Referat DES bestyrelsesmøde. Telefonmøde 6/6-16 kl. 20.00-21.00

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen. Hvem er næstformand?
 2. Nyt fra formanden:
  1. artikel i ugeskriftet vedr. sponsering af årsmøder
 1. Manglende PUF i Region Syd. Svar fra Region Syd
 2. Regnskab DES årsmøde 2016
 3. Hvilke priser til årsmødet. Foredrag? Artikler? Beløb? Antal?
 4. Procedure ved nye medlemmer? Velkomst?
 5. Hvilke mails skal rundsendes til medlemmer?
 6. Akut nyreinsufficiens guideline – Har vi kommentarer hertil/sendes til medlemmer? Procedure ved lignende høringer
 7. Eventuelt

Referat

Til stede: Jens Bruun, Thomas Almdal, Inge Bülow, Troels Krarup Hansen, Hans Jørgen Gjessing, Esben Søndergaard,

Afbud: Thomas Brix, Peter Hovind, Kirstine Stochholm

Generelt virkede den nye online møde-teknologi acceptabelt, men vi vil afprøve og optimere teknologien i forbindelse med visionsmødet i august.

 1. Tidligere Kirstine. For at bevare geografisk spredning vælges Hans Jørgen Gjessing som ny næstformand.
 2. Troels informerer om:
  1. Journalist fra ugeskriftet kontaktet selskabet vedrørende sponsering af årsmøde og uddannelse.
  2. Styrelsen for Patientsikkerhed indstiller overlæge Ebbe Eldrup og overlæge Steen Bonnema til den ledig stilling som sagkyndig i specialet endokrinologi.
  3. Jens Otto Jørgensen har forespurgt om rundsending af invitation til sponseret hypofysekursus. Dette afvises jævnfør nedenstående retningslinje.
  4. DRG takster i høring (22.juni 2016 kl. 8). Insulinpumpe koden er reduceret meget i værdi. Thomas og Hans Jørgen vil sammen udfærdige høringssvar på vegne af selskabet.
  5. LVS afgivet høringssvar vedrørende kliniske kvalitetsdatabaser (vedhæftet referatet)
 3. Svar fra Region Syd vedhæftet som bilag 2. Hans Jørgen tager kontakt til Thomas Brix samt det endokrinologiske videreuddannelsesråd i Region Syd mhp. at afklare om det er noget vi skal gå videre med.
 4. Kasserer Inge Bülow orienterer. Som sagt til generalforsamlingen skulle der blive et lille overskud fra Årsmødet nemlig på 7000 kr. (DLI skrev 107.000, men de 100.000 betragter jeg mere som "tilbagebetaling" af de penge DES havde indbetalt forud for mødet frem for en registreret indtægt - eller "sponsorstøtte fra DES", som de kalder det i regnskabet). DLI har troet at DES var et momsregistreret selskab, hvilket DES ikke er. Derfor er det ikke sikkert, at DES kan undgå at betale momsen, hvilket i værste fald kan betyde, at overskuddet på de 7000 kr. bliver vendt til et underskud på ca. 247.000 kr. Iflg. Trine Christensen, tidligere kasserer, har hun aldrig været indblandet i regnskabet til et Årsmøde, som de lokale arrangører står for. De lokale arrangører plejer at bruge en forskningskonto til "Årsmødekonto" for at undgå at betale moms (skulle de efter sigende også være informerede om og tilrådet at gøre år) Har haft kontakt til Tina Vilsbøll, som oplyser, at hun ikke har haft noget med regnskabet at gøre, da de tidligt hyrede DLI til det. Så status er, at DLI og DES´s revisor har taget helt over i forsøg på et finde en løsning, hvor Årsmødet og dermed i sidste ende DES slipper for at betale momsen i forbindelse med mødet. Lykkes det ikke kan det i værste fald ende med at DES kommer til at hænge på et underskud på ca. 247.000. Inge vil ligeledes høre revisoren mhp. på hvordan det bedst løses for fremtidige årsmøder.
 5. Foredragspriser: 2-4 ca. 10.000 kr. Gerne sponseret. De lokale skaffer pengene og bestemmer vurderingskriterierne. Enighed om ikke at uddele priser for bedste artikel. 6 rejselegater á 25.000 kr. sponseret af AstraZeneca uddeles til årsmødet. Opslag laves august/september.
 6. Velkomstbrev til nye medlemmer laves af Esben.
 7. Kurser: Relevante for medlemmer (skønnes af formand og sekretær) og ikke arrangeret af medicinalfirmaer

Information fra diverse: Skal have bred relevans

Høringer: Vurderes fra sag til sag

Emnet vil ligeledes diskuteres på visionsmøde.

 1. Ingen kommentarer. Afventer, rundsendes eventuelt med lignende høringer.
 2. Intet under eventuelt


Bilag 1:

 Kære Dorte Glintborg

Vedr. organiseringen af PUF-funktionen i Region Syddanmark.

Organiseringen af PUF funktion er grundlæggende etableret på baggrund af en beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Region Syddanmark.

På baggrund af Speciallægekommissionens anbefalinger i ”Fremtidens speciallæge” (Maj, 2000), hvor der var fokus på

 at udbrede kendskabet til voksenpædagogiske metoder, der kan anvendes i den kliniske videreuddannelse

 at udvikle nye indlæringsmetoder, der er anvendelig i den kliniske videreuddannelse

 at rådgive de Regionale Råd, de Sundhedsvidenskabelige fakulteter, amter, H:S, sygehuse, afdelinger, uddannelsesansvarlige overlæger, vejledere, uddannelsessøgende læger m.fl.

valgte Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Regions Syddanmark den nuværende model, hvor lektorerne dækker bredt blandt specialerne - og dækker andre specialer end lektorens eget speciale.

Organiseringen har været diskuteret og evalueret siden, men er blevet fastholdt, senest på møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i december 2015, blandt andet på grund af lektorernes gode erfaringer fra deres arbejde. Der er også i PUF gruppen enighed om at fastholde denne organisering.

Et grundlæggende begreb i Kommissionens anbefalinger for PUF funktionen er rådgivning af diverse fora om pædagogiske forhold.

Implementeret i Region Syd, betyder det blandt andet:

 rådgivning af Det Regionale Råd

 rådgivning af de specialespecifikke uddannelsesudvalg, rådgivning af sygehusafdelinger vedrørende uddannelsestiltag

 rådgivning i forbindelse af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb og udvikling af kurser

 formidling af vejledning, læring og evaluering og forskning

Sekretariatet for den Lægelige Videreuddannelse i Region Syd og PUF lektorkorpset vurderer, at disse opgaver bedst løses med den nuværende organisering.

I forhold til de mere specialespecifikke opgaver om lægelige videreuddannelse har vi her i regionen valgt at benytte en model, hvor et specialespecifikt uddannelsesudvalg med uddannelsesudvalgets formand som ansvarlig tager sig af de opgaver som de specialespecifikke PKL-lektorer varetager i de andre videreuddannelsesregioners specialespecifikke uddannelsesudvalg.

Den Lægelige Videreuddannelse er tilfreds med denne model, da det giver mulighed for en meget direkte og faglig sparring med og mellem de uddannelsesansvarlige overlæger om uddannelsesmæssige overvejelser i forbindelse med fx etablering af uddannelsesforløb, meritvurderinger eller bidrag til høringssvar.

I Videreuddannelsesregion Syd er der ansat indtil 20 PUF-lektorer. Til hvert speciale er der tilknyttet to ansvarlige PUF-lektorer, hvilket også er gældende for KBU og den Fælles grunduddannelse i Intern Medicin.

Aktuelt er der ansat 11 PUF-lektorer, idet flere lektorater er udløbet inden for de seneste måneder. Det er aftalt med Syddansk Universitet, at de ledige lektorater opslås til besættelse i nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen

Claus Østergaard

Den Lægelige Videreuddannelse

Region Syddanmark