Referat fra generalsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab 13. maj 2008

 

PDF
Se oprindelig PDF

Ad pkt. 1 – valg af dirrigent:

Niels Juel Christensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt.

Ad pkt. 2 – formandens beretning:

Jørgen Rungby kommenterede den skriftlige beretning (der henvises venligst til hjemmesiden).

Ad pkt. 3 – forelæggelse af det reviderede regnskab fra 2007:

Jeppe Gram fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Ad pkt. 4 – beretning fra stående udvalg:

a. Ebbe Winther Jensen informerede om specialeudmeldingen. Der er i Sundhedsstyrelsen afholdt i alt 5 møder, Ebbe Winther Jensen, Jeppe Gram

og Jørgen Rungby har været DES’ repræsentanter. Sundhedsstyrelsen forhandler nu med regionerne. Når den endelige rapport foreligger, vil den

blive lagt ud på Sundhedsstyrelsens og på DES’ hjemmeside. 

b. UEMS v. Hans Perrild. Der henvises til skriftlig beretning på hjemmesiden. Det skal anføres, at UEMS har oprettet en fond ”Exchange in Endocrinology

Expertise”, hvor yngre endokrinologer kan søge om tilskud til udenlandsophold.

c. CONSUL v. Jørgen Rungby: CONSUL-kurset i 2008 og 2009 afholdes som planlagt i fælles skandinavisk regi. Sundhedsstyrelsen har dækket de fleste

udgifter i forbindelse med kurset i 2008. DES forventer, at det samme gør sig gældende for 2009. Som det fremgår af tidligere referater fra bestyrelsen har der været stigende kritik af indholdet i de senest afholdte CONSUL-kurser, og dertil er der kommet en del sproglige problemer. Ole Hother Nielsen samt bestyrelsen lægger derfor op til, at den danske CONSUL-komite skal reorganisere sig, således at CONSUL-kurserne vil foregå i dansk regi. Hvad

det økonomiske angår, skal Sundhedsstyrelsen tages i ed. Man kunne forestille sig, at DES ville støtte CONSUL-kurset i form af betaling af en udenlandsk foredragsholder. Generalforsamlingen pålægger derfor den kommende DES-bestyrelse i samarbejde med de danske CONSUL-komitemedlemmer

at påbegynde dette arbejde. De skandinaviske samarbejdspartnere er informeret om de danske planer. 

d. Inspektorordningen v. Ole Snorgaard: Sundhedsstyrelsen har kun anmodet om et enkelt inspektorbesøg i efteråret, som blev afholdt i Køge. De yngre

inspektorer, som er blevet udpeget i samarbejde med FYEN (Foreningen af Yngre Endokrinologer) har således ikke været i funktion endnu.

Ad pkt. 5 – Nationale guidelines v. Jørgen Rungby:

Jørgen Rungby takkede for den store arbejdsindsats, som forfatterne bag rapporterne diabetes og hjertesygdom samt metaboliske sygdomme ved

PCOS har lagt i projekterne. Jørgen Rungby mener, at DES bør nedsætte diverse udvalg mhp. at udfærdige fælles retningslinjer for diverse endokrinologiske lidelser.

Ad pkt. 6 – Forslag til ændringer af vedtægterne v. Ebbe Winther Jensen:

Det rundsendte forslag blev gennemgået, men da der kom flere gode ændringsforslag, valgte bestyrelsen at trække forslaget tilbage og at

genfremsætte det i en revideret udgave ved en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt i forbindelse med DES’ efterårsmøde. 

Ad pkt. 7 - Valg af formand:

Jørgen Rungby blev takket for sin store arbejdsindsats i bestyrelsesarbejdet. 

Kim Brixen blev valgt som ny formand.

Ad pkt. 8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ebbe Winther Jensen, Per Løgstrup Poulsen og Jann Mortensen blev genvalgt.

Helene Nørrelund, Eva Black og Bo Abrahamsen forlader bestyrelsen, de blev takket for deres arbejdsindsats.

Marie Louise Harthoff Nielsen, Esben Søndergaard (begge indstillet af FYEN) samt Leif Breum blev valgt.

Peter Gustenhoff, Jeppe Gram, Peter Rossing, Jan-Erik Henriksen og Eva Ebbehøj var ikke på valg.

Valg af interne revisorer:

Jan Kvetny og Anne Jarløv blev genvalgt.

Ad pkt. 9 – Fastsættelse af kontingent for 2008:

Bestyrelsen har anbefalet uændret kontingent for 2008, og det blev besluttet at følge bestyrelsens anbefaling, dvs. et almindeligt medlemskab koster

300,00 kroner, studerende 150,00 kroner, firmamedlemskab 3.000,00 kroner, medlemmer over 70 år samt æresmedlemmer kontingentfri.

Ad pkt. 10 – Eventuelt.

Mødeformen i DES blev diskuteret, der var enighed om, at årsmødet i ”Århusmodellen” fungerer godt, og man henstiller til næste års mødearrangører at

bibeholde konceptet. Endvidere har både forårs- og efterårsmøderne været vel besøgte.

Problemerne med rekruttering til faget blev endnu engang berørt. Der er ubesatte hoveduddannelsesforløb. FYEN har haft velbesøgte møder og vil

forsøge at gøre endnu mere reklame for disse.

 

Referenter

Jørgen Rungby og Eva Ebbehøj