Referat fra DES bestyrelsesmøde 24. april 2018 kl. 17.00-19.00, Odense Universitetshospital

Til stede: Lennart, Signe, Anne Lene, Troels, Flemming, Elias, Esben V, Lis, Esben S, Ulla, Thomas B, Jens,
Thomas A

Ikke til stede: Inge, Peter

Sted: Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 6, 5000 Odense C. lokale 7

1) SDC - forslag om at henvende sig til centrene med samme bekymringer som rettet til regionerne som foreslået ved generalforsamlingen v. Troels.”Forslag fra Thomas Brix og Steen Bonnema om at universitetsafdelingerne lave køreplaner for hvordan den resterende endokrinologi skal fungere (forskning og behandling), inklusiv døgnbetjening af diabetespatienter. Desuden forslag om at henvende sig til centrene med samme bekymringer som rettet til regionerne”

2) EASD Scholarships (Eli-Lilly) – orientering v. Troels

3) Opfølgning på T3 og Region Sjælland (vedhæftet referat af møde om eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte og mailkorrespondance i forlængelse af mødet) v. Troels

4) PET positive knuder i thyroidea – pakkeforløb? Odense vs. resten af landet status v. Inge

5) Efteruddannelse af Endokrinologer – kommentarer til udkast til holdningspapir inklusiv fælles regionale principper for efteruddannelse mv. af regionernes sundhedspersonale (vedhæftet notat fra Danske Regioner og kommentarer til DES udkast) v. Thomas og Troels

6) Invitation til kaffemøde vedr afdækning af indsatsen mod osteoporose

7) Nationalt arbejde om patientrapporterede oplysninger indenfor diabetes v. Troels

8) Udpegning af medlemmer til diverse diabetesudvalg v. Troels

9) DES rejselegater v. Elias og Esben V

10) Ny revisor DES? – Karen Boje skiftet til Novo Nordisk v. Troels

11) Medicinrådets fagudvalg vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme og dyslipidæmi v.Troels

12) Implementering af genomiske metoder i endokrinologisk klinik og forskning – oplæg til vision (henvendelse vedhæftet) v. Troels

13) Free Style Libre folder v. Lis

14) Eventuelt
- ECAS Meeting - Saturday 19 May 2018
- Årsmøde 2019
- Kortisol
- Næstformand i DES

Ad 1) Bekymringen synes aktuelt at være størst omkring OUH og HGH. Flemming Steen Nielsen laver udkast til brev til direktionen på Herlev og OUH med henblik på at rette opmærksomheden på problemstillingen vedr. sikring af døgnbetjening af diabetespatienter efter etableringen af Steno, samt komme med konkrete løsningsforslag. Arbejdet med at optimere hvordan den øvrige endokrinologi skal fungere fremover må baseres på lokale initiativer.

Ad 2) €2500 x 5. Opslag i maj med ansøgningsfrist ultimo juni. Ansøgning skal indeholde accept af abstract, abstract og en-sides motiveret ansøgning. I forbindelse med uddeling tilstræbes at sikre en geografisk spredning af legater.

Ad 3) Vi kan ikke bidrage yderligere til sagen. Vi henholder os til vores NBV.

Ad 4) Udskydes til næste møde d. 30-31/8 da Inge ikke er til stede

Ad 5) Thomas retter til i henhold til kommentarer. Rundsendes til andre intern medicinske specialer mhp kommentarer.

Ad 6) Torben Harsløf deltog: ”Har været til kaffekæde og derudover også 1. workshop, hvor der også var repræsentanter fra andre specialer, patientforening, regioner og kommuner. Der er en workshop mere og det skal samlet munde ud i en afdækning til ministeriet, der så må beslutte om der skal laves en national handlingsplan. Mit indtryk fra 1. workshop er at alle interessenter er overraskende enige om, at vi savner en handlingsplan og også ret enige om hvad denne bør indeholde. Men det bliver en politisk beslutning. ”

Ad 7) Torquil Watt var interesseret, men afdelingen har ikke mulighed for at få fri til arbejdet. Troels skriver brev til Erik Jylling, Sundhedsfaglig direktør, Danske Regioner omkring problemstillingen med fri med løn til udpegede kandidater til Sundhedsstyrelsen. Troels laver en sidste forespørgsel i SDC kredsen, men hvis vi ikke kan finde en kandidat skriver vi det til PRO-gruppen .

Ad 8) Mange udpegninger til udvalg indenfor diabetes. Fortsætter praksis med at forespørge bestyrelsen om kandidater ad hoc

Ad 9) Tilføje på hjemmesiden at abstract skal inkluderes i ansøgning og at man skal være medlem af DES 

Ad 10) Karen Boje kan fortsætte som revisor selvom hun er ansat i Novo Nordisk

Ad 11) DES indstiller Morten Frost og Esben Søndergaard til Medicinrådets fagudvalg vedrørende henholdsvis sjældne knoglemetaboliske sygdomme og dyslipidæmi.

Ad 12) Bestyrelsen har lidt svært ved at gennemskue hvad formålet med henvendelsen er. Troels giver besked til Claus.

Ad 13) Enighed om at der er tale om aggressiv markedsføring. Vi kan ikke rigtigt gøre noget ved det for nuværende.

Ad 14)
- NBV styregruppen: NBV app må gerne lukkes. Forespørgsel om sted at gemme tidligere NBV af juridiske årsager. Vi beder NBV styregruppen undersøge om Rigsarkivet er en mulighed.

- ECAS Meeting - Saturday 19 May 2018: Ingen deltager til ECE, så vi melder afbud til mødet.
- Årsmøde 2019: Årsmødekomiteen har styr på det hele.
- Kortisol: DSKB ønsker at standardisere kortisol assays nationalt. DES bifalder initiativet
- Næstformand i DES: Thomas Brix. Thomas tager sig af udgående korrespondance i forbindelse
med SDC initiativet.