1. Mødeaktiviteter: 

På efterårsmødet, nr. 322, var emnerne børneonkologi og efterfølgende endokrinologiske 

sygdomme, stamcelleforskning ved Moustapha Kassem og diskussion om nedsættelse af 

arbejdsgruppe vedrørende polycystisk ovariesyndrom. Mødet afholdtes i samarbejde med 

FYEN. Ole Hother-Nielsen var tovholder. 

Forårsmødet, nr. 323, afholdtes i Århus med Peter Laurberg og Jørgen Hangaard som 

mødearrangører og som moderatorer ved en opløftende diskussion om 

thyreoideasygdomme og graviditet og efterfølgende om binyresygdomme. 

Årsmødet i Aalborg blev ledet af Peter Gustenhoff, Poul Erik Jakobsen, Jens Peter 

Kroustrup og Hans Henrik Lervang. Mødet blev en faglig succes med over 60 tilmeldte 

abstracts, et godt socialt program om aftenen og en stor indsats fra mødets sponsorer og 

udstillere. DES takker igen i år alle arrangører, foredragsholdere, sponsorer og deltagere 

ved vores møder, der udgør en vigtig faglig og social ballast for endokrinologien. 

Niels Schwartz Sørensens ærespris, der jo uddeles af en fondsbestyrelse, 

Diabetesforeningens lægeråd og Dansk Endokrinologisk Selskab i fællesskab, blev i år 

givet til Tina Vilsbøll for hendes arbejde med GLP-1 og introduktionen af denne nye 

behandlingsform til type 2 diabetes. 

Ved årsmødet uddeltes endvidere to nye priser, Dansk Endokrinologisk Selskabs 

forskningspris indenfor basalforskning til Claus Bang-Bertelsen og Dansk Endokrinologisk 

Selskabs forskningspris indenfor klinisk forskning til Pernille Vilhardt Vejbjerg. 

Med nødvendige korrektioner forsøger vi at fastholde mødekadencen, således at 

forårsmødet afholdes fredag i uge 11, efterårsmødet afholdes fredag i uge 43, 

generalforsamlingen vil som tidligere være forud gået af et fagligt indslag, 

generalforsamlingen afholdes fortsat primo maj. 

Sluttelig planlægger vi en omlægning af årsmødets karakter og vil gøre et forsøg på at 

samle det faglige indhold på en én dags varende seance med efterfølgende middag og 

overnatning. 

Vi vil fremover allokere et bestyrelsesmedlem som mødeansvarlig i forbindelse med 

møderne, således at arrangørerne har et fast bestyrelsesmedlem at holde sig til 

vedrørende det enkelte møde. 

2. Uddannelsesaktiviteter: 

Der henvises til Consulberetningen og beretning fra videreuddannelsesudvalget. 

Videreuddannelsesreformen har været genstand for et betydeligt stykke arbejde i det 

seneste år, forestået af videreuddannelsesudvalget og i vid udstrækning drevet af Lene 

Mortensen med flere. 

Vi imødeser implementering af de nye uddannelsesporteføjler i det kommende år. Med Jens Otto Lunde Jørgensen som primus motor blev der afholdt Consul-kursus i 

efteråret med såvel økonomisk overskud som faglig succes og meget pæne evalueringer 

til følge. 

3. Internationale aktiviteter: 

DES er fortsat medlem af det nu hensygnende EFES (erstattes af European Society of 

Endocrinology).  

Det nye ESE kræver i modsætning til EFES jo en individuel tilmelding og der skal igen i år 

fra Dansk Endokrinologisk Selskab lyde en opfordring til medlemmerne om at tilslutte sig 

ESE. 

Der er formandsvalg til ESE i år og Jens Sandahl Christiansen, Århus, er kandidat og har 

naturligvis fået DES’s stemme. 

Igen i år har DES været repræsenteret ved Hans Perrild ved UEMS’s generalforsamling og 

vi fortsætter med arbejdet i dette regi, repræsenteret ved Lene Mortensen og Hans Perrild. 

4. Nationale aktiviteter: 

Punkter til debat på generalforsamlingen: 

a. Udarbejdelse af en faglig profil vedrørende ansættelser i slutstillinger. Vi skal 

inden 1. juni 2007 indsende en sådan profil via DMS (og direkte til regionerne). 

Forslag til hvad en sådan profil skal indeholde modtages gerne. Systemet 

baserer sig på de af Sundhedsstyrelsen specificerede lægeroller. 

b. Rekruttering til faget: Dette emne har tidligere været diskuteret. Konklusionen på 

tidligere diskussioner har været, at man ville se an og vente på de nye store 

kandidatårganges komme i håbet om en bedre søgning til faget. Det er ikke 

indlysende, at denne søgning er kommet endnu. Bestyrelsen ønsker ved 

generalforsamlingen at diskutere muligheden for at allokere et beløb til en mere 

aktiv rekrutteringsplan, involverende FYEN, teoretiske institutter, kliniske 

afdelinger og for endokrinologien relevante industrier. 

c. I tråd med dette ønskes en diskussion af endokrinologiens fortsatte insisteren på 

at være en aktiv og væsentlig del af behandling af generel intern medicin i 

Danmark. Skulle vi forsøge at nedtone den interne medicin i håbet om, at der vil 

blive flere ressourcer til behandling af rene endokrinologiske patienter? 

Bestyrelsen er ikke for en sådan ændring af strategien, men vil gerne diskutere 

det på generalforsamlingen. 

5. Aktiviteter i øvrigt: 

Der er oprettet et Dansk Selskab for Akut Medicin, jf. ovenstående er det bestyrelsens 

holdning, at den interne medicin hører hjemme indenfor de nu grenspecialiserede 

selskaber. Vi har ladet os repræsentere i det nye selskab for akut medicin for at følge 

udviklingen. Overlæge Jens Møller, Århus, deltager i dette arbejde. Ligesom overlæge Leif 

Breum fortsætter med arbejdet i arbejdsgruppe vedrørende de medicinske afdelingers 

rolle i behandling af kronisk syge. 

Vedrørende behandling af patienter med kronisk sygdom, herunder type 2 diabetes: 

Dansk Endokrinologisk Selskab har haft Sundhedsstyrelsens oplæg, baseret på Kaiser- 

Permanente (risikostatificering) modellen, til gennemsyn. Det er vores holdning, at denne model er utilstrækkelig til at beskrive behovet for diabetesbehandling i Danmark og vi har 

argumenteret herfor i tilbagemelding til såvel Regionen i forbindelse med tilbagemelding 

fra det Regionale Speciale Råd og til Sundhedsstyrelsen. 

Behov for speciallæger i endokrinologien: Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med et 

udvalgsarbejde mhp. dimensionering af speciallægeuddannelser 2008-2012 foretaget en 

opgørelse over behovet for speciallæger i endokrinologi. Desværre var arbejdet, der var 

blevet foretaget i Sundhedsstyrelsen, utilstrækkeligt og vores høringssvar er da også 

efterfølgende blevet taget til efterretning. Der henvises til 

www.sst.dk/uddannelse/laeger/prognose.aspx?lang=da  

Vi har til orientering valgt følgende fremgangsmåde for at estimere behovet for 

endokrinologer i Danmark. Til kliniske funktioner har vi valgt to amter, hvor der efter 

regionale og nationale skøn er en rimelig endokrinologisk dækning – det tidligere Fyns 

Amt og det tidligere Århus Amt. I disse områder er det estimeret, at der er en 

fuldtidsendokrinologstilling per 33.000 indbyggere. Dette giver et behov på 166 

endokrinologer, som behovet er i dag. Der er for tiden ikke så mange ansatte i kliniske 

stillinger og de kommende år vil give en yderligere mangel. Desuden er tallet ikke 

korrigeret for den ganske betydelige forskningsindsats, som endokrinologien også leverer 

læger til, ej heller for den ikke ubetydelige bemanding af endokrinologstillinger i industrien, 

hvortil der også skal uddannes læger. Hele høringssvaret kan findes på ovennævnte 

hjemmeside og vil evt. kunne bruges ved besvarelser af regionale høringer. 

Vedrørende planlægning og dimensionering af behandling af medicinske sygdomme i 

Danmark: Dansk Endokrinologisk Selskab har tiltrådt den fælles udmelding fra Dansk 

Selskab for Intern Medicin. 

Vedrørende SFU: Der henvises til beretning ved næstformanden. Det er fortsat planen, at 

SFU skal nedlægges, indtil videre varetager SFU dog uddannelsesudvalgets arbejde. 

Vedrørende insulinpumper: Som en forlængelse af ”pumperapporten”, udgivet efter 

udvalgsarbejde i DES har Sundhedsstyrelsen udsendt nyt oplæg vedrørende 

pumpebehandling i Danmark. Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at Pumpecentre skulle 

varetage behandling af et ganske stort antal pumpepatienter for at kvalificere som center. I 

mangel af evidens for dette er oplægget efterfølgende ændret.  

Vedrørende DRG: DRG-taksterne for endokrinologien er stadig utilfredsstillende lave og vi 

vil anbefale, at DRG-udvalget på ny tager kontakt til Sundhedsstyrelsen for at diskutere 

taksterne. 

6.  Bestyrelsen: Følgende forlader bestyrelsen og takkes for den store indsats, de har 

ydet i de forløbne fire år: Bente Stallknecht, Ole Hother-Nielsen, Sten Lund, Jens Peter 

Kroustrup. Ole Hother-Nielsen fortsætter som formand for Consul-komtiteen og som DES’ 

repræsentant der. 

7.  Igen i år skal der lyde en tak til selskabets lægelige sekretær Eva Ebbehøj, vores 

webmaster Ebbe Winther Jensen og vores sekretær Charlotte Jørgensen for deres store 

og uselviske indsats i selskabets tjeneste. 

Århus den 03.05.2007 

Jørgen Rungby