreslåede mødeform.

• Årsmødet. Ingen kommentarer til beretningen.

• Den nye speciallægeuddannelse. Jens Faber berettede at målbeskrivelser, logbøger mv. for common trunck og specialeuddannelsen er fremsendt til sundhedsstyrelsen med henblik på endelig godkendelse. Den fremtidige hoveduddannelse kommer til at strække sig over 5 år startende med 1½ år på FBE, herefter 2½ år på HSE afsluttende med 1 år på FBE. På landsplan skal der fremover uddannes 15 endokrinologer pr år fordelt på 4½ i region Nord, 4 i region Syd og 6½ i region Øst (i følge SST fastlagt ud fra befolkningstæthed). Den samlede uddannelseskapacitet vil således være næsten fordoblet i forhold til nuværende. Tommy Storm spurgte til overlægemodning (nuværende §14 modning). Jens Faber konstaterede at overlægemodningen er beregnet til at tage 2 år. Ønsker man på sigt at blive ansat på f.eks. en afdeling med land-landdelsfunktion, skal modningen foregå på en tilsvarende afdeling.

Jens Faber kunne i øvrigt berette at det er planen snarest at offentliggøre uddannelsesplanerne på hjemmesiden.

• DRG. Jens Friis Bak vil på et senere tidspunkt fremsende yderligere information vedr. ambulante DRG koder.

• Dadivox/Dadiweb. DES har trukket sig ud af samarbejdet med CSC om en landsdækkende database for diabetes. DES har taget initiativ til et møde med de amtslige diabetes repræsentanter. DES har dog på nuværende tidspunkt ikke tænkt sig at indgå i et nyt projekt om en fælles database. Hans Perrild spurgte til om DES kunne indgå i et samarbejde vedr. det Nationale Indikator Projekt (NIP). Hertil svarede Jens Faber, at DES tidligere har foreslået et

samarbejde om Dadivox under forudsætning af økonomisk hjælp til at gøre en landsdækkende database færdig. Dette samarbejde ønskede NIP ikke at indgå i. 

• CONSUL. Ingen kommentarer ud over at det afholdte kursus i 2002 foregik på Skagen og at samtlige danske ansøgere blev optaget på kurset.

• Blodglukoserapporten. Særtryk af rapporten vil blive fremsendt til medlemmer af DES.

• Europæisk endokrinologi. DES støtter uændret EFES. Ved mødet i Lyon blev Jens Sandahl Christensen valgt ind i Executiv komiteen i EFES.

• Arbejdsgrupper under DES. Ingen kommentarer.

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2002.

Jens Faber fremlagde det reviderede regnskab for 2002. Regnskabet blev godkendt. Formuen i DES er på kr. 1.623.892 mod kr. 1.515.998 året før. Samlet er der et overskud på kr. 107.894 (renset for kursudsving).

• Årsmødet 2002 gav et overskud på ca kr. 25.000

• DES har i lighed med tidligere år modtaget støtte fra SEJE (European Journal of Endocrinology) til uddannelsesformål (kr. 46.113). Støtten gives sidste gang i 2003. Bestyrelsen har besluttet at man fremover vil søge professionel hjælp til udfærdigelse af regnskab. 

Ad 4. Beretning fra de tilforordnede ved Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

Laszlo Hegedüs orienterede.

• Antallet af §14 vurderinger: 0

• Vurdering af specialeuddannelsen: 2

• Vurdering af laboratorietiden: 9

• De tilforordnede har desuden vurderet ændret afdelingsklassifikation (tidligere afdeling E,

KAS Herlev til nu Medicinsk Endokrinologisk Afdeling J, KAS Herlev).

Ad 5. Beretning fra udvalg.

Sundheds- og fagpolitisk udvalg (SFU). Jens Friis Bak henviste til formandens beretning og havde ikke yderligere at tilføje.

CONSUL. Thure Krarup henviste ligeledes til formandens beretning. TK anbefalede at CONSUL komiteen i højere grad blev inddraget ved planlægningen af fremtidige kurser blandt andet på baggrund af, at komiteen ligger inde med evalueringer fra de tidligere kurser.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS). Ingen kommentarer.

European Board of Endocrinology (UEMS). Hans Perrild redegjorde for planerne for efteruddannelsen i Europa. Hans Perrild opfordrede endnu engang til at de danske endokrinologer prioriterer registrering af efteruddannelse, hvilket på nuværende tidspunkt kan ske via DADL’s efteruddannelsesregistrering.

Ad 6. Valg af formand.

Jens Faber var ikke på valg.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

• Bente Langdahl og Michael Røder blev valgt for yderligere 2 år.

• Klaus Køhlendorf, Flemming Pociot, Jens Friis Bak, Thomas Almdal, Ole Snorgaard og Charlotte Mollerup var ikke på valg.

• Bestyrelsen havde indstillet nedenstående personer som nye medlemmer af bestyrelsen: 

Overlæge Ole Hother Nielsen, Odense Universitetshospital.

Lektor Bente Stallknecht, Panum Instituttet.

Overlæge Jens Peter Kroustrup, Ålborg Sygehus Nord

Afdelingslæge, dr. med. Sten Lund, Medicinsk afdeling M, Århus Kommunehospital.

Alle blev valgt for 2 år.

Ad 8. Valg af 2 tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

Laszlo Hegedüs var ikke på valg.

Sten Madsbad afgår efter 8 år. Overlæge, phd Hans-Henrik Lervang blev valgt for 4 år.

Ad 9. Valg af inspektorer.

Region Øst: Peter Claes Eskildsen og Ole Snorgaard var ikke på valg.

Region Nord: Henning K Nielsen, Randers.

Region Syd: Jørgen Hangård, Svendborg.

Ad 10. Valg af revisorer.

Jan Kvetny var ikke på valg. Anne Jarløv blev valgt for 2 år.

Ad 11. Fastsættelse af kontingent for 2003.

Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2003. Det besluttedes at følge bestyrelsens anbefaling.

Alm. medlemskab 300 kr.

Studerende 150 kr.

Firmamedlemskab 3000 kr.

Ad 12. Eventuelt.

Intet.

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen