Dansk Endokrinologisk Selskab, Formandens beretning 2011:

1. Medlemstilgang og -afgang
Der har igen i år været den forventelige nytilgang af medlemmer (n=52) og en lidt mindre afgang (n=32). Bestyrelsen har ikke afvist ansøgninger om optagelse i selskabet.

2. Mødeaktiviteter:
Efterårsmødet, nr. 329 blev afholdt i Domus Medica d. 28. oktober 2010 med emnet ”Calcium tilskud – arteriosclerose – myokardieinfarkt” og var arrangeret af Bo Abrahamsen og Kim Brixen. Mødets hovedtaler var Dr. Alison Avenell, Health Services Research Unit, University of Aberdeen.

Forårsmødet, nr.330 blev afholdt i Auditoriet, Rigshospitalet, Torsdag d. 17. marts 2011 kl. 16-19 med emnet ”Diabetes og graviditet” og var arrangeret af Elisabeth Mathiesen og Marie-Louise Hartoft-Nielsen.

Årsmødet blev i år afholdt d. 21.-22. januar 2011 af afdelingen i Hillerød på Hospitalet. Mødet var endog særdeles vellykket. Den lokale organisationskomité bestod af Pia Eiken, Birger Thorsteinsson, Marit Eika Jørgensen, Ulrik Pedersen-Bjergaard, Louise Færch. og Michael Røder, Karen Bergmann Thorsted og Lise Bligaard.

Igen i år var formatet et heldagsmøde med videnskabelige foredrag i tre(!) parallelle sessioner samt festforelæsning, der blev givet af Edwin Gale. Fredag aften var der middag på Comwell, Snek­ker­sten og dans til et velassorteret orkester. 

Lørdag var der prisuddelinger og endelig blev årets modtager af Niels Schwartz Sørensens ærespris, Niels Grarup, hædret for sin forskningsindsats med fokus på genetik og diabetes. Desværre døde Niels Schwartz Sørensen i 2011 og Jørgen Rungby mindedes derfor i sin tale NSS’s indsats for faget. Forsamlingen holdt derefter 1 minuts stilhed.

Nationale instrukser. Bestyrelsen har besluttet, at igangsætte et initiativ til udarbejdelse af nationale instrukser for diagnostik og behandling af endokrine sygdomme. Formatet vil svare til det, som Dansk Selskab for Obstetrik and Gynækologi i en årrække har arbejdet efter.

Troels Krarup (formand), Peter Rossing, Birte Nygaard, Peter Gustenhof indgår i styregruppen for det første møde, som afholdes fredag-lørdag 28-29 oktober.

Selskabet finansierer første års initiativ indenfor en ramme på kr. 100.000, men vi forventer, at initiativet derefter bliver udgiftsneutralt, idet deltagerne selv skal betaler og evt. få refusion fra afdelingerne.

3. Uddannelsesaktiviteter:
Rekruttering til faget: Der er fortsat problemer med at besættehoveduddannelsesforløb region Nord og Syd. En særlig arbejdsgruppe ledet af Marie Louise Hartoft-Nielsen og Esben Søndergaard arrangerede derfor i maj 2010 et velbesøgt heldagsseminar for administrerende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, yngre endokrinologer og yngre læger med potentiel interesse for faget. Mødet resulterede i en rapport med en række konkrete anbefalinger til uddannelsesregionerne (fx DES-deltagelse ved Åbent-hus arrangementer på UNI og at sammensætte stillinger så de appellerer til yngre lægers ønsker) afdelingerne (fx Bedre uddannelsesmiljøer, tilknytning af HU-læger til emneorienterede teams, mentor/tutor ordninger, ændring i arbejdsdelingen således at ældre læger tager lidt del i ex arbejdet på AMA så at de yngre får mulighed for at kunne deltage også i ambulatoriearbejdet) og bestyrelsen i DES (bl.a. mere fokus på de digitale medier, bedre hjemmeside, elektroniske instruksbøger).

Specialespecifikke kurser for HU-læger: Henrik Ancher Sørensen er tiltrådt som hovedkursusleder og alle kurser -”Knogle og calciummetaboliske relaterede sygdomme samt thyreoideasygdomme”, ”Endokrinologisk laboratorieteknik” i 2010 og Diabetes i 2011 -blev gennemført som planlagt med god deltagelse og pæne evalueringer.

Kurser i udlandet: Bestyrelsen havde også i 2010 afsat 50.000 kr/år til støtte til yngre kollegers deltagelse i internationale kurser fortrinsvis i sådanne arrangeret af ESE. Yngre læger kan også opnå støtte til deltagelse i Consul-kurserne.

4. Internationale aktiviteter:
European Society of Endocrinology (ESE). Vi ser frem til at være værtsnation for ECE – kongressen i 2013. Forberedelserne hertil skrider planmæssigt frem under ledelse af Jens Sandahl Christiansen (blev han formand for ESE?).

UEMS arbejdet varetages fortsat af Hans Perrild – se venligst den særskilte beretning.

5. Nationale aktiviteter:
Ulrik Pedersen-Bjergaard stod i spidsen for DES’ udvalg til vurdering af CGMS (Continuous Glucose Monitoring System). Rapporten blev færdiggjort i efteråret 2010. 

Ole Snorgaard var formand for en arbejdsgruppe vedr. guidelines for behandling af DM-2, som blev udarbejdet og udgivet i samarbejde med DSAM og IRS. Rapporten blev sendt til alle læger som tillæg til Ugeskrift for Læger, men blev så godt modtaget, at den allerede er under genoptrykning. 

Bjørn Richelsen var DES’ repræsentant i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen mhp at udarbejde ”Kliniske retningslinjer for kirurgisk behandling af svær overvægt”. En række andre selskaber deltog ligeledes i arbejdet. Da Sundhedsministeren (Bertel Haarder) og Formanden for Danske Regioner (Bent Hansen) imidlertid i slutningen af 2010 valgte at lægge vægt på råd fra en langt mindre arbejdsgruppe og implementere disse med det samme, blev DES’ deltagelse irrelevant. Vi har derfor – ligesom en række andre selskaber - valgt at trække os ud af arbejdet. LVS vil drøfte problemstillingen med ministeren og understrege, at det er vores opfattelse, at behandlingsvejledninger bør hvile på solidt fagligt grundlag.

DES har også i 2010 bidraget til en række ”studieanmeldelser”, som er udarbejdet af Institut for Rationel Farmakoterapi.

5. Bestyrelsen og selskabet:
Endokrinologiens placering i forhold akut medicin. Bestyrelsen har diskuteret dette spørgsmål flere gange i det forløbne år. Vores holdning er, at selskabet
a) ser kvaliteten af den lægelige ydelse som del af sin interessesfære,
b) ønsker at bidrage til den fortsatte beståen og udvikling af intern medicin,
c) principielt er positiv overfor endokrinologers deltagelse i vagtarbejde, men at dette skal tilrettelægges, således at ambulant aktivitet og lægelig videreuddannelse også optimeres,
d) akut endokrinologisk rådgivning (fx telefonisk) eller tilkaldevagt skal etableres over hele landet.

DES overlader som hidtil spørgsmål om løn og arbejdsvilkår til Lægeforeningen, som jo er aftalepartner i overenskomstforhandlingerne. 

Vedtægtsændringer. Bestyrelsen fremsætter ved generalforsamlingen forslag om enkelte vedtægtsændringer (se separat redegørelse).

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer. Jan-Erik Henriksen, Eva Ebbehøj og Peter Gustenhoff afgår forlader i år bestyrelsen efter funktionsperioden og takkes for en solid og vedholdende indsats i arbejdet! Peter Rossing, som heller ikke kan genvælges, indstilles af bestyrelsen til formand-elect.

Tak til andre. Tre medlemmer af bestyrelsen, vores sekretær Kurt Højlund, vores kasserer Esben Søndergaard og Marie Louise Hartoft-Nielsen har i særlig grad sat deres aftryk på årets arbejde. Endelig har Nanett Mosumgaard har ydet uvurderlig sekretærbistand.

Odense den 27.4.2011
Kim Brixen