1. Videnskabelige møder: Der er afholdt 6 videnskabelige møder med vekslende fremmøde, 

lavest ca. 25 personer. Møderne har fagligt været gode, men det svingende fremmøde har 

været diskuteret i bestyrelsen. Vi har bl.a. overvejet om møder i provinsen kunne øge 

deltagelsesantallet, men er indtil videre landet på et tilbud om at alle yngre læger kan få fuld 

refusion for fly-transport retur klubaftenerne, som holdes i København. 

2. Årsmødet: Igen i år blev dette en stor succes, med rekord-deltagelse og rekord stor abstract 

tilmelding. Fagligt lover mødet godt for vort fag fremover! Mødet foregik på Panum og var 

arrangeret af Flemming Dela og Jens Juel Holst. Stor tak til begge for det store arbejde de 

havde lagt i mødet, og især for en festmiddag som satte nye standarder! Mødet blev støttet af 

mange firmaer, som Dansk Endokrinologisk Selskab takker for deres konstante støtte og 

interesse for at udstille på selve mødestedet. Panum var ikke det bedste sted til at samle 

deltagere og udstillere, en ting vi vil prioritere højt mhp forbedring ved kommende 

årsmøder. 

3. Ved extraordinær generalforsamling i november 2001 blev de nye love i Dansk 

Endokrinologisk Selskab implementeret, med udvidelse af bestyrelsen og SFU (Sundheds- 

og Fagpolitisk Udvalg). Endv. har vi nedsat et videreuddannelsesudvalg indtil videre 

bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer. De arbejder med en model for kontinuerlig 

videreuddannelse i selskabet. 

4. Den nye speciallægeuddannelse: Arbejdet med denne, i form af målbeskrivelser, 

minimumskompetencer er i fuld gang, og snart færdig. Planen er implementering 1. jan. 

2003! Dansk Endokrinologisk Selskab er stor tak skyldig til overlægerne Lene Mortensen 

og Peder Charles for deres utrættelige og enorme arbejde med uddannelsen. Et udvalg under 

SFU i Dansk Endokrinologisk Selskab har været baggrundsgruppe og løbende ved møder 

kommenteret arbejdet og hjulpet til med især minimumskompetence beskrivelserne. De 

endelige dokumenter bliver lagt på vores hjemmeside til almen orientering. 

5. Fase-3 stillinger – nuværende ordning: Desværre har Sundhedsstyrelsen (SST) accepteret en 

ansøgning om 12 mdr. fase 3 stilling uden for lands- landsdelsafdeling (LL-dels afd.) 

(Esbjerg), hvilket er mod bestyrelsens indstilling. Næste ansøgning fra en non- LL-dels. afd. 

ligger allerede på bordet til kommentar fra SST, og jeg nærer intet håb om at vor indstilling 

til afslag bliver imødekommet fra SST. Det åbner op for muligheden af at mindst 10-15 afd. 

i 11. time kan få tildelt en fase 3 stilling på 12 mdr. og så skal etablere et passende 

samarbejde med en LL-dels afd.  Jeg vil henstille til at man afventer den nye 

speciallægeudd.’s implementering hvor vi jo netop skal finde egnede blokstillinger med 

rotation til at uddanne endokrinologer. 

6. Vejledningen: ”Specialeplanlægning og lands- landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet” som 

er et ganske vigtigt dokument er nu udkommet i sin endelige form og kan læses på 

www.sst.dk Dansk Endokrinologisk Selskab havde indsendt en del ønsker om rettelser, som 

desværre ikke alle er medtaget. Dette er på flere punkter ganske uheldigt.  

7. Samarbejde med Centrale myndigheder som bl.a. SST: Bestyrelsen oplever ofte et svigtende 

samarbejde: henvendelser bliver ikke besvaret, indstillinger bliver ikke godkendt (se bl.a. 

punkt om fase 3 stillinger), ændringsønsker til vejledninger m.m. bliver ikke accepteret 

(f.eks. DRG og vejledningen om specialeplanlægning). Denne holdning hos de centrale 

myndigheder beklager bestyrelsen på det kraftigste. 8. DadiWeb: tanken om en landsdækkende database for voksne diabetikere lever stadig! 

Programmeringsfirmaet CSC har afleveret version 3 til fejlfinding og prøvekørsel på et par 

udvalgte afd. 

9. CONSUL: Der er stadig kapacitetsproblemer med disse kurser, således at vi mod 

intentionerne i DK må afslå enkelte personer i fase 3 stilling. Dansk Endokrinologisk 

Selskab støtter kursus med ca. 6000 kr hvis man er uddannelsessøgende. Beløbet udbetales 

når kursus er overstået og bevis for deltagelse foreligger. 

10. Blod Glukose: Rapporten fra udvalget om overgang til plasma fra fuldblod samt ændring af 

de diagnostiske kriterier anså vi for færdigt, men DSAM’s repræsentant er efterflg. kommet 

men nogle indvendinger som nu forhandles med DSAM’s bestyrelse. Rapporten vil blive 

trykt i Ugeskriftet og udsendt til alle medl. af Dansk Endokrinologisk Selskab. 

11. EFES 2005: Vi har sammen med Norge og Sveriges endokronologiske selskaber søgt og 

fået værtsskabet for den Europæiske Endokrinologi Kongres i 2005. Foregår i Gøteborg. I 

Org. kommitéen sidder indtil videre Jens Sandahl Christensen og Jens Faber 

Jens Faber 

marts 2002