Referat af DES bestyrelsesmøde. Telefonmøde 3/10-16 kl. 20.00-21.00

Deltagere: Thomas, Sigrid, Pernille, Peter, Troels, Esben

Afbud: Inge, Jens, Hans Jørgen

 

Dagsorden

  1. Årsmøde komité: Videre plan mhp etablering
  2. Hjemmeside/IT: orientering om møde med webansvarlige v. Troels
  3. Regnskab DES årsmøde 2016 status v. Inge
  4. NBV Sandbjerg 2016: orientering v. Kirstine
  5. Marie og August Krogh Prisen 2017 kandidater
  6. Høring over forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter v. Ebbe
  7. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe. Kommentarer?
  8. DSIM årsmøde oplæg ”Overdiagnosticering og overbehandling i de intern medicinske specialer”. Har vi et tilsagn fra Finn Bennedbæk?
  9. CGM guideline. Forespørgsel fra Dansk Pædiatrisk Selskab
  10. Eventuelt

Ad 1) Pernille kontakter Thomas og Hanne med henblik på at få lavet en annonce for at rekruttere medlemmer til komitéen i blandt vores medlemmer.

Ad 2) IT: Planen er at hjemmesiden justeres i henhold til ønskerne fra visionsmødet. Hjemmesiden omkodes, så den bliver nemmere at redigere. Derefter vil Christian Kruse overgå til at kunne hyres som konsulent på timebasis, men ikke modtage noget fast honorar. Simon fortsætter som webmaster

Ad 3) Arbejdes fortsat på en løsning

Ad 4) NBV´er er ved at være færdige og rundsendes snarest. 56 tilmeldinger ud af 70 pladser. Tilmeldingsfristen forlænges og invitationen rundsender igen.

Ad 5) DES vil indstille Laszlo Hegedüs. Kirstine vil spørge Steen Bonnema om han vil hjælpe med at lave indstillingen.

Ad 6) Troels skriver en mail til Ebbe for at høre om han har kommentarer

Ad 7) Ingen kommentarer

Ad 8) Troels skriver en mail til Ebbe for at høre om han har talt med Finn Bennedbæk

Ad 9) Vil blive lavet i NBV regi med repræsentation fra Dansk Pædiatrisk Selskab. Sanne Fisker (Aarhus) vil gerne være tovholder, hvis emnet bliver godkendt på Sandbjerg.

Ad 10) Peter Gustenhoff har kontaktet DES i forbindelse med søgning af tilskud til Free Style Libre. Mange kommuner vil ikke bevilge tilskud. Diabetesforeningen barsler med et holdningspapir. NBV for CGM vil adressere problematikken og den videnskabelige evidens og vil derved repræsentere selskabets holdning.