1. Faglige møder: Den nye mødeform må siges at være blevet en succes: mere end 100 

deltagere til møderne, 130 til efterårsmødet. Invitation af internationale kapaciteter har været 

en vigtig del af denne succes selvom det har kostet en del!  

Årsmødet: Igen i år blev dette en stor succes. Stor tak til de lokale arrangører i Odense. 

Mødet blev støttet af mange firmaer, som DES takker for deres konstante støtte og interesse 

for at udstille på selve mødestedet. DES sætter meget pris på dette samarbejde. 

2. Den nye speciallægeuddannelse: Målbeskrivelser er godkendt i Sundhedsstyrelsen (SST) 

som p.t. arbejder på en logbog (hedder nu portefølje). Reformen er formelt startet 1.1.2004 

selvom det skriftlige arbejde og meget andet praktisk ikke er på plads. Det betyder bla. at 

man ikke slår klassificerede stillinger op efter gamle ordning mere, numrene er formelt 

nedlagt! Søg alligevel de stillinger man skal bruge, og få så godkendt uddannelsesforløbet 

sammen med tutoren. Der må komme en mængde stillinger i en overgangsordning – arbejdet 

på hospitalerne skal dog passes!  

Arbejdet med at lave 5-årsstillinger med udpegning af de involverede afdelinger er færdigt i 

alle 3 udd.regioner. 

Der skal nedsættes et nationalt vurderingsudvalg til bedømmelse af ansøgere til de 

kommende 5-årige stillinger i endokrinologi-uddannelsen. DES udpeger disse personer, som 

så skal godkendes i de 3 udd. regioner. 

3. DRG: Vi har efter lange forhandlinger fået nedfældet et fåtal ambulante DRG-koder og 

afregninger til brug i Endokrinologien. Disse kan læses på DES hjemmeside. 

4. CONSUL kursus 2003 blev afholdt i Tromsø, Norge om hypofyselidelser. Alle som havde 

søgt om optagelse kom med. I 2004 er CONSUL kursus om Thyreoidea og Kalk-lidelser, i 

maj. Tilmeldingsfrist er udløbet. Der er stor interesse og alle tilmeldte kommer med, selvom 

det betyder en ekstraudgift for DES. Sundhedsstyrelsen støtter kursus, men DES står stadig 

med en betydelig udgift, hvilket principielt er forkert.  

5. Europæisk Endokrinologi: DES støtter EFES, deres kongresser, efteruddannelseskurser 

m.m. Generelt går undertegnede ind for tvungent medlemskab af EFES hvis man er medlem 

af et nationalt endokrinologisk societet, dvs også DES. Jens Sandahl Christensen er blevet 

valgt til Executiv kommiteen i EFES, og er i fuld gang med at forbedre den financielle status 

i EFES. 

6. EFES 2005: DES er medarrangør af den Europæiske Endokrinologi Kongres i Gøteborg 

september 2005. DES bestyrelse har besluttet at støtte deltagere fra DK massivt, i håbet om 

at et stort antal danskere finder vej til Gøteborg. I Organisations kommitéen sidder indtil 

videre Jens Sandahl Christensen og undertegnede. 

7. Arbejdsgrupper: 

a. Insulinpumper: Med Kjeld Hermansen som formand er en rapport om problemer 

med aktuel pumpebehandling, især financiering, i trykken i Ugeskrift for Læger. 

DES og udvalgets medlemmer har været til diskussion af problemet i SST, og det er 

planen at SST skriver til Amterne om at efterleve rapporten, primært ved at løfte 

udgifterne til pumper ud af afdelingernes budget. Stor tak til arbejdsgruppen for et 

godt arbejde, og forhåbentlig god afslutning. 

b. Præventiv Kardiologi: Ole Snorgaard har siddet i en arbejdsgruppe som repræsentant 

for DES. Arbejdsgruppen har oversat det europæiske kardiologi-selskabs netop 

udgivne retningslinier og knyttet nogle kommentarer dertil. Dette er p.t. i høring hos interessanter og bestyrelsen i DES. Der præsenteres et nyt web-baseret scoresystem 

til at risikovurdere total CVD-død-risiko hos patienterne (Score-Card). Dette kan ses 

på det europæiske kardiologi-selskabs hjemmeside. 

c. En ny arbejdsgruppe er netop nedsat mhp at beskrive snitfladen for samarbejdet 

mellem endokrinolog og nefrolog om den nyre-syge DM-pt. Hvem gør hvad? 

Repræsentanter for DES er Allan Flyvbjerg, Elisabeth Mathiesen og Hans Henrik 

Lervang. 

8. DM-handlingsplanen: Arbejdet med denne ligger i SST. Her er den gamle DM-følgegruppe 

nedlagt og en ny dannet. Her skulle vælges 4  eksperter fra faglige fora. SST spurgte ikke 

DES men i stedet Dansk Medicinsk Selskab (DMS). Herefter regnede DES med at DMS 

loyalt rettede sig efter DES’ ønsker, men sådan blev det ikke: DMS udpegede 2 medlemmer 

som DES ikke ønskede, den ene fra DMS’ formandens eget hospital (øjenlæge) og den 

anden fra DMS’ bestyrelse. Vi har protesteret, men SST har afvist denne protest. De 2 

pågældende DMS-repræsentanter kan derfor ikke anses for at være DES-repræsentanter, og 

DES er derfor kun repræsenteret ved Henning Beck Nielsen og Knut Borch Johnsen. 

9. Faggrupper: DMS vil gerne formidle oprettelsen af faggrupper (ekspertfunktioner) indenfor 

de enkelte specialer, med beskrivelse af forventninger til opnået uddannelse og kunnen. 

Dette har DES (bestyrelse + SFU) ikke ønsket indenfor endokrinologien. 

10. DMS har for nylig åbnet en debat om industriens støtte til kurser, rejser m.m. Formanden for 

DMS mener at al direkte økonomisk trafik fra industri til læger i bred forstand bør stoppe for 

at undgå mistænkeliggørelse om ”købte læger”. I stedet skal industrien så indbetale til en 

fælles fond som så kan varetage støtte m.m. Det er jeg ikke enig med DMS i, det er en alt 

for unuanceret holdning. Dette bør diskuteres i den kommende bestyrelse. 

11. Jeg træder tilbage ved denne generalforsamling, og vil gerne benytte lejligheden til at sige 

flg.: 

a. Mange gange tak til alle de medlemmer som aktivt deltager i DES’ liv og aktiviteter. 

Især dog tak til Ebbe Winther Jensen, som har været en tro og yderst kompetent 

sekretær i de 4 år. 

b. De 4 år har været spændende og udfordrende. Jeg kan kun anbefale at alle overvejer 

at deltage i DES’ arbejde. Det er en rigtig god organisation, og vi kan nå langt i 

indflydelse fagpolitisk, og nå langt i fælles videreuddannelse hvis vi løfter i flok, og 

støtter idéen om et fælles, samlende moderselskab indenfor endokrinologien både i 

DK men også i Europa (EFES). 

Jens Faber 

april 2004