Referat fra generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab tirsdag den 15. maj 2007

 

PDF
Se oprindelig PDF

Ad punkt 1 - valg af dirigent: Niels Juel Christensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt.

Ad punkt 2 – formandens beretning:

Jørgen Rungby kommenterede den skriftlige beretning (der henvises til hjemmesiden).

Ad punkt 3 – forlæggelse af den reviderede regnskab for 2006:

Jeppe Gram fremlagde regnskabet som blev godkendt.

Ad punkt 4 – beretning fra udvalg:

A: Sundheds- og fagpolitisk udvalg (SFU) ved Ebbe Winther Jensen: Der har ikke været afholdt møder i SFU. Der arbejdes stadig på en nedlæggelse af SFU som vedtaget ved sidste generalforsamling.

B: Ad Dansk Medicin Selskab: Intet nyt.

C: European Board of Endocrinology (UEMS): På vegne af Hans Perrild henviste Jørgen Rungby til hjemmesiden: www.uems-endo-homepage.dk .

D: Uddannelsesudvalg: Ebbe Winther Jensen gennemgik kort den nye (og af Sundhedsstyrelsen godkendte) målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de interne medicinske specialer (tidligere kaldet common trunck). Informerede endvidere om, at målbeskrivelsen for hoveduddannelsesforløb i endokrinologi aktuelt er til høring hos de uddannelsesansvarlige overlæger i endokrinologi i hele landet. Når eventuelle ændringer er implementeret, vil målbeskrivelsen blive sendt til bestyrelsen til endelig godkendelse og videresendelse til Sundhedsstyrelsen.

E: CONSULkomitéen ved Ole Hother-Nielsen: Intet nyt fra komitémøderne. Dette års CONSULkursus afholdes i Norge til oktober. DES støtter danske endokrinologers deltagelse i CONSULkurset med 6.000kr til betaling af kursusophold.

F: Inspektorordning ved Ole Snorgaard: Der er fortsat fire inspektorer i Danmark. Henning Kaspersen Nielsen i uddannelsesregion Nord, Jørgen Hangaard i uddannelsesregion Syd samt Ole Snorgaard og Henrik Anker Sørensen i uddannelsesregion øst. Rapporterne fra det seneste års inspektorbesøg kan forefindes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Enkelte afdelinger har endnu ikke haft inspektorbesøg og Ole Snorgaard opfordrer til, at disse afdelinger selv kontakter Sundhedsstyrelsen desangående.

Ad punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bente Stallknecht, Ole Hother-Nielsen, Sten Lund samt Jens Peter Kroustrup forlader bestyrelsen. De blev alle takket for deres store indsats.

Ole Hother-Nielsen fortsætter som formand for CONSUL-komitéen. Peter Rossing, Peter Gustenhoff, Jan Erik Henriksen samt Eva Ebbehøj blev valgt.

Den øvrige bestyrelse fortsætter uændret.

Ad punkt 6 – valg af revisorer:

Anne Jarløv og Jan Kvetny blev genvalgt.

Ad punkt 7 – fastsættelse af kontingent 2007:

Dansk Endokrinologisk Selskab

Bestyrelsen har anbefalet uændret kontingent for 2007, det besluttedes at følge bestyrelsens anbefaling: Ordinært medlemskab 300 kroner/år, studerende 150 kroner/år, firmamedlemskab 3.000 kroner/år. Medlemmer over 70 år er kontingent-fri.

Ad punkt 8 – rekruttering til faget, såvel forskning som klinik:

Den nye fire års regel, som kræver, at nyuddannede læger starter i hoveduddannelsesforløb senest fire år efter endt kandidateksamen vil kunne afstedkomme problemer mhp. fremtidige ph.d.-forløb, idet et ph.d.forløb højst vil blive godskrevet med halvandet år. Ligeledes vil det korte tidsrum fra turnus til start på hoveduddannelsesforløb bevirke, at de yngre lægers uddannelse bliver smal, idet de ikke når at være i flere tilstødende specialer

før det endelige valg af speciale. Bekymringen vedrørende lægemanglen og dermed manglende ansøgere til hoveduddannelsesforløb i endokrinologi blev ligeledes drøftet. Det blev aftalt, at den nye bestyrelse vil tage problemstillingen op og at FYEN ligeledes vil forsøge at reklamere for faget via

deres møder.

Ad punkt 9 – mødeform i DES:

Mødeformen med et forårsmøde, et efterårsmøde samt et møde i forbindelse med generalforsamlingen bibeholdes.

DES-årsmødet 2008 afholdes i Århus fredag den18.januar. Som et forsøg vil mødet starte allerede kl. 10.00, således at hele det videnskabelige program afholdes om fredagen.

Ad punkt 10 – behov for landsdækkende udrednings-/behandlingsvejledninger initieret af DES:

Spørgsmålet blev diskuteret. Aktuelt er der nedsat arbejdsgrupper omhandlende PCOS, diabetes og hjerte-karsygdom samt udredning af sekundær hypertension.

Ad punkt 11 – eventuelt:

Intet.

Referent: Jørgen Rungby og Eva Ebbehøj