1. Mødeaktiviteter: Efterårsmødet, nr 324 blev afholdt på Steno Diabetes Center med Torben Hansen som arrangør. Emnerne dækkede de nyeste data 

vedrørende genetik og diabetes, monogene og polygene typer. Fint fremmøde, højt niveau. Forårsmødet, nr 325, blev afholdt i Odense, to emner var til debat: Nye retningslinjer for udredning af hjertepatienter for hyperglykæmi, hvor vi havde besøg af Kenneth Egstrup fra Dansk Cardiologisk Selskab. Nye og gamle stoffer til behandling af hyperglykæmi ved type 2 diabetes. Stort fremmøde og et livligt møde arrangeret af Jan Erik Henriksen. 

Årsmødet var i år i Århus, flot arrangeret af Anne Lene Riis, Troels Krarup Hansen, Lise Wogensen Bach og Per Løgstrup Poulsen. Et nyt koncept blev introduceret med heldagsmøde med videnskabelige foredrag i parallelle sessioner fredag, et glimrende socialt arrangement fredag aften og prisuddelinger med festforelæsning lørdag formiddag. Helt i selskabets ånd var der morgen motionsløb/gang. 

Årets modtager af Niels Schwartz Sørensens ærespris var Overlæge,dr.med. Peter Rossing, der gav forelæsning før fest forelæsningen. Peter Rossing blev hædret for sin forskningsindsats med fokus på diabetes, blodtryk og nyresygdom. Vi holdt den nye tradition fra 2007 med at hædre to af fredagens foredragsholdere i hævd. 

Det ser ud som om strukturen for mødeaktiviteterne i DES kan opretholdes som den er nu. Der har været gode muligheder for faglige og sociale interaktioner og et fint 

fremmøde. 

2. Uddannelsesaktiviteter: Speciallægeuddannelsen er nu i al væsentlighed lagt i hoveduddannelsesforløbene. En revideret mere tilgængelig evalueringsplan er nu tilgængelig. Rekrutteringssituationen er fortsat kritisk, der er ledige hoveduddannelsesforløb. Der er til regionerne indsendt en af FYEN og DES udarbejdet specialebeskrivelse, hvor vi har forsøgt at redegøre for fagets natur. De nye ”turnus” regler synes ikke at fremme mulighederne for i passende perioder at introducere unge kolleger for faget. 

Status vedrørende Consul-kurserne er ændret. Ved en meget stor og arbejdskrævende indsats fra Ole Hother Nielsen er kurserne nu stort set 

udgiftsneutrale for DES, både inden- og udenlands. Vi imødeser en mindre udgift i forbindelse med årets kursus i Norge. DES har modtaget en del henvendelser fra deltagere og en henvendelse fra Dansk Thyreoidea Selskab om det faglige niveau. Vi vurderer nu, om Consul konceptet evt. skal ændres til et nationalt. Det værdsættes, at Sundhedsstyrelsen nu i langt højere grad bidrager til økonomien i 

efteruddannelsen. 

3. Internationale aktiviteter: Jens Sandahl Christiansen har fremmet DES’ interesser i European Society of Endocrinology. I samarbejde med Wonderful Copenhagen har vi afgivet et bud på afholdelse af ECE/ICE-kongressen i 2012. Konkurrencen er hård, buddet kan ses på nettet, i heldigste fald vil selskabet kunne bidrage til vidensudveksling og sikre en hæderlig økonomi ved afholdelse af denne kongres. 

UEMS arbejdet varetages igen af Hans Perrild, der henvises til særskilt beretning. 

4. Nationale aktiviteter: Som foreslået ved sidste års generalforsamling foreslås nedlæggelse af SFU og en ændring af strukturen i øvrigt, Ebbe Winther Jensen har ydet en afgørende indsats for virkeliggørelsen af det forslag, der nu fremlægges. DES har deltaget i Sundhedsstyrelsens arbejde med en ny specialeudmelding, Hele bestyrelsen har aktivt kommenteret de forslag, der ligger til grund for det forslag, der allerede nu skulle være implementeret. Imidlertid er sagen stadig hos Sundhedsstyrelsen og vi kender endnu ikke den endelige specialeudmelding. Et stort stykke arbejde har været ydet i arbejdsgruppen for bedst muligt at beskrive endokrinologiens nuværende og fremtidige struktur. Vi har understreget endokrinologiens tilknytning til den interne medicin og forsøgt at beskrive en struktur, der både tager hensyn til patienternes behov og den struktur, vores fag har i dag. Også i denne arbejdsgruppe har Ebbe Winther Jensen ført pennen. En række arbejdsgrupper med tilknytning til Lægemiddelstyrelsen, Institut for Rationel 

Farmakoterapi og andre videnskabelige selskaber har haft repræsentation fra DES. 

En arbejdsgruppe har som et første forsøg på at lave guidelines fra DES’ side udarbejdet guidelines for opfølgning af metaboliske problemer ved PCOS. En 

anden arbejdsgruppe har i samarbejde med Dansk Cardiologisk Selskab udarbejde rapport om diabetes og hjertesygdom En forventning om en 

henvendelse fra Sundhedsstyrelsen om at iværksætte en systematisk produktion og vedligeholdelse af nationale guidelines er ikke imødekommet. Jeg tror, vi skal gå i gang, retningslinjer for behandling af type 1 diabetes er allerede efterlyst fra Region Hovedstaden. Inspiration kan hentes hos DCS og DSOG. Bestyrelsen repræsenteret ved Eva Ebbehøj og Ebbe Winther Jensen har godkendt udnævnelsen af tre sagkyndige sagsbehandlere til Patientklagenævnet, Ole Snorgaard, Peter Claes Eskildsen og undertegnede. 

5. Bestyrelsen: Eva Black og Helene Nørrelund forlader deres status som yngre læger og dermed bestyrelsen og takkes for stor arbejdsindsats. Bo Abrahamsen har valgt at forlade bestyrelsen pga tidnød og takkes ligeledes. Vi har valgt at bede FYEN være behjælpelig med forslag til nye ”yngre” medlemmer. 

6. To medlemmer af bestyrelsen, vores sekretær Eva Ebbehøj og vores 

næstformand og web-master Ebbe Winther Jensen har i særlig grad sat deres 

aftryk på årets arbejde, tak for det. <også i år har selskabets økonomi været i de 

bedste hænder hos Jeppe Gram. Mette Hansted har ydet uvurderlig 

sekretærbistand. 

Århus den 27.04.2008 

Jørgen Rungby