Referat fra generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab mandag d. 19. april 2004 i Domus Medica

 

PDF
Se oprindelig PDF

Ad 1. Valg af dirigent.

Niels Juel Christensen blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt.

Ad 2. Forelæggelse af formandens beretning.

Jens Faber kommenterede den tidligere fremsendte, skriftlige beretning.

• Faglige møder: Den nye mødestruktur har været en succes med deltagelse af hhv. 130 og 120 medlemmer ved efterårsmødet og forårsmødet. I den kommende periode fastholdes den nuværende mødestruktur med et efterårsmøde, et forårsmøde en generalforsamling med et kort videnskabeligt møde og så årsmødet.

• Speciallægeuddannelsen: Målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i endokrinologi er godkendt. Porteføljen (tidligere logbogen) er under udarbejdelse. De nye hoveduddannelsesstillinger forventes at starte fra 1. september 2004. Til bedømmelse af ansøgere til hoveduddannelserne er der nedsat et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra de tre regioner samt Dansk Endokrinologisk Selskab.

• DRG: De nye ambulante DRG takster kan ses på selskabets hjemmeside.

• CONSUL: Alle i fase III stilling er blevet optaget på kurset gennem de sidste 2 år. Det er DES’ holdning at Sundhedsstyrelsen fremover bør afholde kursusudgifterne for de danske kursusters vedkommende.

• EFES 2005: DES er som omtalt medarrangør af kongressen i Gøteborg. På nuværende tidspunkt er støtten fra hovedsponsorerne på plads. DES forventer stor dansk deltagelse ved mødet.

• Arbejdsgrupper under DES: Omtale af rapport vedr. insulinpumpebehandling og arbejdsgruppen vedr. præventiv kardiologi. Desuden arbejdsgruppe vedr. snitfladen for samarbejdet mellem endokrinologi og nefrologi for nyresyge diabetikere.

• DM handlingsplan: Det blev primært fremhævet at ud af 4 udvalgsmedlemmer har DES kun haft indflydelse på valget af de 2 medlemmer. Under protest fra DES har DMS indstillet 2 udvalgsmedlemmer som DES ikke umiddelbart har kunnet støtte.

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2003.

Michael Røder fremlagde det reviderede regnskab for 2003. Regnskabet blev

godkendt. Formuen i DES er nu på kr. 2.308.308 mod kr. 1.623.892 året før. Samlet er der et overskud på kr. 700.944, hvoraf en stor del stammer fra støtte fra SEJE på kr. 490.513. Fremover kommer der ikke yderligere støtte fra SEJE (European Journal of Endocrinology).

Bestyrelsen har besluttet at man fremover vil søge professionel hjælp til udfærdigelse af regnskab (ekstern revision).

Ad 4. Beretning fra de tilforordnede ved Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

Laszlo Hegedüs orienterede.

• Antallet af §14 vurderinger: 1

• Vurdering af specialeuddannelsen: 1

• Vurdering af laboratorietiden: 10

Ved besættelse af overlægestillinger fremover henstilles der til, at der i bedømmelsesudvalgene indgår eksterne bedømmere. Til varetagelse af denne funktion anbefaler bestyrelsen at der fremover udpeges 3 tilforordnede, 1 person fra hver af de 3 regioner (se pkt. 8).

Ad 5. Beretning fra udvalg.

Sundheds- og fagpolitisk udvalg (SFU). Jens Friis Bak henviste til formandens beretning og nævnte at udvalget overvejende havde arbejdet med den nye speciallægeuddannelse.

CONSUL. Thure Krarup henviste til formandens beretning.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS). Thure Krarup nævnte vigtigheden af DES møder frem til møder i Dansk Medicinsk Selskab specielt set i lyset af de seneste kontroverser.

European Board of Endocrinology (UEMS). Lene Mortensen havde intet at berette.

Ad 6. Valg af formand.

Jørgen Rungby blev valgt.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

• Bente Langdahl, Klaus Køhlendorf og Flemming Pociot forlader alle bestyrelsen.

• Michael Røder blev valgt for yderligere et år som repræsentant for ikkelands/landsdelsafdeling (uden mulighed for yderligere forlængelse).

• Jens Friis Bak, Ole Snorgaard, Charlotte Mollerup og Thomas Almdal blev valgt for yderligere 2 år.

• Jens Peter Kroustrup, Bente Stallknecht, Ole Hother Nielsen og Sten Lund var ikke på valg.

• Som repræsentanter for yngre læger valgtes Helene Nørrelund og Eva Black.

• Moustapha Kassem blev valgt som teoretisk institut repræsentant (fremgik ikke af indkaldelsen til generalforsamlingen).

Ad 8. Valg af 2 tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

Laszlo Hegedüs og Hans-Henrik Leervang var ikke på valg. Det blev besluttet at supplere Sundhedsstyrelsens specialistnævn med yderligere 1 tilforordnet, således at der i alt er 3 tilforordnede – et DES medlem fra hver af de 3 regioner. Thomas Almdal blev valgt.

Ad 9. Valg af inspektorer.

Region Øst: Peter Claes Eskildsen og Ole Snorgaard var ikke på valg.

Region Nord: Henning K Nielsen, Randers var ikke på valg.

Region Syd: Jørgen Hangård, Svendborg var ikke på valg.

Ad 10. Valg af revisorer.

Jan Kvetny blev valgt for yderligere 2 år.

Anne Jarløv var ikke på valg.

Fremover vil selskabet også benytte sig af ekstern revision.

Ad 11. Fastsættelse af kontingent for 2004.

Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2004. Det besluttedes at følge bestyrelsens anbefaling.

Alm. medlemskab 300 kr.

Studerende 150 kr.

Firmamedlemskab 3000 kr.

Ad 12. Eventuelt.

Intet.

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen