1. Mødeaktiviteter:

Efterårsmødet, afholdt i Århus, var velbesøgt, emnerne ny osteoporosebehandling og

udredning og behandling af diabetespatienter med hjertesygdom. Tak til arrangørerne.

Forårsmødet valgte vi at aflyse pga sammenfald med DSIM- møde, hvor Henning BeckNielsen holdt årets Hagedorn-forelæsning. Med den nye lave mødefrekvens er aflysninger

naturligvis meget uhensigtsmæssige. Fremover vil vi, naturligvis med mulighed for

nødvendige ændringer, fastlægge mødeterminerne til

Forårsmøde: Fredag , uge 11

Efterårsmøde: Fredag, uge 43

Det udskudte møde om nyrekomplikationer ved diabetes og videreuddannelse afholdes i

efteråret.

Årsmødet, arrangeret i samarbejde mellem Rigshospitalet og Steno Diabetes Center,

afvikledes på Rigshospitalet. Aktiviteten var på alle måder høj. Der var behov for 2 og om

lørdagen 3 parallelle sessioner, vidnende om en imponerende aktivitet. Programmet var

tilrettelagt således at der indimellem sessionerne var god tid til den helt nødvendige

uformelle samtale med kolleger. Aftenens sociale arrangement, denne gang på

Nationalmuseet, forløb som altid festligt. Vore møder sponsoreres, denne støtte muliggør,

at så mange deltager og får mulighed for at fremlægge og at endnu flere får mulighed for

at lytte og lære. Vi er taknemmelige for støtten. Næste årsmøde afholdes i Esbjerg.

Helene Nørrelund er bestyrelsens mødeansvarlige. HN kan kontaktes i alle spørgsmål

vedr. mødeaktiviteten, inkl. medlemmernes forslag til nye aktiviteter.

2. Uddannelsesaktiviteter:

Consul kurserne fortsætter ufortrødent og er indtil videre den eneste formaliserede

uddannelse for vordende speciallæger. Indtil videre er kapaciteten i orden. Ole HotherNielsen er valgt til formand for den fælles nordiske Consul komité. Der henvises til den

mundtlige beretning fra OHN.

SFU har diskuteret videreuddannelse og videreuddannelsesudvalget vil blive reaktiveret

med Peder Charles som formand og med et kommissorium til at gennemgå

speciallægeuddannelsen kritisk, nu hvor uddannelsesreformen har holdt sit indtog.

3. Internationale aktiviteter:

EFES/European Society for Endocrinology, ESE: Ved repræsentantskabsmødet i

Bruxelles besluttede et enigt repræsentantskab at oprette et ESE med det formål at skabe

en konkurrencedygtig pendant til Endocrine Society. ESE oprettes med skyldig

hensyntagen til forskellighed i organisationen af endokrinologien i de deltagende lande, til

andre internationale institutioner (ikke mindst EASD), til behovene for uddannelse og

forskning og mulighederne for finansiering. DES støttede som andre EFES medlemmer

projektet. I EFES er DES repræsenteret ved Jens Sandahl Christiansen, der er treasurer,

JSC er af DES indstillet til at fortsætte som repr. JSC er desuden centralt placeret i den

komité, der arbejder med etableringen af ESE.

Den europæiske endokrinologikongres, Göteborg, 3-7 sept 2005: Der henvises til mundtlig

beretning fra Jens Faber, der sammen med JSC repræsenterer DES i styrekomitéen.

Deltagelse anbefales, yngre læger kan få støtte fra DES (se hjemmeside).UEMS: Der henvises til den mundtlige beretning.

4. Nationale aktiviteter:

Diabetesstyregrupen (se sidste års referat), nedsat af Sundhedsstyrelsen, ser ud til at

have fået en central rolle vedr. diabetesbehandlingen i DK, idet alle henvendelser

henvises til denne gruppe. Det er DES’ indtryk, at gruppen henvender sig til os, når det er

relevant. Vi forsøger at presse en kort beretning fra Styregruppen ind på efterårsmødet.

Kontaktpersoner er Henning Beck-Nielsen og Knut Borch-Johnsen.

”Pumpegruppen” under ledelse af Kjeld Hermansen har barslet med en grundig

gennemgang af evidens og behandlingsprincipper vedr. pumpebehandling ved diabetes.

Rapporten er publiceret, indsendt til Sundhedsstyrelsen, ligger tilgængelig på vores

hjemmeside og er sluttelig blevet præsenteret på et ikke særskilt velbesøgt pressemøde

arrangeret i samarbejde med Diabetesforeningen, der takkes for hjælp i forbindelse med

dette.

Arbejdsgruppe vedr. diabetisk nyresygdom: Rapport godkendt, indsendt til

Sundhedsstyrelsen, der henvises til diskussionen ved efterårsmødet, hvor rapporten vil

blive gennemgået inden endelig publikation. Kontaktpersoner: Elisabeth Mathiesen, Hans

Henrik Lervang og Allan Flyvbjerg.

Institut for Rational Farmakoterapi har sent rekommandationsliste vedr. kardiovaskulær

terapi til kommentar. DES, repræsenteret ved Klaus Würgler Hansen, har kommenteret og

har efterfølgende ingen indvendinger.

Dansk Selskab for Almen Medicin har sendt den nu publicerede

diabetesbehandlervejledning til gennemsyn og kommentarer. Sten Madsbad og Kjeld

Hermansen har kommenteret og selv om bestemt ikke alle indvendinger fulgtes har DES

ikke fundet anledning til yderligere.

Thyreoideacancer rapporten, initieret af onkologer og kirurger, er blevet gennemgået af

Finn Bennedbæk og Birte Nygaard på vegne af Dansk Thyreoidea Selskab og Ulla FeldtRasmussen på vegne af DES. Der er gjort en stor indsats for at sætte et endokrinologisk

aftryk i denne rapport.

Samarbejdet med paraplyorganisationen Dansk Medicinsk Selskab: Der henvises til den

mundtlige beretning og sidste års formandsberetning.

De mange medlemmer, der i arbejdsgrupper, repræsentantskaber og andetsteds har

repræsenteret DES takkes for indsatsen.

Korrespondancer: Bestyrelsen mener, vi nu er kommet til at kunne anvende elektronisk

kommunikation (via hjemmeside og e-mail) som den primære facon. Hvis

generalforsamlingen måtte mene anderledes må det diskuteres.

Nye medlemmer: Det foreslås, at bestyrelsen fremover tager stilling til nye medlemskaber,

se forslag til vedtægtsændring i indkaldelsen.Selskabets kasserer Michael Røder forlader bestyrelsen for denne omgang. MR har

administreret selskabets gode økonomi, så den fortsat er god og takkes for sin store

indsats.

Sine qua non: Selskabet kunne ikke i det forløbne år have fungeret uden

Webmaster Ebbe Winther Jensen og

Lægelig sekretær Eva Ebbehøj.

Begge har, på trods af den ikke helt ubetydelige arbejdsbyrde, lovet at fortsætte.

Århus, 1. maj 2005

Jørgen Rungby