Program for visionsmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab
Comwell Kongebrogaarden 24.-25. august 2017

Deltagere: Troels, Jens, Esben, Kirstine, Thomas A, Sigrid, Anne Lene,
Elias, Peter, Eva, Lars, Inge, Ebbe, Hans Jørgen, Thomas B (torsdag)

Emne 1: Medicinrådets habilitetsregler
Advisory boards og undervisning for industrien er den enkeltes eget ansvar så længe det tillades af vores arbejdsgivere.

Mht. kongresrejser er dette essentielt, men gerne betalt af vores regioner. Vi etablerer et efteruddannelsesudvalg der vil forfatte et udkast til et skrift der giver udtryk for selskabets holdning og forslag til initiativer.
Medlemmer: Thomas B., Thomas A., Lars, Sigrid

Emne 2: Den nye årsmødestruktur
Bispebjerg og komitéen er i gang med arrangementet. Bestyrelsen ønsker ikke direkte sponserede foredrag. Det skal således være arrangøren der inviterer foredragsholder og uden en direkte sponsor af det enkelte indlæg.

Emne 3: Steno Diabetes Centrene
DES kontakter Regionerne vedrørende de potentielle problemer nævnt i vores pressemeddelelse mht. uddannelse, opsplitning af specialet og akut betjening med udgangspunkt i patientbehandlingen.
Hans Jørgen og Ebbe laver et udkast til henvendelsen

Emne 4: Ny teknologi og løsninger
Troels undersøger om regionerne har en koordineret ”early warning” indsats for nye dyre behandlinger, hvor man ligeledes kunne være opmærksom på devices.

Emne 5: Region Sjælland og T3
Til NBV mødet vil det diskuteres om ordet ”eksperimentel” skal fjernes fra hypothyreose NBV i lyset af Region Sjællands beslutning om at afvise alle patienter på baggrund af dette ord.
Bestyrelsen vil derefter kontakte Region Sjælland om at revurdere beslutningen. Vi er bekymrede over regionale forskelle i behandling.

Second opinion fra lægehåndbogen:

"I Danmark har alle ret til gratis lægehjælp.
Knap 100 % af befolkningen er gruppe 1 medlem af Den Offentlige Sygesikring, hvilket betyder fast tilknytning til en bestemt læge eller lægepraksis. Kun ganske få er gruppe 2 sikrede med de muligheder, dette giver for frit lægevalg. Gruppe 1 medlemskabet indebærer en række fordele. Du får det professionelle overblik gennem det personlige kendskab til din egen læge. Lægen har opbygget en journal vedrørende dig, som indeholder oplysninger om dine kontakter med praksis, resultat af undersøgelser og ordineret medicin, men også information om dine indlæggelser og ambulatoriebesøg. Konsultationer med praktiserende speciallæger indgår også i journalen. Således er den samlede medicinske information om dig samlet hos den praktiserende læge.

Din egen læge vil, i samråd med dig, inddrage læger på speciallægeklinik eller på hospital i den videre udredning, hvis hun/han er i tvivl om, hvilken diagnose du har, eller hvilken behandling, du bør få. 

Hvad gør du, hvis du ikke er enig?
Hvis du som patient ikke er tilfreds og har ønske om anden form for "second opinion", har du mulighed for mod et honorar at skifte til en anden praktiserende læge med virkning indenfor 14 dage - eller overgå til gruppe 2 medlemskab af Sygesikringen. Lægeskift foretages gennem din kommunes Borgerservice og kan også ske via:www.borger.dk

Enhver specialistvurdering kræver for gruppe 1 sikrede en henvisning fra egen læge.
Dette gælder dog ikke for øjenlæger og øre-næse-halslæger, som du kan opsøge uden henvisning fra din egen læge.

Er du i gruppe 2 kan du frit søge behandling hos alle praktiserende læger og speciallæger uden en henvisning. Du skal da selv betale en egenandel. Betalingen varierer efter konsultationens karakter.
Udenfor det offentlige sundhedsvæsen findes privatklinikker og -hospitaler, hvor du betaler hele honoraret til lægen/hospitalet selv. Har du en sundhedsforsikring, kan det nogle gange dække udgifterne.
Hvis du vil klage over en praktiserende læges/praktiserende speciallæges adfærd/opførsel, service eller tilgængelighed, skal du henvende dig til dit regionale patientkontor, som kan oplyse dig, hvor du skal sende din serviceklage hen.
Hvis du vil klage over den lægefaglige behandling hos den praktiserende læge/den praktiserende speciallæge, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed."


11.00-12.00: Diverse med vanlige bestyrelsesemner


1) Inspektorordning. Brug for flere inspektorer/juniorinspektorer (mail fra Pernille) v. Troels/Sigrid
Vi stiler mod 2 juniorinspektorer per region. FYEN indstiller kandidater til generalforsamlingen.

2) NBV grupper – øget budgetramme for arbejdsgrupper?
Egenbetaling for NBV møde? v. Troels
Grupperne kan benytte 5.000-10.000 kr. svarende til op til 2 fysiske møder med billigste offentlige transport. Egenbetalingen fastholdes i år som allerede aftalt. Fortsat egenbetaling vil blive diskuteret årligt.

3) Eli Lilly EASD legater v. Troels (udkast til aftale vedhæftet)
Bestyrelsen synes det er et godt forslag. Vi vil gerne modtage legaterne og vil uddele dem til deltagere med abstract, med hensyntagen til regional spredning og forskningsanciennitet.
Annonceres med vores kongresstøtte per ¼.

4) Marie og August Krogh Prisen 2018 v. Troels
Vi indstiller Laszlo igen. Kirstine laver indstillingen

5) Eventuelt
- Høring over vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger - svar LVS 11. september kl. 10
Rundsendes til orientering.
- DES emails
Vi modtager mails fra mange private personer. Vi ønsker at angive på hjemmesiden at vi ikke forholder os til individuelle patientforløb. Desuden vil vi gerne have specifikke DES emailadresser. Dette er effektureret.
- Medicinerrådets udvalg vedr NET
Vi har peget på Peter Oturai
- Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder
Telefon bestyrelsesmøde 6/11 kl. 20.00
Bestyrelsesmøde 11/1 kl. 17.30-19.30
Visionsmøde 30-31/8 2018