Formandsberetning 1999/2000

 

 

Indledningsvis tak til samtlige bestyrelses- og KFU-medlemmer for entusiasme og godt samarbejde. En speciel tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Laszlo Hegedüs, Birger Thorsteinsson og Andreas Kjær for deres meget betydelige indsats gennem de seneste 4 år. Sekretæren Kim Brixen har p.gr.a. stillingsskift været nødt til at trække sig fra jobbet. Kim har udført et stort arbejde bl.a. med at bringe DES bedre rustet ind i den elektroniske alder, en indsats han takkes varmt for.

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder ( inkl. mødet forud for generalforsamlingen).

Medlemstallet i DES er støt stigende og har rundet 496 incl. firmamedlemmer og æresmedlemmer). På baggrund af det stigende medlemstal er repræsentationen i DMS udvidet fra 4 (Thure Krarup, Sten Madsbad, Birger Thorsteinsson, Kjeld Hermansen) med et 5. medlem (Hans Henrik Lervang). 

Selskabet er uændret økonomisk velkonsolideret. I årets løb modtog Selskabet overraskende en donation på 10.000 EUR ( ca 70.000 kr ) fra SEJE, som skal anvendes til uddannelsesformål.

 

Møder afholdt i det forløbne år:

20.09.99: Eksperimentel diabetisk nyresygdom

25.10.99: Primær hyperparathyroidisme

29.11.99: Endokrinologiske diagnostiske nødder

28.02.00: Diabetes og hjertesygdom

27.03.00: Diabetisk retinopati - epidemiologi, forebyggelse og screening.

01.05.00: Neuroendokrin appetitregulering

 

Årsmøde 14.-15. januar 2001

Med mere end 250 deltagere var årsmødet i København en stor succes. De 52 videnskabelige indlæg var for hovedpartens vedkommende af international klasse og efterfulgtes som sædvanlig af livlig og spændende debat. 

I forbindelse med årsmødets festmiddag uddeltes æresmedlemskabsbeviser til Professor, dr.med. Niels A Thorn, Overlæge, dr.med. Christian Binder og Professor, dr.med. Hans Ørskov som påskønnelse for deres fremragende indsats indenfor dansk endokrinologi. Afdelingslæge, dr.med. Klaus Johansen blev takket for sit imponerende arbejde med at redigere og udfærdige 50 års jubilæumsskriftet "Dansk Endokrinologisk Selskab 1947 - 1996", som blev udgivet ved samme lejlighed.

Formanden og bestyrelsen for DES skal hermed takke arrangørerne Lars Østergaard Kristensen, Thomas Almdal, Niels Juel Christensen og Thure Krarup samt den øvrige stab i København, sekretær Kim Brixen, sponsorer og bidragydere for det meget vellykkede arrangement.

 

Årsmøde 2001

Næste årsmøde arrangeres af Hans Henrik Lervang og Peter Laurberg og afholdes i Europahallen i Ålborg 26.-27.1.2001. 

 

Planlagte møder i efteråret 2000

Bestyrelsen vedtog at arrangere møder om følgende emner i efterårssemestret:

a) Histamin som neurotransmitter - teoretiske og kliniske aspekter: Andreas Kjær

b) Ovariel og testicular endokrinologi, herunder PCO: Lene Mortensen

c) DNA-chips - anvendelse i forskning og klinik: Kjeld Hermansen og Åse Krogh Rasmussen

 

DES-web

Selskabet er nu for alvor kommet ind i elektronikkens tidsalder. Bestyrelsen er stort set gået over til elektronisk kommunikation via e-mail. 

220 medlemmer er tilmeldt DES-web.

Der er ca. 1600 opslag på DES's web-site pr måned.

 

ARBEJDET I BESTYRELSEN

I det forløbne år er bestyrelsen og KFU anmodet om at hjælpe med en række store og arbejdskrævende opgaver fra bl.a. Sundhedsstyrelsen (SS) og Sundhedsministeriet (SM), vanen tro uden, at der er fulgt ressourcer med. 

Formanden har ved direkte henvendelse og via DSIM sikret, at SS fremover afholder de nødvendige transportudgifter for DES repræsentanter. Derimod er det ikke lykkedes at sikre anden form for kompensation til de repræsentanter, der har bidraget med en betydelig indsats. Det er fra DES og DSIM tilkendegivet overfor SS, at det ikke er realistisk at bede selskaberne løse store opgaver med kort tidsfrist. Det vil ikke være realistisk fremover at bygge på, at dette kan ske i vore aktive medlemmers fritid, eller at det kan ske ved, at man på sin afdeling holdes fri for dagens rutine for at løse eksterne opgaver. SS bør ved større opgaver med forholdsvis kort frist overveje at foretage frikøb for de personer, der skal løse opgaven på linie med en konsulentfunktion. Alternativet er, at der må accepteres en lang frist for opgavernes udførelse. 

 

Fase III uddannelsen i medicinsk endokrinologi samt laboratorieuddannelsen i denne. 

SS har tilsluttet sig, at DES´ bestyrelse og laboratorieuddannelsesudvalget under DES 

- bestående af Ulla Feldt-Rasmussen, Hans Henrik Lervang og Peder Charles - skal godkende implementeringsplanerne for de kommende fase III stillinger som er planlagt til at indeholde 6 måneders laboratorieuddannelse, mod 12 måneder i den gældende uddannelsesbestemmelse. SS og DES har stillet sig positive overfor rotationsordning imellem Rigshospitalet og Hvidovre Hospitals endokrinologiske afdelinger, men finder i øvrigt, at videre omorganiseringer af fase III uddannelsen i medicinsk endokrinologi bør afvente implementeringen af Speciallægekommisionens kommende anbefalinger.

 

Validering af diagnose relaterede grupper (DRG) indenfor endokrinologi

DES har deltaget i arbejdet med en gennemgang og validering af DRG indenfor specialet. DRG systemet skal indføres i det danske sundhedsvæsen og kommer til at danne baggrund for allokering af økonomiske ressourcer til sygehusene. På baggrund af indhentede forslag har arbejdsgruppen under DES - Peter Laurberg, Ulla Feldt-Rasmussen og Kjeld Hermansen - foreslået SM, at det endokrinologiske område opdeles i 5 hovedgrupper: A) Struma og stofskiftesygdomme, B) Knoglemetaboliske- og kalksygdomme, C) Diabetes mellitus, D) Ernærings- og diverse sygdomme samt E) Hypofyse-, binyre-, gonade- og andre endokrine sygdomme. Vi har ikke ment, at det var muligt at opstille en dækkende og retfærdig sondring indenfor hver gruppe mellem ukompliceret og kompliceret lidelse. DES har i stedet foreslået, at der på baggrund de leverede ydelser i form af undersøgelser, instruktion, tolkebistand, fast vagt etc sker en økonomisk opgradering. Sundhedsministeriet har meddelt, at DRG systemet skal omfatte et endeligt antal grupper, og at man ikke kan opgradere med et kronebeløb oveni grundtaksten. Det er aftalt, at SM udarbejder og fremsender et forslag, som DES herefter skal tage stilling. 

 

Vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner indenfor medicinsk endokrinologi. Revision 1999-2000.

Efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen har T.Krarup og K.Hermansen på DES vegne udarbejdet udkast til specialebeskrivelse. Med udgangspunkt i dette udkast er der 4.1.2000 afholdt møde med SS. Efterfølgende har TK og KH suppleret med en række oplysninger. SS har endvidere anmodet om "at få uddybet, hvilke basissygdomme, der bør ses af en endokrinolog og hvorfor, og at uddybe hvad der efter DES opfattelse kan varetages af intern medicinere, hvad der kan varetages af almen praksis ikke mindst i relation til diabetes udredning og behandling". DES bestyrelse har besluttet at afvente speciallægekommisionens rapport, før der svares. Hvis specialet intern medicin fortsat eksisterer, sendes forespørgslen til KFU. Hvis dette ikke er tilfældet, skal SS forespørges, om spørgsmålet fortsat findes relevant.

 

DES og udarbejdelse af guidelines for kliniske forsøg samt specialespecifikke koder og registreringsvejledninger:

Lægemiddelstyrelsen anmodede DES om at udarbejde guidelines for kliniske forsøg og Sundhedsstyrelsen inviterede til et samarbejde m.h.p. at udarbejde specialespecifikke koder og registreringsvejledninger. DES har meddelt, at vi gerne ser på udarbejdede forslag, men ikke p.t. grundet andre store opgaver, som også er sat i søen af myndighederne, har den fornødne arbejdskapacitet til rådighed.

 

DES kursus i molekylærbiologi:

DES har taget initiativ til at etablere kursus i molekylærbiologi. Det første afholdes d. 9-10 november 2000 i Fåborg. Åse Krog Rasmussen og Kim Brixen udgør programkomiteen. 

 

Eli Lillys specialistsymposium for endokrinologer:

Eli Lilly har afholdt et klinisk symposium om endokrinologi primært for endokrinologiske speciallæger samt for en del yngre læger, der uddannelsesmæssigt sigter efter endokrinologi som speciale. Denne type møder/kurser ligger klart inden for DES interessefelt. Eli Lilly vil gerne samarbejde med DES om lignende fremtidige møder, men ønsker som firma at bevare et monopolet på samarbejdet om netop lignende kliniske endokrinologiske symposier som tænkes afviklet med 1-2 års interval. DES kan imidlertid ikke umiddelbart indgå i et samarbejde, som udelukker andre medicinalfirmaer i at være medsponsorer. 

 

DES og Det Statslige Ernæringsråd:

DES er repræsenteret i Ernæringsrådet ved Kjeld Hermansen, der har beskæftiget sig med diabetes og diæt som særligt forskningsområde. I forvejen er områderne vedrørende osteoporose, fedme og hjerte-karsygdomme og diæt dækket af andre selskaber. Der er især blevet arbejdet med at sikre en reel og afbalanceret information om ernæring gennem 1½ år. Det er udmøntet dels i en monografi udgivet af Ernæringsrådet, dels i en oversigtsartikel med titlen: "Redelig ernæringsoplysning. Anbefalinger om hvordan ny viden om ernæring kan formidles", Ugeskr Læger 2000;162:2046-2050. 

 

 

Ændring i DES's struktur

Mængden af sundhedspolitiske, faglige og uddannelsesmæssige forhold som DES bliver bedt om at besvare og som DES ønsker at forholde sig til, er steget eksplosivt. Dette har - som det allerede blev nævnt på Generalforsamlingen sidste år - nødvendiggjort en strukturdebat. Den 28.2.00 blev der afholdt et heldagsmøde mellem DES bestyrelse og KFU hvor et skriftligt oplæg af DES formand dannede baggrund for diskussionen. Mulighederne er bl.a. at bevare den nuværende struktur med bestyrelse og KFU eller at etablere en organisation med bestyrelse og en række faste underudvalg, hvori der i alle skal indgå repræsentation fra bestyrelsen. Efterfølgende har DES bestyrelse 27.3.2000 fulgt diskussionen op bl.a. på baggrund af et oplæg til nye vedtægter, som er fremsendt. Det er foreslået, at der nedsættes 5 stående udvalg: Sundheds- og fagpolitisk udvalg, uddannelsesudvalg, videnskabeligt udvalg, internationalt udvalg samt kvalitetssikrings -udvalg. Evt. kunne to af udvalgene slås sammen. Det sundheds- og fagpolitiske udvalg vil få nogenlunde samme områder som det nuværende KFU, men sammensætningen ville sikre en mere direkte involvering af bestyrelsen. Bestyrelsen er foreslået suppleret med en næstformand, kasserer, web-master, hvilket skulle aflaste DES formand og sekretær. Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med forslagene og fremsætte ændringsforslag til lovene ved generalforsamlingen 2001.

Den siddende formand (periode udløber 2001) finder det ikke hensigtsmæssigt eller rimeligt overfor den kommende formand, selv at være kraftigt involveret i udarbejdelsen af et nyt strukturforslag for herefter at træde tilbage, når forslaget skal implementeres. K. Hermansen har derfor meddelt, at han træder tilbage som formand fra 1.5.2000.

 

2. April 2000 Kjeld Hermansen