Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab mandag den 23. maj 2005

 

PDF
Se oprindelig PDF

Ad punkt 1 – valg af dirigent:

Niels Juel Christensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidig.

Ad punkt 2 – formandens beretning:

Jørgen Rungby kommenterede den tidligere fremsendte skriftlige beretning, hvortil der henvises.

Ad punkt 3 – forelæggelse af det reviderede regnskab for 2004:

Regnskabet er i år gennemgået af revisionsfirmaet ND Revision. Michael Røder fremlagde  regnskabet og regnskabet blev godkendt. Formue i DES er på 2.274.216 kroner mod 2.308.308 kroner året før.

Ad punkt 4 – beretning fra de tilforordnede ved Sundhedsstyrelsens specialistnævn:

Thomas Almdahl orienterede:

Antal af §14-vurderinger 12, hvoraf de 11 blev godkendt.

Vurdering af specialeuddannelsen: 3, hvoraf 2 blev godkendt.

Ad punkt 5 – beretning fra udvalg:

Sundheds- og Fagpolitisk Udvalg (SFU): Thomas Almdahl berettede om det seneste møde i SFU, hvor flere problemstillinger vedrørende hoveduddannelsesforløb (HUF) blev gennemgået. Man skal være kvalificeret på ansøgningstidspunktet, som ligger 6-9 måneder før tiltrædelsestidspunktet. Dette skyldes, at alle de medicinske specialer koordineres på en gang, da det har vist sig, at flere ansøgere søger flere specialer og at pointoptællingen

tager lang tid. I alle tre regioner er det besluttet, at personer, som er i gang med en kursusstilling efter den gamle ordning, ikke kan komme i betragtning til et HUF efter den nye ordning. Dette er uhensigtsmæssigt, idet det ville kunne betyde, at det ikke nødvendigvis er de bedst kvalificerede, som bliver uddannet. SFU indstiller til bestyrelsen, at det nuværende uddannelsesudvalg under DES nedlægges og at der udpeges et nyt uddannelsesudvalg, som vil kunne arbejde med følgende forhold: Den fremtidige organisation af CONSUL-kurserne, opdatering af uddannelsesporteføljen, vurdering af de uddannelsessøgendes kompetencer, forskningstræningskurset samt laboratoriekurset. Thomas Almdahl opfordrede endvidere FYEN til at udfærdige en liste til SFU over læger, som måtte mangle uddannelseselementer i endokrinologi.

CONSUL: Ole Hother Nielsen informerede om, at CONSUL-komiteen aktuelt består af Johan Svartberg (N), Ivar Følling (N), Bent Hallengren (S), Britta Winsa (S), Jørgen Rungby (DK), Ole Hother Nielsen (DK, formand).

Kursus nr. 17 i rækken af CONSUL-kurser er i foråret afholdt i Sverige, her deltog 37 danskere, 13 nordmænd samt 18 svenskere.

Næste CONSUL-kursus vil blive afholdt i Danmark i august 2006, arrangeret af Jens Otto Lunde Jørgensen.

CONSUL-komiteen har oprettet en fond på 185.000 kroner for at have midler til at kunne dække et eventuelt underskud ved fremtidige CONSUL-kurser.

CONSUL-komiteen har nedsat et udvalg, som vil oprette et kursus i molekylær endokrinologi.

ECE 2005: Jens Faber oplyste, at der indsendt 1100 abstracts, hvoraf 33 er fra Danmark.

Man forventer ca. 1500 deltagere. Økonomien er på plads.

European Board of Endocrinology (UEMS): På vegne af Lene Mortensen henviste

Jørgen Rungby til hjemmesiden: www.UEMS-endo.homepage.dk

Inspektorordningen: Ole Snorgaard oplyste, at Sundhedsstyrelsen har dannet inspektorordningen for, at inspektorerne skal være med til at sikre kvaliteten og udviklingen på hospitalsafdelinger rundt i Danmark. Endvidere kan inspektorerne fungere som katalysatorer og mæglere. Efter et inspektorbesøg sender afdelingen en selvevalueringsrapport, inspektorerne indsender en rapport og der foretages et ”genbesøg” mhp. opfølgning. 

Rapporterne kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Dansk Medicinsk Selskab: Intet nyt.

Punkt 6 – valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bente Stallknecht, Ole HotherNielsen, Sten Lund samt Jens Peter Kroustrup var på valg og blev alle genvalgt.

Michael Røder går ud af bestyrelsen. Jeppe Gram, Esbjerg blev valgt.

Michael Røder blev takket for sit store arbejde som kasserer i bestyrelsen.

Jørgen Rungby, Thomas Almdahl, Jens Friis Bak, Ole Snorgaard, Charlotte Mollerup,

Helene Nørrelund, Eva Black samt Moustapha Kassem var ikke på valg i år.

Punkt 7 – valg af inspektorer:

Peter Claes Eskildsen (region Øst) har ikke ønsket at fortsætte.

Henrik Ancher Sørensen blev valgt.

Ole Snorgaard (region Øst), Henning Kaspersen Nielsen (region Nord) samt Jørgen Hangaard (region Syd) var ikke på valg.

Punkt 8 – valg af revisorer:

Anne Jarløv og Jan Kvetny blev genvalgt.

Punkt 9 – fastsættelse af kontigent 2005:

Bestyrelsen anbefalede uændrede kontingent for 2005. Det besluttedes at følge bestyrelsens anbefaling:

Ordinært medlemskab 300 kroner, studerende 150 kroner, firmamedlemskab 3.000 kroner.

Punkt 10 - forslag til vedtægtsændring af lov for Dansk Endokrinologisk Selskab, kapitel 2, §3, stk. 2:

”Anmodning om medlemskab sendes til bestyrelsen, der ved førstgivne lejlighed underretter selskabets medlemmer herom.

Dersom bestyrelsen ikke modtager skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage, er ansøgeren optaget som medlem af selskabet. 

Fremkommer rettidig indsigelse skal optagelsen drøftes ved førstkommende generalforsamling eller ordinært møde, idet meddelelses herom skal gives på mødeindkaldelsen. Er der efter drøftelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer for optagelse, er ansøgeren medlem”.

blev foreslået ændret til:

”Anmodning om medlemskab sendes til bestyrelsen. Bestyrelsen tager ved førstkommende bestyrelsesmøde stilling til ansøgning og informerer ansøgeren efterfølgende. Dersom bestyrelsen ikke i enighed kan vedtage optagelsen, skal optagelsen drøftes ved førstkommende generalforsamling, idet meddelelses herom skal gives på mødeindkaldelsen.

Er der efter drøftelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer for optagelse, er ansøgeren medlem”.

Vedtægtsændringen blev godkendt.

Punkt 11 – eventuelt:

Intet.

Referent: Jørgen Rungby og Eva Ebbehøj.