1. Medlemstilgang og -afgang

Der har igen i år været den forventelige nytilgang af medlemmer (n=15) og en lidt mindre afgang (n=6) og i alt tæller selskabet 660 medlemmer. Bestyrelsen har ikke afvist ansøgninger om optagelse i selskabet.

2. Mødeaktiviteter:

I efteråret afholdtes det andet møde for vores forum for udarbejdelse af Nationale Behandlingsvejledninger for Endokrinologi: EndoNBV den 2-3. november 2012 på Sandbjerg. Årets emner var ”Diabetes og kirurgi”, ”Thyrotoxikose”, ”Primær hyperparathyreoidisme”, ”Binyreincidentalomer”, ”Multipel Endokrin Neoplasi”.

Der var igen god tilslutning til mødet og der skal hermed rettes en stor tak til alle som engagerer sig i udarbejdelsen af vores NBVer, ikke mindst arbejdsgrupperne og deres tovholdere, og styregruppen der ledes af Birte Nygård. Det ser ud til vi har fået et levedygtigt koncept, der hurtigt vil have dækket de vigtigste behandlingsområder. Indtil videre har det været prioriteret hurtigt at opnå enighed om NBVer der dækker vores speciale, snarere end metodologisk mere raffinerede men også væsentlig mere tids og arbejdskrævende rapporter.

Der afholdes ikke forårsmøde da Danmark er vært for ECE i slutningen af april 2013.

Årsmødet blev i år afholdt d. 18.-19. januar 2013 af afdelingen i Ålborg på Hotel Hvide Hus, der dannede gode rammer for såvel møde som fest. Mødet var særdeles vellykket og udover et fint arrangerement, var det en fornøjelse at mødet var meget flot besøgt, og ikke mindst at der var over 90 indsendte og accepterede abstracts. Den lokale organisationskomité bestod af Trine Tang Christensen, Hans-Henrik Lervang, Peter Kroustrup, og Peter Vestergaard. Igen i år var formatet et møde over 1 ½ dag med videnskabelige foredrag i to parallelle sessioner. Fredag blev årets modtager af Niels Schwartz Sørensens ærespris, Niels Jessen, hædret for sin forskningsindsats med fokus på muskler og fedtvævs betydning for udvikling af type 2 diabetes. Fredag aften var der festmiddag på hotellet, og dans til et velassorteret orkester sågar med endokrinologisk deltagelse. 

Lørdag var der også foredrag samt prisuddelinger og festforelæsning, der blev givet af Haakan Meyer. Stor tak til arrangørerne for et godt arrangement.

3. Uddannelsesaktiviteter:

Specialespecifikke kurser for HU-læger: Henrik Ancher Sørensen har i en årrække været hovedkursusleder efter CONSUL kurserne blev afløst af danske specialespecifikke kurser, men varslede ved generalforsamlingen i 2012 at det var på tide at finde en afløser. Flemming S Nielsen blev udpeget som afløser i forbindelse bestyrelsesmødet i januar 2013. Det har desværre været en hård start for den nye hovedkursusleder, idet Sundhedsstyrelsen i februar 2013 varslede reduktion i budgetterne for de specialespecifikke kurser, hvilket for vores kurser betød en 20% reduktion uden varsel, mens det første af årets kurser i Diabetes var i fuld gang. Trods besparelser på resten af årets kurser har vi efterfølgende meddelt Sundhedsstyrelsen at det ikke vil være muligt at afvikle alle årets planlagte kurser med det reducerede budget og det vil desværre betyde at nogle uddannelsessøgende kommer i klemme da de potentielt kommer til at mangle det sidste kursus.

I den forbindelse er det værd at huske at vi netop opgav CONSUL kurserne for at sikre et tilstrækkeligt højt fagligt niveau i speciallægeuddannelsen. En reduktion i budgetterne vil gøre det yderst vanskeligt at levere den fornødne kvalitet. Flere selskaber under LVS deler denne holdning og også LVS ser med stor bekymring på denne udvikling og er derfor i dialog med Sundhedsstyrelsen med henblik på fremtidens speciallægeuddannelser.

Der er i 2013 afholdt Diabetes adipositas og dyslipidæmi og planlagt Calcium og knoglemetaboliske sygdomme, og Thyreoidealidelser.

Kurser i udlandet: Bestyrelsen havde også i 2012-3 afsat 50.000 kr/år til støtte til yngre kollegers deltagelse i internationale kurser fortrinsvis i sådanne arrangeret af ESE. Efter en årrække med beskeden søgning til dette, lykkedes det ved at reklamere lidt at få mange ansøgere til forårets uddeling af midler.

4. Internationale aktiviteter:

European Society of Endocrinology (ESE). Vi ser frem til at være værtsnation for ECE – kongressen der afholdes i disse dage. Forberedelserne har i hvert fald forløbet planmæssigt og det tegner til stor deltagelse, under ledelse af Jens Sandahl Christiansen og Troels Krarup Hansen.

UEMS arbejdet varetages fortsat af Hans Perrild.

5. Nationale aktiviteter:

Ulrik Pedersen-Bjergaard stod i spidsen for DES’ udvalg til vurdering af CGMS (Continuous Glucose Monitoring System). Rapporten blev færdiggjort i efteråret 2010. Vi har netop fået kommentarer tilbage fra diabetesstyregruppen og udvalget har sat sig sammen igen for at svare på kommentarerne.

Steen Bønnelykke Pedersen repræsenterer fortsat DES i Dansk Fedmekirurgi Register

DRG takster: vi har været i dialog med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut vedr nye DRG takster for pumpebehandling og med henblik på om der kan oprettes en takst for ”teknologisk diabetes behandling” som udover pumpekontrol kunne dække besøg med kontinuert blod glukose måling CGMS. Afventer tilbagemelding.

Udover DES egne EndoNBV arbejder Sundhedsstyrelsen med Nationale Kliniske Retningslinier og vi er involveret i udarbejdelse af retninglinierne for Diabetiske Fodsår ved Elsebeth Duun.

Der har været høring af tilskudsregler for diabetes medicin og vi har udtalt os i henhold til vores type 2 behandlingsvejledning.

En statusartikel i Ufl omhandlede Dansk Voksen Diabetes Database (tidligere NIP diabetes).

DES har også i 2012 og 13 bidraget til en række ”studieanmeldelser”, som er udarbejdet af Institut for Rationel Farmakoterapi.

6. Bestyrelsen og selskabet:

Forholdet mellem læger og industri har været flittigt diskuteret i det forgangne år i pressen. Dansk Cardiologisk selskab markerede sig med en stramning af deres regler for relation til industrien, mens endokrinologer af Dagens Medicin blev udpeget til at være det speciale med flest relationer til industrien pr medlem. I bestyrelsen har vi fulgt debatten tæt. Der er enighed om at samarbejde med farmaceutisk og medico-teknisk industri er afgørende vigtigt, men også været enige om at det er vigtigt med åbenhed og gennemsigtighed. Derudover har vi valgt at afvente arbejdet med nye retningslinjer som er sat i gang af Sundhedsministeren, og som nu er i høring.

Tak til afgående bestyrelsesmedlem Helle Kongsbak Brockstedt der forlader bestyrelsen i år efter maksimal funktionsperiode og takkes for en solid og vedholdende indsats.

Tak til andre. Tre medlemmer af bestyrelsen, vores sekretær Frederik Persson, vores kasserer Trine Tang Christensen, og formand for EndoNBV Birte Nygård har i særlig grad været travlt beskæftiget med bestyrelsens arbejde. Endelig har Nanett Mosumgaard har ydet værdifuld sekretærbistand til uddannelsesudvalget og tak til webmaster Christian Kruse der holder hjemmesiden godt opdateret. Endelig tak til Jens Sandahl Christiansen og Troels Krarup Hansen for deres engagement i at få ECE afholdt i København, vigtigt at Danmark kan være vært for den slags møder, og måske det som sidst også kan komme selskabet økonomisk tilgode.

København d 28.04.2013
Peter Rossing