Formandsberetning 98-99

 

 

 

FORMANDSBERETNING FOR DANSK ENDOKRINOLOGISK SELSKAB 1998/1999.

 

Indledningsvis tak til samtlige bestyrelses- og KFU-medlemmer for entusiasme og godt samarbejde. En speciel tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Mogens Blichert-Toft, Jens Otto Jørgensen og Erik Richter for deres betydelige indsats gennem de seneste 4 år.

Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder (inkl mødet forud for generalforsamlingen).

Medlemstallet i DES er støt stigende og har rundet 470.

Selskabet er uændret økonomisk velkonsolideret.

 

Møder afholdt i det forløbne år:

28.9.98: Væksthormon og GH-releasing peptides 

26.10.98 De nye diagnostiske kriterier for diabetes mellitus - krav til kvalitet af laboratorieanalyser 

23.11.98 Diagnostik og behandling af den kolde knude - hvad gør vi og hvad burde vi gøre? 

22. 2.99 Evidensbaseret Endokrinologi - Behandling af adipositas - hvad er evidensbaseret? 

22. 3.99: Glucosetransport og insulinsekretion

26. 4.99: PACAP 

 

Årsmøde 22.-23. januar 1999

Med ialt 260 deltagere var årsmødet i Odense en stor succes. De 49 videnskabelige indlæg var for hovedpartens vedkommende af international klasse og efterfulgtes som sædvanlig af livlig og spændende debat. 

Formanden og bestyrelsen for DES skal hermed takke arrangørerne: Laszlo Hegedüss, Michael Hansen-Nord, Ole Hother Nielsen og Jørgen Hangaard samt den øvrige stab i Odense for det meget vellykkede arrangement.

 

 

Årsmøde 2000

Næste årsmøde arrangeres af Niels Juel Christensen, Lars Østergård Kristensen og Thure Krarup og afholdes på Herlev Sygehus.

 

 

Planlagte møder i efteråret 99

Bestyrelsen vedtog at arrangere møder om følgende emner i efterårssemestret 99:

a) Eksperimentel diabetisk nyresygdom (arrangør Jens Otto Jørgensen)

b) Primær Hyperparathyroidisme (arrangør Ove Tørring)

c) Endokrinologiske "nødder" - case stories (arrangører Claus Hagen og Leif Mosekilde).

Alle nævnte arrangører har endnu ikke nået at acceptere opgaverne, men vil blive kontaktet af sekretæren herom.

 

DES-web

Selskabet er nu for alvor kommet ind i elektronikkens tidsalder. Bestyrelsen er stort set gået over til elektronisk kommunikation via e-mail. 

178 medlemmer er tilmeldt DES-web.

Der er ca. 1400 opslag på DES's web-site pr måned.

 

Nyt logo til DES 

Kunstneren og lægen Lotte Clevin har designet DES's nye logo, som blev præsenteret for medlemmerne på Årsmødet i Odense januar 99. Logoet forener bogstaverne D og E for dansk endokrinologi i en struktur, som leder tanken hen på en hormon-receptor. Bestyrelsen takker Lotte Clevin for det flotte resultat og det gode samarbejde i projektets idefase. 

 

ARBEJDET I BESTYRELSEN

I det forløbne år er bestyrelsen og KFU blevet stillet overfor en række store og arbejdskrævende opgaver fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet, desværre uden at der er fulgt nogen form for resurcer med. 

 

Laboratorieuddannelsen 

Efter møde 3.6.98 mellem Specialistnævnets forretningsudvalg ( Sf ) , formanden for KFU Thure Krarup og formanden for DES Kjeld Hermansen udtalte Sf, at DES forslag om ændring af laboratorieuddannelsen i speciallægeuddannelsen i medicinsk endokrinologi var en forbedring i forhold til de nuværende forhold. 

Man ønskede fra Sf´s side,at DES skulle udarbejde eksempel på uddannelsesprogram udfra målbeskrivelsen samt fremkomme med et forslag til, hvordan forslaget kunne gøres landsdækkende. Efterfølgende er der kommet tilbagemelding fra de endokrinologiske landsdelsafdelinger, som alle er positivt indstillede overfor den planlagte reform. I HS hersker der dog fortsat usikkerhed vedr situationen for Endokrinologisk afsnit, Rigshospitalet, hvor der p.t. ikke er nogen fase 3 1. reservelægestilling besat. DES mener ikke, at dette problem - som HS må løse - bør forsinke etableringen af den nye laboratorieuddannelse som en integreret del af fase-3 1.reservelægestillinger. Problemet i HS er ved flere lejligheder påpeget af DES overfor Sundhedsstyrelsen. DES har 15.12.98 fremsendt sit forslag til Sf, som endnu ikke har meldt tilbage - er derfor venligt blevet rykket for svar primo april 1999. Hvis DES indstilling modtages positivt af Sf og Sundhedstyrelsen, vil det sandsynligvis tage flere år, før forslaget kan føres ud i livet. 

 

R-1 uddannelse på funktionsbærende endokrinologiske afdelinger (FB )

Et udvalg ( Laszlo Hegedus, Ole Scmitz, Henning K Nielsen, Erik Christiansen, Peter C Eskildsen ) nedsat efter den ekstraordinære generalforsamling i januar 1998 er fremkommet med et inspirerende forslag som (a) beskriver målsætningen for fase 3 uddannelsen i endokrinologi på FB, og (b) redegør for regionale, faglige, uddannelsmæssige og administrative krav til FB. Stillingen foreslås at være af 12 måneders varighed og klassificeret som fase 3 uddannelsesstilling i medicinsk endokrinologi. Bestyrelsen vil afvente Speciallægekommissionens udspil, før man foretager sig yderligere bl.a. vedrørende diskussion om varighed og placering i uddannelsesforløbet.

 

Validering af diagnose relaterede grupper (DRG) indenfor endokrinologi

DES er af Sundhedsministeriet anmodet om at deltage i en detaljeret gennemgang og validering af DRG indenfor specialet. Det er forlods vedtaget at DRG systemet skal indføres i det danske sundhedsvæsen og danne baggrund for allokering af økonomiske resurcer til sygehusene. DES deltog med 3 repræsentanter ( Peter Laurberg, Thure Krarup og Kjeld Hermansen ) 13.1.99 i møde i Sundhedsministeriet. DES har overfor Sundhedsministeriet påpeget: 1. At en DRG-diagnose ikke nødvendigvis vil udløse samme omkostninger på en afdeling på et mindre sygehus, på en funktionsbærende enhed og på en højt specialiseret enhed. 2. At mange endokrinologiske sygdomme diagnosticeres, behandles og kontrolleres i daghospital og ambulatorium, og at aktiviteterne disse steder bør indgå i DRG systemet. Man skal være opmærksom på, at mange endokrinologiske patienter har permanent tilknytning til afdelingerne. Det vil sige, at den vanlige produktionsorienterede måde at registrere ambulante forløb på ved at tælle de afsluttede forløb groft vil undervurdere arbejdsindsatsen. 3. At indlæggelsestiden for specielt infektionssygdomme på endokrinologiske afdelinger ofte er længere - og omkostningerne større - end på andre medicinske afdelinger bl.a. hos diabetikere, der har nedsat modstandskraft overfor infektioner som samtidigt medfører problemer med diabetesregulationen, som efterfølgende skal bringes på plads, når infektionssygdommen er behandlet. 4. At osteoporose, dyslipidæmi, anorexia nervosa og måske hypertension bør medtages under det endokrinologiske speciale. Vi har foreslået, at oplægget til DRG strukturen for endokrinologien kommer fra Sundhedsministeriet, og at DES derefter på et overordnet rådgivende plan vejleder Sundhedsministeriet i dets anbefalinger. 

 

Efterspørgselsprognose for lægelig arbejdskraft

(endokrinologiske speciallæger )

Sundhedsstyrelsen har forespurgt DES om behovet for endokrinologiske speciallæger frem til år 2025. Thure Krarup, Birger Thorsteinsson og Kjeld Hermansen har udarbejdet et forslag til besvarelse som efter input fra bestyrelsen og KFU nu er fremsendt til Sundhedsstyrelsen. I besvarelsen er bl.a. inddraget den indflydelse den forventede tekniske udvikling, befolkningens forventninger/krav, ændringer i behandlinger samt ændringer i incidensen af endokrinologiske sygdomme vil have på behovet. Aktuelt mener vi der er brug for ca 150 speciallæger i endokrinologi. I øjeblikket er der 90 speciallæger i faste stillinger d.v.s. der p.t. er en manko på 60 speciallæger i endokrinologi. 

 

Måling af kvalitet af sygehusydelser i forhold til diabetes

Sundhedsstyrelsen vil forsøge at vurdere kvalitetsmål for behandlingen af en række større sygdomme bl.a. diabetes mellitus. I den forbindelse har SS bedt DES om at fremkomme med 9-10 kvalitetsmål for behandlingen. Med udgangspunkt i de opstillede mål for behandlingen af diabetes som udarbejdedes i forbindelse med etableringen af DADIVOX databasen har Birger Thorsteinsson, Thure Krarup og Kjeld Hermansen besvaret henvendelsen. I besvarelsen er foreslået relevante kvalitetsparametre, der er angivet mulighed for at udnytte eksisterende register data og kommenteret hvorvidt parametrene er egnede til offentliggørelse.

 

Baggrundsgrupper for DSIM´s repræsentanter i rygdækningsudvalget (Speciallægekommissionen (SPLK)).

De lægevidenskabelige specialer er i SPLK repræsenteret ved formanden for DMS Jørn Nerup. DMS har etableret et rygdækningsudvalg med repræsentanter fra alle grundspecialerne bl.a. DSIM, som samtidigt har etableret en baggrundsgruppe med repræsentanter for grenspecialerne (Åse Krogh Rasmussen for DES). I SPLK er der nedsat 3 arbejdsgrupper med flg arbejdsområder: 1. Om den kliniske videreuddannelses praktiske gennemførelse, 2. Om kompetencemåling af speciallægeuddannelsen samt 3. Om decentralisering af speciallægeuddannelsen. Første møde 24.3.99 følges op af nyt møde i baggrundsgruppen 26.5.99.

 

 

Multiple choice opgaver til brug ved A-kurser under DSIM 

DSIM har anmodet DES om at bidrage med en række MC-opgaver til brug i forbindelse med A-kurserne i endokrinologi. Et udvalg bestående af Laszlo Hegedüss, Sten Madsbad og Jens Otto Jørgensen er af bestyrelsen blevet anmodet om at udfærdige disse. 

 

Sundhedsstyrelsens udkast til klassifikation af undersøgelser og behandlingsprocedurer 

DES og de endokrinologiske afdelinger er blevet bedt om at kommentere Sundhedsstyrelsens udkast til klassifikation af undersøgelser og behandlinger. På foranledning af kollegerne i Ålborg, som har påvist en række mangler, har DES bestyrelse nedsat et udvalg bestående af Lene Mortensen, Hans Christian Hoeck og Per Løgstrup Poulsen, som nøje har gennemgået udkastet og udarbejdet detaljeret korrektionsforslag, som er fremsendt til Sundhedsstyrelsen på DES vegne. 

 

Satellit-aftaler 

KFU og Provinsoverlægernes klub er nået til enighed om en "hoved-satellit aftale". Bestyrelsen i DES har vedtaget at anbefale aftalen, som nu er udsendt til de endokrinologiske afdelinger (herunder endokrinologisk servicerede intern medicinske afdelinger på Centralssygehuse) med en opfordring til at følge de opstillede regler for samarbejde. Odense Universitetshospital og de Sydjyske amter er i gang med at oprette konkrete lokale satellit-aftaler. 

 

DES's medvirken ved ansættelse af sagkyndige konsulenter i Patientklagenævnet

Bestyrelsen vedtog, at acceptere Patientklagenævnets indbydelse til at deltage i diskussion vedrørende ansættelsensproceduren. Det vil være naturligt, at anvende ad-hoc konsulenter indenfor endokrinologien på grund af det lille antal klagesager. Birger Thorsteinsson meddeler bestyrelsens beslutning til Patientklagenævnet, nemlig at der til trods for et formodentligt beskedent antal klagesager inden for specialet bør ansættes 3 konsulenter fra grenspecialet. Hermed vil sagsbehandlingen være dækket bredt ind , hvilket ønskes af DES, dels af hensyn til kriterierne "afdelingstype" og "geografi", dels på grund af "personkendskabsinhabilitets-prolematikken" i et grenspeciale.

 

 

Ændring i DES's struktur

De forløbne to år har vist, at konstruktionen med bestyrelse og KFU ikke fungerer optimalt, men ofte giver anledning til mange parallelle diskussioner i de to fora. Laszlo Hegedüs, Birger Thorsteinsson og Kjeld Hermansen har derfor foreslået, at strukturen af DES atter tages op til diskussion. Ikke midst arbejdsbelastningen med talrige forespørgsler med ønske om stillingtagen og besvarelse af uddannelses- og fagpolitiske spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, FAS, DMS etc nødvendiggør, at vi skaber en struktur, der i højere grad sikrer kompetent, hurtig og entydig problemløsning fordelt på flere brede skuldre.

Det overordnede princip bør være, at bestyrelsen træffer politiske afgørelser, men aflastes af underudvalg. 

Man kan således forestille sig en bestyrelse, hvor nogle medlemmer repræsenterer universitetsafdelingerne, de funktionsbærende enheder, uddannelsessøgende endokrinologer, og institutterne. Faste underudvalg kunne evt. inkludere Uddannelsesudvalg ( lab.tid, R1-uddannelse, CONSUL ), Videnskabeligt udvalg ( møder, klubaftener, årsmøder), Internationalt udvalg ( UEMS, EFES etc ), Kvalitetssikringsudvalg 

( Kliniske Databaser ), osv.

Den øgede efterspørgsel af DES's råd fra Sundhedsstyrelse, Sundhedsinisteriet og andre offentlige instanser må efterkommes ved at øge antallet af aktive medlemmer i bestyrelsen samt i så vid udstrækning som muligt at foreslå disse opgaver lønnet på konsulentbasis fra rekvirenterne.

Vi bør nu tage hul på diskussionen af strukturændring af DES , og kan forhåbentligt nå frem til en løsning, som kan udmøntes efter generalforsamlingen år 2000.

 

Ugeskriftet - år 2000

Kjeld Hermansen har besvaret en henvendelse fra Ugeskriftet, hvor man i forbindelse med udgivelsen af første nummer år 2000 efterlyser emner under overskriften "Største succeser og fiaskoer i endokrinologien i det forløbne århundrede".

 

CONSUL

Fra 1.-5. Marts 1999 afholdtes 11. CONSUL-kursus vedrørende "Diabetes og hyperlipidæmi" på Thorbjørnsrud kurs- og konferanshotell i Jevnaker udenfor Oslo. Fra dansk side var Henning Beck-Nielsen medarrangør. På kurset deltog 49 kursister heraf 21 danske. Man havde lagt vægt på det interaktive element i undervisningen og på aktivering af kursisterne. Indtrykket var, at kursisterne var tilfredse med arrangementet. Det næste kursus i "Hypofyse-, binyre- og gonadesygdomme" afholdes i maj 2000 med Bengt-Åke Bengtsson, Gøteborg som arrangør.

 

 

Æresmedlemmer

På baggrund af en betydelig videnskabelig indsats indenfor endokrinologien i Danmark, stor klinisk og organisatorisk indsats indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen at 

· Hans Ørskov

· Christian Binder

· Niels Thorn 

tildeles æresmedlemskab, som overrækkes i forbindelse med årsmødet år 2000.

Samtidigt er det bestyrelsens ønske, at der forfattes et skrift som trækker linierne op for selskabets godt 50-årige historie. DES bestyrelse har opfordret Klaus Johansen til at løse opgaven - og han har indvilget i at påtage sig denne.

 

8.4.99 Kjeld Hermansen, Formand for DES