Formandens beretning  - 2000/2001 

Det forgangne år har båret præg af formandsskiftet, hvor jeg har brugt en del tid på, at sætte mig ind 

i arbejdet. Flg. punkter vil jeg især fremhæve: 

1.  Åbenhed i bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen har besluttet at alle referater fra bestyrelsesmøder 

m.m. skal lægges ud på hjemmesiden på internettet, mhp at skabe åbenhed om arbejdet i DES. 

2.  Videnskabelige møder: Der har været afholdt 5 videnskabelige klubaftener, samt en aften hvor 

vi har diskutteret uddannelse og DES bestyrelses rolle. Sidstnævnte møde var en stor succes. 

DES har endv. afholdt sit årlige årsmøde, denne gang i Ålborg. Expansionen i tilmeldte 

abstracts fortsatte, og vi forsøgte os med parallelsessioner. Det var en god løsning, som vi vil 

fortsætte med. Mødet var meget velorganiseret og på et højt fagligt niveau. Stor tak til den 

lokale organisationskommité.  

3.  Nye love i DES: Bestyrelsen har færdiggjort arbejdet med de nye love, som er tvunget frem i 

lyset af de mange fagpolitiske og uddannelsesrelaterede sager DES præsenteres for. Det kræver 

flere folk og udvalg til at bearbejde sagerne tilfredsstillende. Lovene har samtidig fået et mere 

overskueligt udseende, og med udvidelsen af både bestyrelsen, KFU samt med etablering af et 

permanent uddannelsesudvalg håber bestyrelsen, at have tilgodeset både lands- landsdelsansatte, 

provinsansatte og yngre læger i højere grad. Målet er således, at flere medlemmer føler DES 

repræsenterer dem på tilfredsstillende vis, så de får lyst til at blande sig i arbejdet i bestyrelsen 

og udvalg, og komme til møderne.

4.  Nuværende speciallægeuddannelse: Sundhedsstyrelsen har givet DES mandat til at overvåge 

at alle opslåede fase-3 stillinger indeholder en stillingsbeskrivelse med indbygget laboratorietid, 

som et tidligere udvalg under DES allerede har beskrevet. DES’ bestyrelse skal ligge inde med 

disse stillingsbeskrivelser fra samtlige Lands- Landsdelsafdelinger. DES er i denne 

sammenhæng principielt imod ad hoc klassificerede stillinger. 

5.  Speciallægekommisionens betænkning om en ny uddannelse til speciallæge er nu vedtaget. 

Arbejdet med at beskrive uddannelsen er så småt gået i gang og DES er repræsenteret ved ovl. 

Lene Mortensen, Randers og ovl. Peder Charles, Århus. Meningen at at nedsætte en 

arbejdsgruppe som på lidt længere sigt skal præsentere forslag til uddannelsen for bestyrelsen. 

Der vil blive behov for alle gode kræfter, og bestyrelsen har derfor opfordret interesserede til at 

melde sig. Flere medlemmer har da også allerede meldt sig til arbejdet. 

6.  Revision af Specialebeskrivelsen: Revision pågår i Sundhedsstyrelsens regi. Anden 

høringsrunde er p.t. i gang med deadline før juni. 

7.  Thyreoidea- og parathyreoideakirurgi: Der er opstået uenighed mellem MammaEndokrin 

kirurger og Øre-Næse- Hals kirurger om hvem der skal forestå denne type operationer. Et møde 

i Sundhedsstyrelsen medførte kun den enighed, at alle patienter fraset oplagte cancerdiagnoser 

burde ses præoperativt af medicinsk endokrinolog. DES vil fastholde dette princip og lægge op 

til et tæt samarbejde med kirugen, hvor man lokalt må organisere sig således, at antal 

opererende enheder fremover begrænses mhp opnåelse af størst mulig erfaring. Dette afspejler 

sig også i DES’ svar på høring om revision af specialebeskrivelsen for Endokrin kirurgi. 

8.  EFES: European Federation of Endocrine Societies er ved at lave deres statutter om, således at 

European Journal of Endocrinology fremover ejes af selskabet. Vi har tidligere været medejere 

af tidsskriftet, men bakker op om det nye ejerskab. Ved EFES generalforsamling i juni 2001 

støtter vi en engelsk kandidat til formandskabet, og peger sammen med de øvrige nordiske lande 

på en fælles kandidat til nyt medlem af EFES’ executive commitee (Per Manhem, Malmö).  

9.  DRG: Arbejdet under Sundhedsstyrelsen fortsætter. Peter Laurberg, Ålborg deltager i arbejdet 

som repræsentant for DES.  10. CONSUL: Afviklingen af disse kurser styres af en fælles nordisk kommité, men bestyrelsen 

følger arbejdet tæt. Bestyrelsen er ikke tilfreds med den begrænsede kapacitet på de enkelte 

kurser, idet det er DES’ politik, at fase-3 ansatte i endokrinologi principielt skal tilbydes 

kurserne. Dette kniber det med at opfylde. 

11. DADIVOX: Diabetes-databasen har været længe undervejs, og mange tvivler på om den 

nogensinde bliver til noget. Imidlertid har Frederiksborg Amt valgt at støtte projektet 

økonomisk i foråret 2001, og på den måde bragt det ud af et dødvande. En afklaring om 

DADIVOX’s fremtid kan formentlig foreligge inden sommerferien. Birger Thorsteinsson har 

været, og er en utrættelig ankermand i projektet, og han skal have stor tak for det store arbejde, 

helt uafhængig af resultatet af de aktuelle intensiverede anstrengelser. Hvis DADIVOX må 

begraves, vil der bl.a. være mulighed for regionale løsninger, men bestyrelsen opfordrer 

medlemmerne til at have tålmodighed til sommeren 2001, før de kaster sig ud i lokale projekter. 

12. NIP: Det nationale indikatorprojekt, hvor metoden med nationale indikatorer for kvalitet bliver 

testet, ønskede at inkludere diabetes som en model-sygdom i projektet. NIP styregruppen 

ønskede at uddrage enkelte resultatsindikatorer som HbA1c af DADIVOX. Imidlertid er 

sidstnævnte jo ikke brugbar, og DES foreslog derfor NIP styregruppen, at de deltog økonomisk 

i færdiggørelsen af DADIVOX, således at data herfra kunne bruges. Dette kunne imidlertid ikke 

lade sig gøre med de midler der var afsat til NIP. Alternativet var registrering med papir og 

blyant, men dette sagde DES nej tak til. 

13. MTV om diabetes: MTV instituttet har nedsat en arbejdsgruppe som skal formulere en MTV 

rapport om type 2 DM. DES er bredt repræsenteret i denne arbejdsgruppe. 

14. Blod Glukose måling: DES har reaktiveret det gamle udvalg bestående af repræsentanter fra 

DES, Dansk Selskab for Almen Medicin  og Dansk Selskab for Klinisk Kemi mhp at diskuttere 

overgang fra måling af BG på fuldblod til plasma samt om ændrede diagnostiske kriterier for 

diabetes som foreslået af den Amerikanske Diabetes Ass. og WHO.  Knut Borch Johnsen 

(Steno) er formand for udvalget. 

15. Afgående bestyrelsesmedlemmer m.m.: I mit første år som formand har jeg sat stor pris på 

samarbejdet med 3 personer som nu afgår uden mulighed for genvalg, dels fra bestyrelsesposter: 

Lene Mortensen og Åse Krogh Rasmussen, dels som formand for KFU: Thure Krarup. 

Heldigvis vil alle gerne fortsætte i DES relateret arbejde, som udvalg m.m. Tak for godt 

samarbejde. 

Jens Faber, april 2001