1. Mødeaktiviteter:

På efterårsmødet, nummer 319, diskuteredes fællesrapporten (med Dansk Nefrologisk 

Seskab) ved  Bo Feldt-Rasmussen og Allan Flyvbjerg om diabetisk nefropati, DES takker 

arbejdsgruppen for indsatsen med at udarbejde fælles retningslinjer, først og fremmest for 

visitationen af denne komplicerede patientgruppe. Desuden hoveduddannelsens indhold 

og struktur ved Peder Charles og Anne-Lene Riis. Sluttelig fremlagdes en opdateret 

redegørelse for diabetesstyregruppens baggrund og arbejde ved Knut Borch-Johnsen.

Forårsmødet, nummer 320,  med Bente Stallknecht, Sten Lund og Per Løgstrup Poulsen 

som mødeledere omhandlede motion og nuklearmedicin. Vi benyttede os af DMS’ 

muligheder for at opnå støtte til international foredragsholder.

Årsmødet i Esbjerg under ledelse af Per Heden Andersen, Chr. Christiansen og Jeppe 

Gram blev på trods af trafikale problemer en meget stor faglig og social succes i optimale 

fysiske rammer. 

Tak til alle arrangører, foredragsholdere, sponsorer og deltagere.

2. Uddannelsesaktiviteter:

Der henvises til Consulberetningen og til beretni ngen fra videreuddannelsesudvalget. Ved 

Jens Otto L unde Jørgensens udmærkede mellemkomst har SST nu valgt helt at dække 

udgifterne til det danske Consulkursus, der afholdes til august om hypofyse-, gonade- og 

binyresygdomme.

Videreuddannelsesudvalget arbejder med ny uddannelsesportefølje, effektueres pr 1.9.06.

Peder Charles har repræsenterert DES i DSIMs arbejdsgruppe vedr. de fælles 

kompetencer for de medicinske fag.

3. Internationale aktiviteter:

De tre skandinaviske endokrinologiske selskaber var i eftersommeren værter for ECE 

2005 i Göteborg. DES var i organisationskomiteen repræsenteret ved Jens Faber og Jens 

Sandahl Christiansen. Begge har lagt et meget stort arbejde i dette møde, der blev en 

faglig såvel som økonomisk succes, der henvises til fremlægningen af regnskabet.

4. Nationale aktiviteter:

To emner har bekymret bestyrelsen specielt i det seneste år:

Rekrutteringen til faget: Der er i perioder få og ikke særligt velkvalificerede 

ansøgere til hoveduddannelsesforløbene i endokrinologi. Endokrinologi har traditionelt har 

været velsignet med både klinisk og videnskabeligt velkvalificerede uddannelsessøgendeog dette har sikret, at de fleste regioner kunne regne med at rekruttere velkvalificerede 

speciallæger til slutstillingerne. Det har nu ændret sig og man må frygte, at den nye 

uddannelsesreform, der dels afkorter de tidlige uddannelsesforløb og dels ikke tilskynder 

til videnskabelig aktivitet, yderligere vil forværre den mangel, der nu opleves i nogle 

områder. Ultimativt frygter vi en ringere patientbehandling og en nedsat forskningsaktivitet. 

Der er dog enighed om at uddannelsesudvalgets revision vil være et fremskridt for de 

allerede rekrutterede, men rekrutteringsproblematikken må adresseres.  Vi vil involvere 

FYEN i dette arbejde. 

Regionernes betydning for behandlingen af de store endokrinologiske 

sygdomme: Vi ser med stor bekymring  på de tendenser, der ser ud til at ville trække 

behandlingen af de store sygdomme ud af specialisthænder (i første omgang specielt Tp 2 

diabetes) og ind i ikke-specificerede kommunale rammer. Det bør være indlysende, at alle 

patienter med en endokrinologisk sygdom skal have adgang til behandling og kontrol, der 

foretages eller overvåges og tilrettelægges af specialister i endokrinologi. Vi har ved 

henvendelser, først og fremmest til Sundhedsstyrelsens planlægningsafdeling og 

Diabetesstyregruppen, forsøgt at sikre os indflydelse på dette punkt.

DRG-afregningen er blevet genforhandlet med SST. Vi har forsøgt at understrege også 

værdien af ambulant akademisk arbejde i DRG-systemet og at få en række 

endokrinologiske tests påført som særydelser. DRG-systemet er og bliver uegnet til 

medicinske specialer, specielt sådanne med overvejende ambulant aktivitet. DRGudvalget har bestået af Jens Friis Bak, Thomas Almdal, Kim Brixen og formanden, der er 

løbende kontakt med SST.

Dansk Medicinsk Selskab, vores paraply-organisation, har afholdt 

repræsentantskabsmøder, hvor Thure Krarup og Thomas Almdal har repræsenteret DES. 

Der har ikke været diskrepanser i DMS’ og DES’ holdning til centrale spørgsmål. DES 

havde indstillet Ole Snorgaard til det Nationale Udvalg til Rådgivning af 

Sundhedsministeren.

Andre væsentlige aktiviteter: 

En række faglige udvalg med repræsentation fra DES arbejder med sikring af den faglige 

kvalitet:

Ulla Feldt-Rasmussen i DaThyCa gruppen.

Birte Nygård i arbejdsgruppe vedr. thyreoidea/parathyreoideakirurgi.

Leif Breum i arbejdsgruppe (DSIM) om organisationen af fremtidens 

medicinske afdelinger, vi er af den holdning, at endorinologi og intern medicen er og bør 

forblive tæt forbundne. Vi finder det hensigtsmæssigt, at et multiorganspeciale som 

endokrinologi fortsat har en central rolle i akut modtagelse og anden behandling af internmedicinske afdelinger.

Kjeld Hermansen i Motions - og Ernæringsrådet.

Som nye §14 bedømmere er uddannet Lene Mortensen og Jeppe Gram.

Vi har udpeget en lang række referenter til Lægemiddelkatalogets revision.

Vi har godkendt SSTs vejledning om gravide diabetikere idet vi har 

understreget, at hyppighed af sygdommenog dissemineret ekspertise gør at 

samarbejdsaftaler med funktionsbærende enheder kan indgå i behandlingsplanlægningen.

Vi har ved Klavs Würgler Hansen vejledt Inst. f. Rationel Farmakoterapi og 

efterfølgende Lægemiddelstyrelsen vedr. hypertensionsbehandling.Der er sikkert andre arbejdsgrupper, hvor DES er repræsenteret mere eller 

eller mindre direkte, konklusioner, emner til diskussion mv kan mailes til Charlotte 

Jørgensen (se hjemmesiden) mhp videre foranstaltninger eller blot til orientering.

5. Bestyrelsen: 

Forudsat genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der stiller op til en ny to -års runde forlader 

Jens Friis Bak, Moustapha Kassem, Charlotte Mollerup, Thomas Almdal og Ole Snorgaard 

bestyrelsen. Det er en gevaldig åreladning, mange aktiviteter har været afhængige af 

disse bestyrelsesmedlemmers indsats, vi håber fortsat at måtte trække på deres 

ekspertise.

6. I det forløbne år har Eva Ebbehøj som lægelig sekretær påtaget sig en lang række 

opgaver med et urimeligt stort tidsforbrug til følge, selskabet kunne ikke have fungeret 

uden. Ebbe Winther Jensen varetager fortsat den stadig mere essentielle hjemmeside. 

Lægesekretær Charlotte Jørgensen har fortsat som kontaktperson og sekretær en central 

rolle for vores funktioner.

Århus den 25.04.2006

Jørgen Rungby