Referat fra generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab mandag den 8. maj 2006

 

PDF
Se oprindelig PDF

Ad punkt 1 - valg af dirigent: Niels Juel Christensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt.

Ad punkt 2 – formandens beretning:

Jørgen Rungby kommenterede den skriftlige beretning, der henvises til hjemmesiden.

Ad punkt 3 – forlæggelse af den reviderede regnskab for 2005:

Regnskabet blev fremlagt af Jeppe Gram og godkendt.

Ad punkt 4 – beretning fra de tilforordnede ved Sundhedsstyrelsens specialistnævn:

Thomas Almdal orienterede:

Antal af §14-vurderinger: 7. Alle blev godkendt.

Vurdering af speciallægeuddannelsen: 1, som blev godkendt.

Ad punkt 5 – beretning fra udvalg:

• Sundheds- og fagpolitisk udvalg (SFU): Der er afholdt et enkelt udvalgsmøde, hvor videreuddannelsesudvalget blev nedsat. Formanden for SFU, Thomas Almdal lagde op til, at den nye bestyrelse nedlægger SFU.

• Dansk Medicin Selskab: Intet nyt.

• Referat vedrørende thyreoidea-/paratyreoideakirurgi ved Charlotte Mollerup: Dansk Center for Hoved-Halskirurgi og Dansk Kirurgisk Selskab har nedsat et udvalg mhp. at ensrette uddannelsen og at få thyreoideaoperationerne koncentreret på færre sygehuse.

• European Board of Endocrinology (UEMS): På vegne af Lene Mortensen henviste Jørgen Rungby til hjemmesiden: www.uems-endo-homepage.dk .

• Consulkomitéen ved Ole Hother Nielsen: Intet nyt fra komitémøderne. Som tidligere oplyst dækker Sundhedsstyrelsen nu udgifterne til forelæsere. Næste års CONSUL-kursus afholdes i Norge.

• Inspektorordning ved Ole Snorgaard: Bortset fra få højtspecialiserede endokrinologiske afdelinger har alle nu haft første inspektorbesøg. Rapporterne kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Ad punkt 6 – valg af formand:

Jørgen Rungby blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

• Helene Nørrelund og Eva Black var på valg og blev genvalgt.

• Thomas Almdal, Ole Snorgaard, Jens Friis Bak, Charlotte Mollerup og Moustapha Kassem forlader bestyrelsen. De blev alle takket for deres store indsats i bestyrelsen.

• Per Løgstrup Poulsen, Lise Wogensen Bach, Ebbe Winther Jensen, Bo Abrahamsen samt Jann Mortensen blev valgt.

Dansk Endokrinologisk Selskab

Ad punkt 7 – valg af revisorer:

Anne Jarløv og Jan Kvetny blev genvalgt.

Ad punkt 8 – fastsættelse af kontingent 2006:

Bestyrelsen har anbefalet uændret kontingent for 2006, det besluttedes at følge bestyrelsens anbefaling: Ordinært medlemskab 300 kroner, studerende 150 kroner, firmamedlemskab

3.000 kroner. Medlemmer over 70 år er kontingentfri.

Ad punkt 9 – vedrørende den nye uddannelsesporteføjle i endokrinologi:

Henrik Anker Sørensen og Peder Charles gennemgik den nye uddannelsesportefølje.

Heri er de forskellige evalueringsmetoder blevet konkretiseret og gjort operationelle. Antallet af kompetencer er konkretiseret og reduceret. Der er endvidere udfærdiget kompetencekort, som vil gøre anvendelsen mere operationel. Videreuddannelsesudvalget vil efter afholdelse af det næste møde sende porteføljen til de uddannelsesansvarlige overlæger samt få porteføljen på hjemmesiden.

Ad punkt 10 – eventuelt:

Intet.

Referent: Jørgen Rungby og Eva Ebbehøj