Program for visionsmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab

Comwell Kongebrogaarden 30.-31. august 2018

Deltagere: Thomas B, Esben V, Lis, Inge, Lennart, Flemming, Ulla, Anne Lene, Thomas A, Elias, Signe, Jens, Troels, Esben S
Afbud: Peter

Torsdag

16.00 - 16.15: Velkomst og introduktion v. Troels

Præsentationsrunde
Hvert bestyrelsesmedlem har 1 minut til at sige, hvad der er
vigtigst for selskabet lige nu

16.15 - 17.00: Emne 1: Medlemskab af DES:

Selskabet er allerede synligt blandt medlemmerne. Der er kommet flere firmaansatte medlemmer i de seneste par år, som er aktive i høring af guidelines, særligt for type 2 diabetes

Ønske om efteruddannelsestilbud ”DES update”, med opdatering med den nyeste viden indenfor de forskellige subspecialer.

Forslag om nyhedsbrev. Troels laver nyhedsbrev ved juletid.
Rundsendes til bestyrelsen til høring,

17.00 - 17.45: Emne 2: Thyroidea

Opfølgning på T3 og Region Sjælland
Kontakt til Eva Black som opfølgning på brev fra Sundhedsministeriet.

PET positive knuder i thyroidea
NBV-gruppen har forespurgt SST om PET positive knuder i thyroidea skal i cancerpakkeforløb tilbage i marts. Der er endnu ikke kommet svar.

TSH-stimuleret radiojodbehandling
Forespørgsel fra endokrinologer vedrørende varetagelse af TSHstimuleret radiojodbehandling udenfor Odense (eneste sted jf. specialeplanen) Vi sender svar til Aase at det må tages op i forbindelse med næste revision af specialeplanen. Hvis de ikke mener det kan vente må forslagsstillerne tage kontakt til SST.

17.45 - 18.30: Emne 3: Steno Diabetes Centrene

Opfølgning på brev til regionerne vedrørende SDC.
Ny forespørgsel?

Endo efter Steno - brev til direktionen på Herlev og OUH med henblik på sikring af døgnbetjening af diabetespatienter efter etableringen af Steno. Fortsat bekymring for at kompetencer indenfor diabetes på indlagte patienter langsomt forsvinder, når Steno læger primært ser patienterne ambulant og ikke er til rådighed i vagten og ved konferencer på de medicinske afdelinger. Kan man nøjes med telefonisk rådgivning fra diabetologer der kun arbejder ambulant? Vi sender vores henvendelse igen til Herlev der ikke har svaret.

18.30 - 19.30: Aften-gåtur

19.30 - : Middag

Fredag

8.00-9.00: Morgenmad

9.00-10.00: Emne 4: Efteruddannelse

Holdningspapir og kommentarer fra øvrige specialer v.
Thomas
Ikke opbakning fra andre specialer til initiativer om efteruddannelsestiltag.

Vi laver en enquete i løbet af efteråret vedrørende medlemmernes behov og ønsker til efteruddannelse inklusiv en forespørgsel til opbakning til DES update møde.

10.00-10.30: Emne 5: Type 2 diabetes guideline

Normalisering til NBV format?
Enighed om vigtigheden af inddragelse DSAM i udfærdigelsen af guideline. Henvendelse til DSAMs formand omkring samarbejde om udfærdigelse af guidelines for store sygdomme (f.eks. type 2 diabetes
og hypothyreose)

Trykning af guideline
Affødt af diskussionen omkring trykning af vores guideline diskuteres hvem der har ejerskab over vores NBV’er. Der er enighed om at trykning eller brug af NBV’er kræver tilsagn fra DES. NBV-gruppen vil
diskutere det og tilføje retningslinjer til hjemmesiden.

10.30-12.00: Diverse med vanlige bestyrelsesemner

1) ECAS meeting og EndoBridge
Troels tager til ECAS mødet. Vi udpeger ikke en kandidat til EndoBridge.
Vi er lidt usikre på udbyttet af mødet.

2) Hagedorn 2019 Foredragsholder ”ikke-reproducerbar evidens”
Troels holder foredrag om ”Intensiv blodsukkersænkning hos intensiv patienter”

3) Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb
VUR Nord:
- Flemming Steen Nielsen, Herlev og Gentofte Hospital –specialeudpeget
- Lene Ring Madsen, AUH – specialeudpeget YL (suppleant: Sine Knorr)
VUR Syd:
- Hanne Storm, Silkeborg – specialeudpeget
- Hanne Mumm, OUH – specialeudpeget YL
VUR Øst:
- Anette Kvistborg, OUH – specialeudpeget
- Per Heden Andersen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg – specialeudpeget
- Pernille Holmager, Rigshospitalet – specialeudpeget YL (suppleant: Signe Frøssing)
Hanne Storm er ny PKL i VUR Nord og overtager Jens Peters plads.
Øvrige fortsætter

4)Marie og August Krogh Prisen 2019
Ulla vil spørge Niels Møller om vi må indstille ham.

5)DES årsmøde 2019 inkl. President elect og budget
Årsmødet 2018 gav et underskud på ca. 200.000 kr. Planlægningen af næste årsmøde er godt i gang. Der er lidt lav kassebeholdning grundet problemer med kontingentinddrivelsen hos lægeforeningen
og fortsat afventer penge fra Eli-Lilly til rejselegat. Bestyrelsen godkender salg af værdipapirer for 300.000-400.000 kr. Pernille Hermann foreslås som president elect. Jens, Thomas A og Inge
forlader bestyrelsen og vil se efter kandidater som afløsere

6) Eventuelt
- samarbejde med interesseorganisationer Dansk selskab for Geriatri
Kort svar til geriaterne DSAM, patientforeninger og industri
- Re: Anmodning om opbakning til opbygning af regional kvalitetsdatabase på diabetesområdet
Lidt uklart hvilke kvalitetsmål der skal monitoreres. Desuden ønsker bestyrelsen at sikre at det bliver i samarbejde med DVDD og RKKP.
Troels skriver udkast og rundsender i bestyrelsen til kommentering.
- Udpegning til arbejdsgruppe for gennemgang vedr. DSD
Vi skal udpege 2 til arbejdsgruppen. Vi udpeger Esben V og spørger Aase/Claus/Marianne om den anden kandidat.

12.00-13.00: Frokostbuffet inkl. evaluering af mødet.