Formandsberetning 2013-2014

Dansk Endokrinologisk Selskab, Formandens beretning 2014:

  • 1. Medlemstilgang og -afgang

Der har igen i år været den forventelige nytilgang af medlemmer (n=74) og en lidt mindre afgang (n=40) og i alt tæller selskabet 684 medlemmer. Bestyrelsen har ikke afvist ansøgninger om optagelse i selskabet.

  • 2. Mødeaktiviteter:

I efteråret afholdtes det tredje møde for vores forum for udarbejdelse af Nationale Behandlingsvejledninger for Endokrinologi: EndoNBV den 25-26.oktober 2013 på Sandbjerg. Årets emner var ”Diabetisk neuropati”, ”Graves orbitopati”, ”Mandlig osteoporose”, ”Type 1 diabetes”, ”Hyponatriæmi” og ”Hyperprolaktinæmi”, desuden blev præsenteret en foreløbig revision af guideline for behandling af type 2 diabetes der udarbejdes i samarbejde med DSAM.

Der var igen god tilslutning til mødet der nu er ved at være en veletableret tradition, bestyrelsen har valgt at vi fortsat i en periode vil støtte afholdelsen af NBV møderne, men gradvis nedtrappe tilskuddet og forventer at deltagelsen betales af afdelingerne på sigt når konceptet har vist sig velfungerende. Der skal hermed rettes en stor tak til alle som engagerer sig i udarbejdelsen af vores NBVer, ikke mindst arbejdsgrupperne og deres tovholdere. Tak også til styregruppen der effektivt er blevet ledet af Birte Nygård frem til mødet i 2013 hvorfra Kirstine Stochholm har taget over. Der har været tiltagende diskussion om den metodologiske udarbejdelse af vores NBVer, især med henblik på gradering af evidens og søgning efter relevant litteratur. Især efter Sundhedsstyrelsens etablering af nationale kliniske retningslinjer ud fra en meget grundig, men også meget tidskrævende model. Vi har som tidligere prioriteret hurtigt at opnå enighed om NBVer der dækker vores speciale, fremfor metodologisk mere raffinerede NBVer. Der arbejdes dog på at udvikle en GRADE ”light” model til gradering af evidens, både i DES men også i DSAM og DSOG og Julie Pildal har tilbudt at hjælpe med dette. Som næste års emner til NBV valgtes ”Behandling af hypothyreose”, ”Steroidinduceret osteoporose”, ”Diabetiske fodsår”, ”Mandlig hypogonadisme”, ”Fæokromocytom”.

DES var med til at arrangere møde om hypertensionsgrænser: ”Blood Pressure Targets in Essential Hypertension, Chronic Kidney Disease and Diabetes – Update from recent guidelines” den 27. februar 2014 på Skejby ved Dansk Nefrologisk Selskab og Dansk Hypertensions Selskab.

Årsmødet blev i år afholdt d. 17.-18. januar 2014 af Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA i Århus og Medicinsk afdeling Regionshospitalet Randers med Jens M Bruun som formand for organisationskomiteen på Hotel Helnan Marselis i Århus, der dannede velfungerende rammer for såvel møde som fest. Mødet var særdeles vellykket og udover et fint arrangerement, var det en fornøjelse at mødet var meget flot besøgt med 330 tilmeldte, og ikke mindst at der var rekord mange abstrakts med 99 accepterede abstracts. Den lokale organisationskomité bestod af Jens Melgaard Bruun (formand), Troels Krarup Hansen, Morten Møller Poulsen, Ulla Kampmann, Esben Søndergaard, Lene Ring Madsen og Christian Kruse. Igen i år var formatet et møde over 1 ½ dag men i år havde man på grund af de mange abstrakts lavet videnskabelige foredrag i tre parallelle sessioner første dag. Fredag aften var der som vanlig festmiddag på hotellet, og dans til et velspillende orkester.

Lørdag blev årets modtager af Niels Schwartz Sørensens ærespris, Rasmus Ribel- Madsen, hædret for sin forskningsindsats med fokus på fostertilværelsen og geners betydning for udvikling af type 2 diabetes.

Lørdag var der også prisuddelinger til bedste foredragsholdere og festforelæsning, der blev givet af Per-Henrik Groop fra Helsinki. Stor tak til arrangørerne for et godt arrangement.

  • 3. Uddannelsesaktiviteter:

Specialespecifikke kurser for HU-læger: Trods en hård start for Flemming S Nielsen som kursusleder i på grund af en udmelding fra Sundhedsstyrelsen om besparelser på kursus budgettet i 2013 lykkedes det at afholde de planlagte kurser med hjælp fra de lokale kursusledere som planlagt.

Der blev i 2013 trods reduceret budget afholdt kurserne ”Diabetes adipositas og dyslipidæmi” og ”Calcium og knoglemetaboliske sygdomme” og ”Thyreoidealidelser” og de involverede i uddannelsesudvalg, arrangører og undervisere takkes hermed for deres indsats. For 2014 er planlagt kurser i kurser i ”binyre/hypofyse”, ”laboratoriefærdigheder” samt ”diabetes adipositas og dyslipidæmi.

I forbindelse med generel revision af målbeskrivelser har uddannelsesudvalget udarbejdet en ny og revideret målbeskrivelse for uddannelse til speciallæge endokrinologi, som efterfølgende blev godkendt af bestyrelsen som takker for det store arbejde, og målbeskrivelsen er nu indsendt til Sundhedsstyrelsen.

Kurser i udlandet: Bestyrelsen havde også i 2013-4 afsat 50.000 kr/år til støtte til yngre kollegers deltagelse i internationale kurser fortrinsvis i sådanne arrangeret af ESE. Efter en årrække med beskeden søgning til dette, lykkedes det ved at reklamere lidt at få mange ansøgere til forårets uddeling af midler.

  • 4. Internationale aktiviteter:

European Society of Endocrinology holdt i efteråret 2013 møde med formænd/repræsentanter for alle medlemsselskaberne med henblik på at udvikle et stærkere samarbejde mellem de nationale organisationer og ESE. Dels blev det foreslået at der skal arbejdes på at gøre relevant materiale fra ESE mere tilgængeligt nationalt, dels blev det diskuteret om medlemskab af de nationale selskaber på en eller anden vis kan kobles til medlemskab af ESE. Dette vil styrke ESE som derved vil få flere medlemmer, og vil dels kunne styrke samarbejdet i Europa mellem endokrinologer og dermed potentielt forbedre både efteruddannelse, etablering af standarder for speciallægeanerkendelse og behandling, samt styrke forskningsmuligheder måske især indenfor mere sjældne sygdomme. Det vil fordyre medlemskabet men omvendt har vi i Danmark f eks haft stor glæde af det overskud der er skabt i forbindelse med afholdelse af ESE, senest 88.722 Euro i 2013. Især blandt mindre steder er der bekymring over standardisering. Endelig er ESE er i konkurrence med specialselskaber som fx EASD og ETA. Der er indkald til nyt møde ”National Societies Day” med henblik på at diskutere dette videre i forbindelse med ESE i Wroclaw i maj 2014.

UEMS arbejdet varetages fortsat af Hans Perrild, som deltog ved et EACCME møde i Bruxelles hvor det bl.a. blev diskuteret med fokus på self declaration og den skandinaviske model med etisk/moralsk pligt, og CME point som motivationsfaktor for egen læring, mere end kontrol system. Heroverfor eksaminer og konsekvenser af ikke at lave CME/CPD. Dette passer med en igangværende diskussion i DADL om en læringsportal.

  • 5. Nationale aktiviteter:

Steen Bønnelykke Pedersen repræsenterer fortsat DES i Dansk Fedmekirurgi Register

Kjeld Hermansen repræsenter DES i Vidensråd for forebyggelse der i 2013 har udgivet rapporterne: ”Psykisk sygdom og ændringer i livsstil”, ”Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led”, og ”Skal overvægtige voksne tabe sig?” og der arbejdes på en rapport om Søvn og sundhed”, som bl.a. ser på den indflydelse kosten (makronæringsstoffer, alkohol, kaffe etc), type 2 diabetes og fedme har på søvn. Denne rapport forventes offentliggjort i efteråret 2014.

Marit E Jørgensen repræsenterede os ved DSIMs årsmøde med indlæg om screening for diabetes.

Michael Røder blev udpeget til medlem af SSTs Diabetesstyregruppe, som dog inden der blev afholdt møder, blev nedlagt i forbindelse med en gennemgang af arbejdsgrupper, angiveligt uden dette betyder noget for SSTs fokus på diabetes.

Udover DES egne EndoNBV blev der med DES deltagelse af Elsebeth Duun i Sundhedsstyrelsen udarbejdet Nationale Kliniske Retningslinjer for Diabetiske Fodsår, og en retningslinje vedrørende PCOS som Dorte Glintborg bl.a. har medvirket til, har netop været i høring.

Endelig er der netop indledt møder i Sundhedsstyrelsen omkring revision af specialeplanen, hvor DES repræsenteres af Birte Nygaard, Jeppe Gram og Esben Søndergaard. Bestyrelsen udarbejdede sammen med de nævnte et oplæg som inden indsendelse til SST blev rundsendt til de regionale endokrinologer der deltager i diskussionen i forsøg på at opnå størst mulig enighed om målet.

  • 6. Bestyrelsen og selskabet:

Tak til alle, ikke mindst vores bestyrelsesmedlemmer, der aktivt er gået ind i de mange opgaver vi stilles over for, ikke mindst fra Sundhedsstyrelsen og de opgaver vi selv stiller som kurser og EndoNBV’er.

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Troels Krarup Hansen, Dan Hesse (FYEN), Peter Oturai (andet speciale), Niels Jessen og Birte Nygaard der forlader bestyrelsen efter maksimal funktionsperiode og alle takkes for en solid og effektiv indsats. Kirstine Stochholm ophører som FYEN repræsentant men opstiller som bestyrelsens kandidat til afløser for TKH.

Tak til andre: Tre medlemmer af bestyrelsen, vores sekretær Frederik Persson, vores kasserer Trine Tang Christensen, og forkvinderne for EndoNBV Birte Nygård og Kristine Stochholm har i særlig grad været travlt beskæftiget med bestyrelsens arbejde. Endelig har Nanett Mosumgaard ydet værdifuld sekretærbistand til uddannelsesudvalget og tak til webmaster Christian Kruse der holder hjemmesiden godt opdateret.

København d 07.04.2014
Peter Rossing