Referat fra generalsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab 12. maj 2010

PDF
Se oprindelig PDF

 

Ad pkt. 1 – valg af dirigent:

Niels Juel Christensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt.

Ad pkt. 2 – formandens beretning:

Kim Brixen kommenterede den skriftlige beretning (der henvises venligst til hjemmesiden).

Ad pkt. 3 – forelæggelse af det reviderede regnskab fra 2009:

Esben Søndergaard fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Ad pkt. 4 – beretning fra stående udvalg:

a) Henrik Ancher Sørensen og Kim Brixen informerede om de endokrinologiske kurser der havde været afholdt i foråret, og om planen for fremtiden b) UEMS v. Hans Perrild. Der henvises til skriftlig beretning på hjemmesiden. Kim Brixen gjorde opmærksom på muligheden for at søge midler til et udvekslingsprogram via UEMS. Det er et program støttet af Novo Nordisk Europa og Novartis. Programmet kan findes på UEMS´s hjemmeside. Der er frist den 10. september 2010. Opslaget vil blive sendt til medlemmerne

c) Inspektorordningen. Kurt Højlund informerede om at det blandt de højtspecialiserede afdelinger kun er RH er mangler at få besøg. De øvrige afdelinger der indgår i hoveduddannelsen, har ifølge SST's hjemmeside haft besøg og afventer gen-besøg.

Ad pkt. 5 – forslag til ændringer af vedtægter:

Forslaget blev enstemmigt godkendt. De nye vedtægter vil kunne læses på DES´hjemmeside.

Ad pkt. 6 – valg af formand

Kim Brixen blev genvalgt som formand for de næste 2 år

Ad pkt. 7 – valg af bestyrelsesmedlemmer:

Esben Søndergaard, Marie-Louise Hartoft-Nielsen, Leif Breum og Kurt Højlund blev genvalgt til bestyrelsen. Peter Gustenhoff, Peter Rossing, Jan-Erik Henriksen, Helle Brockstedt og Eva Ebbehøj var ikke på valg i år. Lise Wogensen Bach, Ebbe Winther Jensen, Per Løgstrup Poulsen og Jann Mortensen forlader bestyrelsen. De takkes for deres store arbejdsindsats i bestyrelsen. Niels Jessen, Birte Nygaard, Troels Krarup og Peter Oturai var indstillet af DES og blev valgt ind bestyrelsen.

Ad pkt. 8 -Valg af inspektorer:

Jørgen Hangaard i Region Syd har ønsket at træde tilbage som inspektor. Pernille Hermann, som var indstillet af DES, blev enstemmigt valgt som afløser.

Ad pkt. 9 -Valg af interne revisorer:

Jan Kvetny og Anne Jarløv blev genvalgt.

Ad pkt. 10 – Fastsættelse af kontingent for 2010:

Bestyrelsen har anbefalet uændret kontingent for 2010, og det blev besluttet at følge bestyrelsens anbefaling, dvs. et almindeligt medlemskab koster 300,00 kroner, studerende 150,00 kroner, firmamedlemskab 3.000,00 kroner, medlemmer over 70 år samt æresmedlemmer kontingentfri.

Referenter Kim Brixen og Kurt Højlund