Referat fra generalsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab 12. maj 2009

 

PDF
Se oprindelig PDF

Ad pkt. 1 – valg af dirigent:

Niels Juel Christensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt.

Ad pkt. 2 – formandens beretning:

Kim Brixen kommenterede den skriftlige beretning (der henvises venligst til hjemmesiden). Beretningen blev suppleret med en mundtlig fremlæggelse af en given persons ansøgning om medlemskab af selskabet, som bestyrelsen enstemmigt havde afvist med den begrundelse, at vedkommende åbenlyst ikke tilslutter sig selskabets formålsparagraf. Spørgsmålet om denne persons medlemskab blev derefter sat til afstemning og anmodningen blev afvist enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 3 – forelæggelse af det reviderede regnskab fra 2008:

Jeppe Gram fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Ad pkt. 4 – beretning fra stående udvalg:

a) Ingen fra videreuddannelsesudvalget kunne komme til generalforsamlingen. Udvalget af blevet bedt om en skriftlig beretning, som vil blive lagt ud på hjemmesiden. 

b) UEMS v. Hans Perrild. Der henvises til skriftlig beretning på hjemmesiden.

c) CONSUL v. Ole Hother-Nielsen: CONSUL-kurset i 2009 afholdes som det sidste i fælles skandinavisk regi. Sundhedsstyrelsen har dækket de fleste udgifter i forbindelse med kurset i 2008, og gør det samme i 2009. Der blev fremlagt en opgørelse over afholdte CONSUL-kurser fra det startede og til 2009, med opgørelse af land, sted, antal deltagere, pris og økonomisk støtte. Det blev diskuteret, hvorledes det gode samarbejde med Sverige og Norge kan videreføres i nye rammer og hvorledes et internationalt niveau i speciallægeuddannelsen fremover kan sikres. Der var enighed om, at større opmærksomhed og fleksibilitet omkring f.eks. ESE’s kurser vil være vigtig. Der blev informeret om selskabets planer for oprettelsen af tilsvarende kurser i endokrinologi under hoveduddannelsen. Se også referat fra bestyrelsesmødet samme dag.

d) Inspektorordningen v. Ole Snorgaard: Siden sidste generalforsamling har Sundhedsstyrelsen anmodet om inspektorbesøg i Svendborg og på Århus Kommunehospital.Alle højt specialiserede afdelinger fraset Rigshospitalet/Steno har nu været besøgt, og der har været genbesøg i Ålborg, Århus Amtssygehus og Herlev, mens der skal være genbesøg i Odense I juni 2009 og genbesøg i Hvidovre forventes i 2010.Sundhedsstyrelsen har i løbet af foråret fået besked på, hvem der er udpeget som yngre inspektorer, og det er vigtigt at de tages med i arbejdet ved fremtidige inspektorbesøg.

Ad pkt. 5 – valg af formand

Kim Brixen var ikke på valg i år

Ad pkt. 6 – valg af bestyrelsesmedlemmer:

Peter Gustenhoff, Peter Rossing, Jan-Erik Henriksen og Eva Ebbehøj blev genvalgt. Jeppe Gram forlader bestyrelsen, og blev takket for sin store arbejdsindsats som kasserer for DES. Helle Brockstedt var instillet af DES og blev valgt ind bestyrelsen. Leif Breum, Lise Wogensen Bach, Ebbe Winther Jensen, Per Løgstrup Poulsen, Jann Mortensen, Esben Søndergaard, Marie-Louise Hartoft-Nielsen og Kurt Højlund var ikke på valg.

Ad pkt. 7 -Valg af interne revisorer:

Jan Kvetny og Anne Jarløv blev genvalgt.

Ad pkt. 8 – Fastsættelse af kontingent for 2009:

Bestyrelsen har anbefalet uændret kontingent for 2008, og det blev besluttet at følge bestyrelsens anbefaling, dvs. et almindeligt medlemskab koster 300,00 kroner, studerende 150,00 kroner, firmamedlemskab 3.000,00 kroner, medlemmer over 70 år samt æresmedlemmer kontingentfri.

Ad pkt. 9 – Eventuelt.

Jens Sandahl Christensen informerede om at EFES i 2006 blev erstattet af ESE (European Society of Endocrinology), at det er lykkedes at få årsmødet i selskabet, ECE (European Congress of Endocrinology) 2013 til Danmark. Det blev påpeget at ECE arrangeres centralt via ESE, og at ESE således dækker et eventuelt underskud. Endvidere at et eventuelt overskud fra mødet afhænger af antallet af registrerede danske medlemmer. Da medlemskabet af ESE er relativt billigt (50 Euro) opfordres alle DES-medlemmer til at blive medlemmer af ESE. Det medfører en række fordele, inklusiv rabat på abonnement på European Journal of Endocrinology.

 

Referenter Kim Brixen og Kurt Højlund