Dansk Endokrinologisk Selskab, Formandens beretning 2015:

  • 1. Medlemstilgang og -afgang

Der har igen i år været den nytilgang af medlemmer (n=59) og en lidt mindre afgang (n=37) og i alt tæller selskabet 706 medlemmer. Bestyrelsen har ikke afvist ansøgninger om optagelse i selskabet.

  • 2. Mødeaktiviteter:

I efteråret afholdtes det fjerde møde på Sandbjerg for vores forum for udarbejdelse af Nationale Behandlingsvejledninger for Endokrinologi: EndoNBV den 31oktober- 1 november 2014. Årets emner var ”Diabetisk neuropati”, ”Hypothyreose”, ”Mandlig hypogonadisme”, ” Fæokromocytom og paragangliom”, ” Den diabetiske fod” og ”Glucocortikoid induceret osteoporose”, desuden blev præsenteret en revision af NBV: ”Udredning af knuden i gl thyroidea”, ”Behandling af mandlig osteoporose” og ”Behandling af type 2 diabetes” der udarbejdes i samarbejde med DSAM.

På mødet kunne vores webmaster annoncere at NBV nu findes som app til android og er på vej til IOS/Apple.

Der var igen god tilslutning til mødet der nu er en veletableret tradition. Det har været diskuteret hvornår DES skal udfase støtten til arrangementet med henblik på at det fremadrettet betales af afdelingerne. Da fremtiden for nationale vejledninger fortsat er uafklaret har bestyrelsen valgt at vi fortsat i en periode vil støtte afholdelsen af NBV møderne, men at vi vil gå i dialog med LVS og afdelingerne mhp fremtiden. I et forsøg på at arbejde med formen og kvaliteten afholdtes et arrangement med Professor Gordon Guyatt omkring GRADE og vejledninger. Der skal hermed rettes en stor tak til alle som engagerer sig i udarbejdelsen af vores NBVer, ikke mindst arbejdsgrupperne og deres tovholdere. Tak også til styregruppen der effektivt er blevet ledet Kirstine Stochholm. Næste års emner til NBV og arbejdsgrupper kan ses på hjemmesiden.

Årsmødet blev i år afholdt d. 16.-17. januar 2015 af ved Medicinsk Endokrinologisk Afdeling i Odense med Knud Yderstræde som formand for organisationskomiteen på Hotel HC Andersen i Odense, der dannede velfungerende rammer for såvel møde som fest. Mødet var rigtig vellykket og udover et fint arrangerement, var mødet igen i år meget flot besøgt med omkring 300 tilmeldte, og igen mange abstrakts med ca 100 accepterede abstracts. Som en nyskabelse var programmet lavet elektronisk og som app der fungerede fint, og en ny og særdeles vellykket session med kliniske cases blev prøvet af. Stor tak til alle fra den lokale organisationskomité. Igen i år var formatet et møde over 1 ½ dag men i år havde man på grund af de mange abstrakts lavet videnskabelige foredrag i tre parallelle sessioner første dag. Fredag aften var der som vanlig festmiddag på hotellet, og dans til et velspillende orkester.

Lørdag blev årets modtager af Niels Schwartz Sørensens ærespris,  overlæge Dorte Møller Jensen, hædret for sin forskningsindsats med fokus på diabetes og graviditet.

Lørdag var der også prisuddelinger til bedste foredragsholdere og der uddeltes Astra Zenecas rejselegat til diabetesforskere, og en forelæsning om ”Turnover of fat cells and their lipid content in man”, der blev givet af Peter Arner fra Karolinska Instituttet samt om det nystartede tiltag med pancreastransplantationer i Danmark ved Professor Bo Feldt-Rasmussen . Stor tak til arrangørerne for et godt arrangement.

  • 3. Uddannelsesaktiviteter:

Specialespecifikke kurser for HU-læger: Hovedkursusleder Flemming S Nielsen har i samarbejde med de lokale kursusledere afholdt de planlagte kurser. I et forsøg på at sikre kontinuitet i kurserne besluttede uddannelsesudvalget at opslå stillingerne som delkursusledere for en længere periode.

Der blevi 2014 afholdt kurser i laboratorie teknik, diabetes, hypofyse/binyre og thyreoideasygdomme. Der er planlagt 5 kurser for 2015.

Kurser i udlandet: Bestyrelsen havde også i 2014-5 afsat og uddelt 50.000 kr/år til støtte til yngre kollegers deltagelse i internationale kurser fortrinsvis i sådanne arrangeret af ESE.

  • 4. Internationale aktiviteter:

European Society of Endocrinology arbejder fortsat på at styrke samarbejdet mellem ESE og de nationale selskaber. Man har indsamlet curriculums for speciallægeuddannelsen fra de forskellige lande for at forsøge at harmonisere dette. Desuden arbejdes fortsat på en dobbelt medlemskabsmodel og det skal diskuteres igen i forbindelse med ESEs årsmøde til maj 2015.

UEMS arbejdet varetages fortsat af Hans Perrild der beretter:

EEU: E lærings platformen tager form. Snart er de første 6 programmer klart De nationale selskabers præsidenter er blevet tilbudt at logge på og teste, og det vil blive udbredt derefter.

EEU arbejdsgruppen udvides nu med et par yngre kolleger i et videnskabeligt sekretariat. Økonomien er lagt i ”the EEU  foundation” og der arbejdes på  at udbygge samarbejdet med interesserede europæiske selskaber. Målet er at sikre undervisningsmateriale med mindst mulig bias og conflict of interest.

CME/CPD

Efteruddannelse i Europa har været det centrale arbejdsopgave for UEMS board of endo , ud fra konceptet etisk og moralsk forpligtigelse. Ved sidste generalforsamling blev en arbejdsgruppe bedt om at se på hvordan en fælles Europæisk post graduat examen kunne etableres. Lungemedicinerne har allerede en, kaldet ”Hermes”, som lægges i sammenhæng med den store europæiske årlige kongres. I dansk sammenhæng kunne en sådan test af viden kombineret med de lokale MUS (PSP personlige development plans og gennemgang af andre elementer i de 7 lægeroller) give mening, for at komme videre med en holdning til evaluering af efteruddannelse niveauet.

  • 5. Nationale aktiviteter:

Sundhedsstyrelsen har stået for revision af specialeplanerne, hvor DES var repræsenteret af Birte Nygaard, Jeppe Gram og Esben Søndergaard. Der afventes nu den endelige plan.

I relation til forskellige udvalg og opgaver for Sundhedsstyrelsen og LVS har der været behov for at udpege diverse repræsentanter. Der er heldigvis stor velvilje til at stille op, og tak for det, men de mange stramninger i habilitetskriterierne udgør her en udfordring da mange har samarbejde med medicinalindustrien, hvilket jo i andre sammenhænge kan være en fordel.

Udover DES egne EndoNBV blev der med DES deltagelse af Dorte Glintborg i Sundhedsstyrelsen udarbejdet Nationale Kliniske Retningslinier for PCOS, og der arbejdes på NKR for Rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes med Ole Snorgaard og Marit E Jørgensen.

  • 6. Bestyrelsen og selskabet:

Tak til alle, ikke mindst vores bestyrelsesmedlemmer, der aktivt er gået ind i de mange opgaver vi stilles over for, ikke mindst fra Sundhedsstyrelsen og de opgaver vi selv stiller som kurser og EndoNBV’er.

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Trine Tang Christensen, Torben Østergaard, og Klaus Levin der forlader bestyrelsen efter maksimal funktionsperiode og alle takkes for en solid og effektiv indsats. Særlig tak til Trine der som kasserer har haft en vigtig og krævende funktion. Derudover særlig tak til vores sekretær Frederik Persson, og forkvinde for EndoNBV Kirstine Stochholm som i særlig grad har været travlt beskæftiget med bestyrelsens arbejde. Endelig har Nanett Mosumgaard ydet værdifuld sekretærbistand til uddannelsesudvalget og tak til webmaster Christian Kruse der holder hjemmesiden godt opdateret og udvikler apps til NBV og årsmødet.

København d 28.03.2015
Peter Rossing