Dagsorden DES bestyrelsesmøde 9/5-17 kl. 16.30-18.00, Domus Medica

Deltager: Lars, Kirstine, Inge, Thomas A, Hans Jørgen, Peter, Eva, Ebbe, Thomas B, Jens, Troels, Esben

Afbud: Sigrid, Hanne, Pernille

  1. Nyt fra formanden
  2. Ansøgning om økonomisk støtte til kongres
  3. Abstractpriser
  4. EASD Scholarships (Eli-Lilly)
  5. NBV egenbetaling
  6. Informationsmøder om DRG 2018
  7. Diabetes dokumentar
  8. Elektronisk klinisk beslutningsstøtte
  9. Eventuelt

Ad 1) Debat omkring samarbejder med firmaer omkring devices og patientdata affødt af Region Sjællands aftale med Roche omkring support løsning til patienter med type 1 diabetes. Bekymring om der opstår et parallelt sundhedsvæsen og hvordan kvaliteten sikres. Diskuteres på visionsmødet med forudgående udsendelse af materiale f.eks. ved FIERS’ og Region Sjællands samarbejdsaftale med Roche.

Ad 2) Thomas´ forslag følges uden yderligere kommentarer. Esben kontakter de heldige.

Ad 3) Bred enighed om at vi ikke ønsker at foresætte med artikelpriserne. Der vil fortsat være to abstractpriser á 5000 kr. som uddeles til årsmødet. Esben kontakter Årsmødekomitéen og beder dem komme beskrive et forslag til, hvordan de to vindere findes i samarbejde med den lokale arrangør. Priserne skal uddeles til Årsmødet af repræsentanter for de lokale arrangører.

Ad 4) Eli-Lilly tilbyder at sponsere 5 x EUR 2500 til at rejse til EASD. Der er tale om et unrestricted grant uden ønske om annoncering eller reklame. Der kommer et konkret udkast til en aftale forud for visionsmødet.

Ad 5) NBV udvalget har ønsket at fastholde en deltagerbetaling på 500 kr., da de frygter at den planlagte øgning til 1000 kr. vil medføre at mange ikke vil deltage. Bestyrelsen godkender at betalingen fastholdes på 500 kr.

Ad 6) Bestyrelsen er gjort opmærksom på orienteringsmøderne og høringen rundsendes i bestyrelsen.

Ad 7) Orientering om forespørgsel fra produktionsfirma vedrørende deltagelse i dokumentarprogram omkring diabetes, særligt de nye Steno centre. Vi svarer på konkrete spørgsmål i henhold til vores pressemeddelelse.

Ad 8) Bestyrelsen ønsker ikke at udtrykke støtte til enkelte private firmaer.

Ad 9) Intet under eventuelt