Dagsorden DES bestyrelsesmøde 11. januar 2018 kl. 17.00-19.30, SAS Radisson, Odense

Deltagere: Inge, Eva, Lars, Jens, Kirstine, Troels, Esben, Ebbe, Anne Lene, Thomas A, Sigrid, Elias, Hans
Jørgen, Thomas B

Afbud: Peter

1) Brev til regioner vedrørende SDC (svar vedhæftet) v. Hans Jørgen

2) Invitation til møde om eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte v. Troels

3) Opfølgning på T3 og Region Sjælland (referat visionsmøde) status v. Eva

4) PET positive knuder i thyroidea – pakkeforløb? Odense vs. resten af landet v. Thomas B. og Troels - I forlængelse af debat på NBV mødet hvor det blev diskuteret om PET positive knuder hører til i pakkeforløb. Diskussion af den videre proces med henblik på afklaring af spørgsmålet. Aktuel formulering i NBV:

Tilfældigt fund af PET positive knuder. Hos patienter, som får foretaget PET-CT eksempelvis i relation til udredning for / opfølgning af en cancer, påvises fokal FDG-optagelse i gl. thyroidea hos ca 1%, hvoraf 5-30% vil repræsentere cancer, enten metastaser eller primært thyroidea carcinom. Med baggrund i retrospektive populationsstudier, hvor man specifikt har set efter thyroideaincidentalomer, der er påvist ved 18F-FDG-PET/CT, er under halvdelen af patienterne blevet udredt, og af disse fik ca. en tredjedel verificeret thyroideamalignitet (primær el. metastaser). Der foreligger ikke danske populationstudier. (17a)
Tilfældig påvist fokal FDG-optagelse i gl. thyroidea foreslås udredt med måling af thyroideafunktion (serum TSH) samt thyroideaskintigrafi. Ved fokal lav skintigrafisk optagelse anbefales UL-vejledt FNA (17, 17a).

5) Early warning på kommende sundhedsteknologi (svar fra regionerne vedhæftet) v. Troels

6) Efteruddannelse af Endokrinologer (udkast til holdningspapir vedhæftet) v. Thomas A

7) Udpegning af en repræsentant til arbejdsgruppe under Nationalt Genom Center indenfor vidensdeling, erfaringsopsamling og standardisering v. Troels

8) Formand for DES efter Troels v. Troels

9) Ansøgning om økonomisk støtte til kongres v. Troels

10) EASD Scholarships (Eli-Lilly) v. Troels

11) NBV egenbetaling v. Troels

12) Bestyrelsesmøder 2018 v. Troels

13) Eventuelt

14) Årsmøder fremadrettet sammen med Årsmødekomitéen

Ad 1) Hans Jørgen orienterer. Alle regioner fraset Region Sjælland har svaret på vores forespørgsel.
Generelt positiv tilbagemelding og lydhørhed overfor vores bekymringer.
Opfølgning om et år hvor vi forespørger regionerne om opfølgning på vores bekymringer.
Udfordring vedrørende akut vs. kronisk betjening, særligt i Region Hovedstaden og Syddanmark, hvor der ikke er lagt op til delestillinger eller døgnbetjening. Risiko for udvanding af den diabetologiske kompetence på endokrinologiske afdelinger.

Ad 2) DES stiller to deltagere i mødet når invitationen kommer.

Ad 3) Intet nyt i sagen. Bestyrelsen følger op i forbindelse med visionsmødet i august.

Ad 4) NBV gruppen for knuden i thyroidea inviterer 1-2 repræsentanter fra Odense og laver udkast til forespørgsel og oplæg til SST vedrørende problemstillingen.

Ad 5) Der er ikke noget early warning system for teknologi. Man kan orientere regionerne hvis man bliver opmærksom på fremtidige teknologi løsninger der vil påvirke budgetterne i væsentlig grad.

Ad 6) Dokumentet klar til høring iblandt vores medlemmer inklusiv forespørgsel om lyst/mulighed for årlig DES update for speciallæger.

Ad 7) Vi har ikke modtaget nogle ansøgninger om posten. Vi vil forsøge at finde en repræsentant den næste uge. Alternativt kan vi ikke stille en repræsentant.

Ad 8) Der er nævnt forslag til kandidater og der vil blive forespurgt i baglandet.

Ad 9) Vi fastholder vores 10 x 5.000 kr. De uddeles med 7 om foråret og 3 om efteråret.

Ad 10) Vi har ikke hørt noget tilbage fra Eli-Lilly. Vi vil høre dem om de fortsat er orienteret.

Ad 11) Bestyrelsen godkender uændret tilskud til NBV mødet og en fortsat egenbetaling på 500 kr. NBV styregruppen må gerne fortsat arbejde for at afdelingerne dækker deltagelse i mødet.

Ad 12) Visionsmøde 30-31/8. Vi erstatter telefonmøderne med et fysisk bestyrelsesmøde i april.

Ad 13)
- Aalborg forespørges og indvilger i at være videnskabelig arrangør af næste årsmøde med Jesper Karmisholt som ansvarlig.
- Wonderful Copenhagen vil gerne prøve at få ICE 2024 til Kbh. DES er åbne for ideen og har udpeget Marianne Klose som kontaktperson.
- Uddannelsesudvalget rapporterer at der er enkelte kandidater der ikke består post-test. I så fald laves der planer for alternativ kompetence opnåelse.

Ad 14) Opdelingen mellem videnskabelig arrangør og årsmødekomiteen har ikke været helt klar. Ikke en klar hierarki for beslutningskompetence. Spilleregler for finansiering og sponsorater skal være helt klart.
Årsmødekomiteen laver udkast til opgavefordeling.