Formandsberetning 2017

Dansk Endokrinologisk Selskab, Formandens beretning 2017:

1. Medlemstilgang og -afgang
Der har været en beskeden ændring i medlemstallet med ny tilgang af 22 og afgang af 62 medlemmer og i alt tæller selskabet nu 637 medlemmer. Bestyrelsen har ikke afvist ansøgninger om optagelse i selskabet.

2. Mødeaktiviteter:
For anden gang afholdt bestyrelsen i august 2017 et 24 timers visionsmøde i Middelfart.
Mødet gav bestyrelsen en kærkommen lejlighed til at diskutere de vigtigste emner for selskabet i øjeblikket. På dagsordenen var bl.a. Medicinrådets habilitetsregler og de nye regler for samarbejdet med medicinalindustrien, som der afledt Medicinrådets regler er udsendt i Region Syd og Midt. Øvrige punkter på dagsordenen omfattede den nye årsmødestruktur, de nye Steno Diabetes Centre, og problemer opstået i tilknytning til lancering af ny, dyr teknologi (f.eks. FreeStyle Libre Glukosesensor).
Mødet var som sidste år en stor succes, og vi fik bl.a. nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på hvilke forventninger vi fra DES’ side har til peciallægernes efteruddannelse. Vi må bl.a. forvente at det fremover bliver vanskeligere at komme på videnskabelige kongresser som en konsekvens af de nye retningslinjer for samarbejde med industrien i Region Syd og Midt.
Den 27-28. oktober 2017 afholdt vi det 7. EndoNBV møde på Sandbjerg, som er vores forum for udarbejdelse af Nationale Behandlingsvejledninger for Endokrinologi (NBV); i år med 65 deltagere. Emner for årets nye NBV’er var Fedmekirurgi, Kontinuerlig glukosemåling (CGM) og flash glukosemåling (FGM) til børn, unge og voksne, Diabetes og graviditet, Hypomagnesiæmi og hypofosfatæmi. Desuden blev der fremlagt opdaterede 1. og 2. revisioner af en række tidligere NBV’er.
Der er fortsat god tilslutning til mødet efter at egenbetalingen er sat til 500 kr. Størstedelen af deltagerne angav at kunne få dækket udgifterne til deltagelse fra deres afdelinger, hvilket helt klart er målet fremadrettet. Så jeg vil igen kraftigt opfordre alle afdelinger til at støtte deres ansattes deltagelse i disse meget vigtige møder. DES’ NBV’er er en kæmpe gevinst for alle, der arbejder med endokrinologi. Næste års emner til NBV og
arbejdsgrupper kan ses på hjemmesiden.
Jeg vil gerne takke alle, som engagerer sig i udarbejdelsen af vores NBVer, ikke mindst arbejdsgrupperne og deres tovholdere. Tak også til styregruppen der effektivt er blevet ledet af Claus Larsen Feltoft.
Årsmødet blev i 2017 afholdt d. 27. -28. januar i Musikhuset i Esbjerg. Mødet var det 31. årsmøde og var i år arrangeret af Endokrinologisk Sektion, Sydvestjysk Sygehus. Mødet var særdeles vellykket og meget professionelt arrangeret med op imod 400 tilmeldte og næsten 100 accepterede abstracts.
Årets modtager af Niels Schwartz Sørensens ærespris holdt festforelæsning fredag, og prisen tilfaldt professor overlæge Filip Krag Knop, der blev hædret for sin forskningsindsats med fokus på tarmhormoner.
Lørdag var der også prisuddelinger til bedste foredragsholdere og årets artikelpriser, og der uddeltes AstraZenecas rejselegat til diabetesforskere.
Stor tak til alle i den lokale organisationskomité for det store arbejde.
Bestyrelsen besluttede i 2016 at vi afprøver en ordning, hvor de praktiske dele af årsmødet fremover håndteres af en årsmødekomité, mens det fortsat er lokale arrangører, som står for det videnskabelige program. Årsmødet kommer i 2018 til at foregå på Odeon i Odense d. 12. -13. januar med Bispebjerg som videnskabelig arrangør. Fra 2019 vil mødet hvert år komme til at foregå i Nyborg. Stor tak til årsmødekomitéen og formand Pernille Holmager, som har lagt et kæmpe arbejde i at få strømlinet vores årsmøder.

3. Uddannelsesaktiviteter:
Hovedkursusleder Flemming S Nielsen, som også er formand for vores uddannelsesudvalg, har i samarbejde med de lokale kursusledere afholdt de planlagte specialespecifikke kurser for HU-læger. Der er opnået en god kontinuitet med faste delkursusledere, og der er fine evalueringer af alle kurser. Der er planlagt 4 kurser for 2018.
Vi har et meget engageret og hårdt arbejdende uddannelsesudvalg. Tusind tak for jeres vigtige arbejde.
Kurser i udlandet: Bestyrelsen havde også i 2017 afsat 50.000 kr. til støtte til yngre kollegers deltagelse i internationale kurser og konferencer, fortrinsvis i sådanne arrangeret af ESE. Jeg vil opfordre alle yngre medlemmer af selskabet til at huske at søge disse midler.

4. Internationale aktiviteter:
European Society of Endocrinology arbejder fortsat på at styrke samarbejdet mellem ESE og de nationale selskaber. Man har udviklet et curriculum for speciallægeuddannelsen i endokrinologi: ESE Recommended Curriculum of Specialisation in Clinical Endocrinology, Diabetes and Metabolism, som skal godkendes af de nationale selskaber.
Hans Perrild har også i 2017 været vores repræsentant i UEMS (Union Européenne Dea Médecins Spécialistes) som bl.a. arbejder med at udvikle metoder til at sikre postgraduat akkreditering. Tak til Hans for et mangeårigt arbejde, som ikke bliver mindre vigtigt af at vores efteruddannelse presses af de nye regler omkring samarbejde med industrien.

5. Nationale aktiviteter:
I relation til forskellige udvalg og opgaver for Sundhedsstyrelsen og LVS har der været behov for at udpege diverse repræsentanter i løbet af året. Der er heldigvis altid stor velvilje til at stille op, og tak for det.

6. Bestyrelsen og selskabet:
Det har været et år præget af mange opgaver for diverse myndigheder. Der har igen i år været en del medieopmærksomhed omkring nogle af vores aktiviteter – ikke mindst FreeStyle Libre sagen, hvor der har været megen debat omkring hvordan denne nye teknologi skal finansieres. I den forbindelse er det en stor hjælp at vi har klare faglige holdninger og anbefalinger i vores NBV’er. Det er tydeligt at de tillægges større og større betydning, og håbet er da også at vi på et tidspunkt formelt kan få dem godkendt af Sundhedsstyrelsen som vejledninger for, hvordan endokrinologisk sygdom skal behandles i Danmark.
Etableringen af Steno Diabetes Centre i hver af de fem regioner på baggrund af en hidtil uhørt stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden har vakt begejstring, men også skabt bekymring bland selskabets medlemmer og i bestyrelsen. Satsningen vil utvivlsomt give en række nye muligheder for diabetesbehandling og –forskning, men det er fortsat uklart hvordan satsningerne vil påvirke den samlede endokrinologiske behandling, herunder
uddannelsen til speciallæge i endokrinologi, det endokrinologiske beredskab på landets akutsygehuse mv. Vi har løbende debatteret emnet i bestyrelsen, og der er bred enighed om at vi har et kollektivt ansvar for at holde sammen på selskabet som ét selskab. Vi har i efteråret udsendt en forespørgsel til alle regioner om, hvorledes hver region har tænkt sig at imødekomme de udfordringer, som Steno Centrene kan medføre for endokrinologien.
Der er i skrivende stund ikke kommet svar fra alle regioner, men planen er at rundsende svarene til alle medlemmer til orientering forud for årsmødet i Odense. I 2018 rykker vi som noget nyt generalforsamlingen, så den bliver afholdt i tilknytning til årsmødet. Vi håber derigennem at kunne øge fremmødet, og vil samtidig benytte os af lejligheden til at få en debat med medlemmerne om et aktuelt emne. I 2018 bliver det en debat om netop konsekvenserne af de nye Steno Diabetes Centre.

De afgående bestyrelsesmedlemmer i 2018 er Lars Gormsen, Peter Hovind, Hans Jørgen Gjessing, Ebbe Eldrup, Eva Black og Kirstine Stochholm Hanne Storm. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Tusind tak for jeres store arbejde. Også tak til vores kasserer Inge Bülow Pedersen, som styrer økonomien effektivt, til webmaster Simon Chang der holder hjemmesiden opdateret og til de interne revisorer Karen Bøje og Sten Lund.
Og selvfølgelig en særlig tak til Esben Søndergaard, der som sekretær har en helt afgørende funktion.

Tak til alle medlemmer i selskabet, der aktivt er gået ind i de mange opgaver vi stilles over for. Både opgaver fra Sundhedsstyrelsen og de opgaver vi selv stiller os med kurser og EndoNBV’er. Det gør det sjovt, nemt og spændende for mig at fungere som formand for vores fine selskab.

Aarhus d 12.12. 2017
Troels Krarup Hansen