1. Åbenhed i bestyrelsesarbejdet: Alle referater lægges nu rutinemassigt ud på hjemmesiden 

når de er godkendt. Denne åbenhed i vort arbejde fungerer fint. 

2. Faglige møder: Vi har i bestyrelsen besluttet at lave mødeformen om, bl.a. pga dårlig 

deltagelse. Som noget nyt har vi introduceret et forårsmøde, som varer ½ dag, er  en 

blanding af oversigtsforedrag og enkelte nye, korte videnskabelige meddelelser, og afsluttes 

med et socialt arrangement. I marts 2003 holdt vi møde på NovoNordisk om stress 

hyperglykæmi og BNP. Mødet var godt besøgt, 90 deltagere og må betegnes som en succes. 

Til efteråret planlægger vi et lignende møde som varer en hel dag. Det skal erstatte Eli Lilly 

efterårsmøderne, som er stoppet, dog uden at strække sig over 2 dage. Begge møder vil blive 

søgt sponsoreret af industrien. Hertil kommer et kortere møde i forbindelse med 

generalforsamlingen og det videnskabelige årsmøde, som jo til stadighed er en stor succes. 

3. Årsmødet: Igen i år blev dette en stor succes. Stor tak til de lokale arrangører i Århus. Mødet 

blev støttet af mange firmaer, som DES takker for deres konstante støtte og interesse for at 

udstille på selve mødestedet.  

4. Den nye speciallægeuddannelse: Arbejdet med denne, i form af målbeskrivelser, 

minimumskompetencer m.m. er indleveret til Sundhedsstyrelsen (SS) i færdig form, og er 

lagt ud på vores hjemmeside. DES er stor tak skyldig til især overlæge Lene Mortensen for 

hendes store arbejde med dette. SFU og et udvalg under SFU i DES har været 

baggrundsgruppe og løbende ved møder kommenteret arbejdet og hjulpet til med de 

skriftlige formuleringer. Endelig har der været en høringsrunde blandt medlemmerne. Nu er 

planen, at de regionale uddannelsesråd skal finde ”pakker” af afdelinger som sammen kan 

opfylde de 5 års uddannelse som afløser de kendte fase 2+3 stillinger. Den enkelte 

”afdelingspakke” skal kunne opfylde de uddannelsessøgendes krav om at opnå 

minimumskompetencerne. DES har lagt vægt på at de deltagende afdelinger skal være de 

kendte lands- landsdelsafdelinger samt afdelinger på centralsygehus niveau, som opfylder 

kravene i den tidligere af DES godkendte rapport fra ”Eskildsen-udvalget”. Efter dialog med 

Sundhedsstyrelsen er DES blevet opfordret til at præge dette arbejde med sammensætning af 

afdelinger i ”pakker”. SFU arbejder med dette, bl.a. for at opnå nogenlunde ensartethed i 

stillingerne.  

5. DRG: Jens Friis Bak, Peter Laurberg og undertegnede har i en møderække med SS 

formuleret en række ambulante DRG koder, som tilgodeser vores faktiske arbejde: Vi vil fra 

jan 2004 ikke længere få ekstraydelse for et amb. DM-besøg (kort eller langt), men til 

gengæld kunne kode faktiske ekstraydelser som f.eks. sygeplejerskesamtale mhp 

insulininstruktion, telefonkonsultation, pumpepåsætning, BMD, finnålsbiopsi fra Gl. Thyr., 

endokrinologiske belastninger (f.eks. Insulinhypoglykæmi) osv. Dette kan ses på SS’s 

hjemmeside www.sst.dk , og bør nærlæses! Endv. er det lykkedes os at få opsætningen af 

endokrinologiske diagnoser i DRG koderne til at ligne beskrivelsen af vort speciale i den blå 

betænkning ”Specialeplanlægning…”, som udkom i 2001. Et klart fremskridt.  

6. Dadivox/Dadiweb: Marts 2003 besluttede bestyrelsen efter indstilling fra undertegnede og 

Birger Thorsteinsson (BT) at indstille samarbejdet med CSC Healthcare, som de sidste par 

år har stået for udviklingen af denne landsdækkende database. Baggrunden var, at BT og jeg 

efter mange, lange og seje forhandlinger og afprøvninger af de forskellige versioner af 

databasen, ikke følte at CSC kunne levere et tilstrækkeligt robust og driftssikkert program. 

Bag beslutningen ligger også, at vi konstant blev mødt med fejl, også nye, ved de  løbende 

afprøvninger, trods hensigten om det modsatte fra CSC’s side. I konsekvens af at DES har trukket sig fra samarbejdet har Frederiksborg Amt også trukket sig ud af Dadivox arbejdet. 

De skulle ellers huse sekretariatet for Dadivox, og har lagt et stort arbejde i udviklingen. Det 

skal understreges, at DES’ og Frederiksborg Amts beslutning er taget i enighed. 

7. CONSUL: Der har været afholdt et kursus i Tromsø, Norge om hypofyselidelser. Alle som 

havde søgt om optagelse kom med. I 2004 holdes der Thyreoidea og Kalk-kursus på 

Sjælland med Birte Nygaard, Kim Brixen og Nils Knudsen som arrangører. På længere sigt 

skal CONSUL kurserne indgå i den nye speciallægeuddannelse, og som sådan være SSkurser. Til den tid er det en mulighed at det gøres til rent danske kurser. 

8. Blod Glukose: Rapporten fra udvalget om overgang til plasma fra fuldblod samt ændring af 

de diagnostiske kriterier er udkommet, og publiceret i Ugeskrift for Læger. Særtryk vil blive 

fremsendt til alle medlemmer. Rapporten anses for gældende! 

9. Europæisk Endokrinologi: DES støtter EFES, deres kongresser, efteruddannelseskurser 

m.m. Generelt går undertegnede ind for tvungent medlemskab af EFES hvis man er medlem 

af et nationalt endokrinologisk societet, dvs også DES. I skrivende stund håber vi på at Jens 

Sandahl Christensen bliver valgt ind i Executiv kommiteen i EFES ved Lyon mødet i slut 

april. Det vil give os øget information og indflydelse. EFES 2005: Denne kongres arrangeres 

af DES og søsterorganisationer i Norge og Sverige, og foregår i Göteborg i september 2005. 

I Organisations kommitéen sidder indtil videre Jens Sandahl Christensen og undertegnede. 

10. Arbejdsgrupper: DES har selv eller i samarbejde med andre nedsat flg. arbejdsgrupper: 

Præventiv Kardiologi (Ole Snorgaard er bestyrelsens repræsentant), og et 

Insulinpumpeudvalg (formand: Kjeld Hermansen). 

Jens Faber 

april 2003