Formandsberetning 1997-98

 

 

 

 

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder. Medlemstallet er fortsat stigende og andrager 444 medlemmer pr 1.1.98. Økonomien i Selskabet er god ( præsenteres i detaljer ved generalforsamlingen ) og formuen stigende trods øgede aktiviteter.

 

AFTENMØDER:

Møderækken i 1997 omfatter 6 klubaftener:

Peptider og regulering af nyrens funktion.

Endo og parakrine funktioner af endothelcellen

Sekundær hyperparathyreoidisme

Type 2 diabetes en fedtsygdom?

Cytokiner i endokrinologien

Neuroendokrine tumorer i gastrointestinalkanalen

I 1998 er afholdt/afholdes 3 klubaftener om:

 

Multipel Endokrin Neoplasi Genetik og familieopsporing

Erythropoitin brug og misbrug

Diætrekommandationer og sygdom ( 28.9.98 )

Der er planlagt møder for resten af året om følgende emner:

 

Væksthormon og GH releasing peptides

Diagnostik af Diabetes Mellitus nye blodglucose værdier og

standardisering af laboratoriemetoder.

Diagnostik og behandling af den kolde thyreoidea knude hvad gør vi og hvad burde vi gøre?

Klubaftenerne har været velbesøgte, men der har også i det forløbne år kun været få jyske og fynske deltagere i møderne. Dette har bestyrelsen forsøgt at rette op på ved at bevillige rejsetilskud på op til 300 kr/ møde til Yngre Læger. Det er endnu for tidligt, at vurdere effekten af dette tiltag. 

 

ÅRSMØDE 1998

Årsmødet blev afholdt på Skejby sygehus i Århus 23.-24.1.98. Mødet blev arrangeret af overlæge Bjørn Richelsen, overlæge Jens Otto Jørgensen og 1. reservelæge Lene Mortensen assisteret af ledende sekretær Judith Andersen alle Århus Universitetshospital. Som sædvane var årsmødet en overordentlig stor succes. Mødet havde den største tilslutning nogensinde med 223 deltagere omfattende 42 foredrag. Det videnskabelige indhold nåede for hovedparten af foredragene et internationalt niveau og lover godt for dansk endokrinologisk forskning i de kommende år. Festen var ikke værst, og arrangementet gav et pænt overskud på ca 120.000 kr.

Jeg vil gerne endnu engang takke de lokale arrangører af årsmødet for indsatsen. Næste årsmøde afholdes i januar 1999 i Odense.

 

KOMMUNIKATION TIL MEDLEMMERNE

I 1997 tog DES hul på web teknologien og oprettede egen hjemmeside, dels som et vindue ud mod verden, dels til sikring af hurtig opdatering af oplysninger til medlemmerne. En tak til DES sekretær Kim Brixen for det forbilledlige arbejde med udformningen og etableringen af web-siden. Det er nu fast praksis, at væsentlige beslutninger af eller diskussioner i bestyrelsen refereres overfor medlemmerne via nettet. Vores hjemmeside er allerede meget velbesøgt, og vi ser frem til at udbygge denne service. En tid endnu vil web siderne dog fortsat udkomme som papir udgave til de ikke så teknisk mindede DES medlemmer.

 

ARBEJDET I BESTYRELSEN

Har i det forløbne år været omfattende med en række større sager til behandling, som heldigvis er blevet afgjort til generel stor tilfredshed.

 

Laboratorieuddannelsen

Først og fremmest fik vi med afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling 24.1.98 bragt DES's udspil omkring den nye laboratorieuddannelse på plads. Der var stor opbakning til bestyrelsens forslag ( 87 for, 2 imod, 3 blanke stemmer ) om indholdet: 6 mdrs laboratorieuddannels på endokrinologisk lands-/landsdelsafdeling; stillingen skal være klassificeret; stillingen integreres i en enkeltstillingsklassificeret 36 måneders R1-stilling; stillingen skal være vagtfri og have et godkendt uddannelsesprogram. Der sikres overgangsordning. 

Sagen er videresendt til Sundhedsstyrelsen og vil blive behandlet enten i Specialistnævnets forretningsudvalg eller uddannelsesbedømmelsesudvalg, hvor formændene for DES og Klinisk Fagligt Udvalg vil blive inddraget i det videre arbejde. Indførelsen af en ny laboratorie uddannelse vil formentligt tage min 3-4 år.

 

Overlægemodning

I det forløbne år ændredes reglerne for overlægemodning i endokrinologi. DES har overfor Sundhedsstyrelsen påpeget det praktisk uhensigtsmæssige i kravet om, at skulle være på 2 endokrinologiske afdelinger, men har ikke kunnet opnå medhold. Speciallægeuddannelse i medicinsk endokrinologi og § 14-modning kan for speciallæger finde sted på rene ( Odense Universitetshospital eller RH ) såvel som blandede grenspecialiserede afdelinger. De nye regler indebærer, at man skal have 48 mdr på 2 forskellige medicinske endokrinologiske afdelinger for at opnå § 14-modning. Foruden 36 mdrs ansættelse i en enkeltstillingsklassificeret R1-stilling kræves i flg Sundhedsstyrelsen tillige 12 mdrs ansættelse i en uklassificeret R1-stilling eller afdelingslægestilling på en ren eller blandet grenspecialiseret afdeling. I øvrigt skal ansøgere til enhver overlægestilling have været mindst et år på et sygehus af samme specialiseringsgrad/opgaveniveau, som på det sygehus, hvor stillingen søges. Brev fra Sundhedsstyrelsen til DES formand er udsendt til medlemmerne.

 

Funktionsbærende enheder

DES lagde i 1997 sidste hånd på sin enkeltbesvarelse til den rapport om Lægefaglig basis for Sundhedsvæsenets struktur som DSIM i marts 1998 fremsendte til Sundhedsstyrelsen under titlen Den funktionsbærende enhed omfattende fællesbesvarelsen for alle de medicinske grundspecialer samt enkeltbesvarelserne fra de øvrige medicinske grundspecialer. Der er fra DES side lagt op til et frugtbart samarbejde mellem højtspecialiserede lands-/landsdelsafdelinger og de funktionsbærende enheder, som nu skal udmøntes i detaljer. I DES rapport understreges bl.a. vigtigheden for forskning, udvikling og patientbehandlingen af, at der etableres optimale satellitaftaler mellem de højtspecialiserede afdelinger og de funktionsbærende enheder samt at der sikres et patientunderlag med endokrinologiske basissygdomme på lands-/landsdelsafdelinger af samme størrelse som på de funktionsbærende enheder.

 

Uddannelsesproblemerne i HS

DES ser med stor alvor på de problemer, som den tiltagende desorganisering af det Københavnske sygehusvæsen rejser for den endokrinologiske speciallægeuddannelse.

Disse problemer har DES påpeget overfor H:S direktionen, hvis besvarelse og handlingsmønster endnu ikke har givet sikkerhed for etablering af acceptable forhold. Bestyrelsen vil fortsat følge denne sag nøje og om nødvendigt bringe sagen videre til Sundhedsstyrelsen.

 

CME continuing medical education

Fortsat formaliseret efteruddannelse er et af tidens løsen. DES har deltaget i en række møder i FAS desangående, men det er vores vurdering, at yderligere initiativer fra DES side må afvente

udspil omkring regler og omfang fra DSIM.

 

Kliniske databaser

Det indledende arbejde med DADIVOX blev afsluttet i 1997 og bestyrelsen og Klinisk Fagligt Udvalg tog initiativ til at oprette endnu et antal kliniske databaser med udgangspunkt i DADIVOX teknologien. Disse projekter er nu så småt ved at komme igang. Således har gruppen omkring MEN syndromerne netop afholdt første møde. Andre planlagte databaser omfatter thyroideasygdomme, osteoporose, parathyreoideasygdomme, hypofyse og binyresygdomme.

Bestyrelsen har vurderet, at det er uhensigtsmæssigt at inddrage DES medlemmer, som er ansat i medicinalindustrien i database arbejdet for at undgå uheldige dobbeltroller.

 

Nyt logo for DES

Bestyrelsen har besluttet at opdatere DES's ansigt udadtil og har derfor anmodet designeren Lotte Clevin om at komme med udkast til nyt logo. 

 

Scandinavisk bud på Verdenskongressen i endokrinologi år 2004

På den internationale arena har DES været med til at udforme et scandinavisk bud på at få Verdenskongressen i Endokrinologi år 2004 til Gøteborg. Jens Otto Jørgensen, Peter Laurberg og Henrik Galbo har indvilget i at tegne selskabet i forhandlingerne. Endnu er det ikke afgjort om kongressen afholdes i Scandinavien.

 

Klaringsrapport

I DES regi blev der i 1997 udgivet klaringsrapporten Væksthormonmangel hos voksne: En vejledning for diagnostik og behandling af væksthormonmangel hos voksne (trykt i Ugeskrift for Læger). Forfatterne til rapporten: Jens Otto Lunde Jørgensen, Jens Sandahl Christiansen, Ulla Feldt-Rasmussen, Claus Hagen, Lars Østergaard Kristensen og Peter Laurberg takkes for den store indsats.

 

Ernæringsrådet

DES fik fra 1.1.98 repræsentation i det statslige ernæringsråd (medlem Kjeld Hermansen; suppleant Bente Kiens ).

 

Lovændringer

Klinisk Fagligt Udvalg ( KFU ) blev oprettet (se KFU´s beretning ). De foreslåede ændringer vedr anvendelse af skriftlig fuldmagt og urafstemning behandles på generalforsamlingen 4.5.98.

 

INSPEKTORORDNING:

Peter C. Eskildsen har sammen med Jørgen Lindholm ( udpeget af DSIM ) foretaget inspektorbesøg på 2 endokrinologiske afdelinger. Indtrykket var positivt idet begge afdelinger opfyldte de uddannelsesmæssige krav, både teoretisk i form af uddannelsesprogrammer og praktisk i kraft af uddannelsesfunktionen på afdelingerne. Der var stor tilfredshed blandt de endokrinologisk uddannelsessøgende og gode forskningsmuligheder. Til afhjælpning af de strukturelle problemer, der især var knyttet til de yngste reservelægestillinger, er inspektorerne fremkommet med løsningsforslag og foretager opfølgningsbesøg i foråret 1998.

 

TILFORORDNEDE VED SUNDHEDSSTYRELSEN:

De tilforordnede ved Sundhedsstyrelsen Sten Madsbad og Laszlo Hegedus har det seneste år haft 10 ansøgninger vedr speciallægeanerkendelse i medicnsk endokrinologi hvoraf 8 blev godkendt ( 2 afslag p.gr.a. manglende laboratorietid ). I ovennænte periode har der været 7 § 14 vurderinger, som alle godkendtes.

 

SUNDHEDSSTYRELSENS FØLGEGRUPPE VEDRØRENDE DIABETESBEHANDLING:

Sundhedsstyrelsen inviterede i samarbejde med Diabetesforeningen repræsentanter for de amtslige diabetesudvalg og amtslige forvaltninger til statusmøde maj 1997 i Odense om diabetesbehandlingen i Danmark. Efterfølgende udkom et temanummer om Diabetes i Journal. Følgegruppen har afholdt 1 møde, hvor DES repræsentanten bl.a. foreslog, at Sundhedsstyrelsen tog initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentation fra DES, Diabetesforeningens lægeråd, Dansk Selskab for Almen Medicin, der skulle følge udviklingen vedr nye diagnostiske kriterier for diabetes mellitus som American Diabetes Association har vedtaget og som overvejes aktuelt af WHO. 

 

 

CONSUL:

Fra 9.-13. marts 1998 afholdtes kursus vedrørende thyreoidea- og kalciummetaboliske sygdomme i Geilo, Norge. Fra dansk side var Erik Fink Eriksen medarrangør. Der var mange indlæg af høj kvalitet og god diskussion. Kursusevaluering foreligger endu ikke. Næste Consulkursus om Diabetes og Hyperlipidæmi afvikles fra 1.-5. marts 1999 på Thorbjørnsrud kursushotel udenfor Oslo. Erik Fink Eriksen udtræder af CONSUL komiteen og takkes for sin værdifulde indsats. Herefter udgøres DES repræsentation af Thure Krarup, Kjeld Hermansen og Ole Hother Nielsen ( sekretær ).

 

BESTYRELSEN:

Bestyrelsens sammensætning fremgår af tidligere fremsendte info om generalforsamlingen. Laszlo Hegedus, Birger Thorsteinsson og Andreas Kjær afgår. Indstilles alle af bestyrelsen til genvalg. Eventuelle andre forslag til bestyrelsen bedes fremsendt senest 8 dage inden generalforsam