Referat af Bestyrelsesmøde DES 2/5 2016, Domus Medica

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Peter Hovind, Kirstine Stochholm, Eva Lerche-Black, Ebbe Eldrup, Dorte Glintborg, Hanne Storm, Hans Gjessing, Inge Bulow Pedersen, Thomas Almdal, Troels Krarup Hansen, Sigrid Bjerge Gribsholt

Øvrige: Flemming Nielsen (uddannelsesudvalget), Esben Søndergaard (tilgående sekretær) og Hans Perrild (DES repræsentant hos UEMS)

Dagsorden:

 1. Generalforsamling
 2. AZ rejselegat
 3. Årsregnskab
 4. Årsmøde 2016 regnskab
 5. UEMS v Hans Perrild
 6. Uddannelsesrådet v Flemming Nielsen
 7. Endo-akut medicin kombi i Region Nord.
 8. Webstrategi
 9. Opdatering at T2D guidelines m DSAM
 10. DRG takst opdatering
 11. Manglende PKL/PUF i Region Syd v. Sigrid
 12. NKR fedmekirurgi v. Sigrid
 13. Høring om dimensionering af speciallægeuddannelse
 14. Invitation til hypofysekursus. Rundsendelse?


Referat

Ad 1) Generalforsamling

Flemming er kandidat som dirigent

Mangler én kandidat til revisor-posten. Forespørges om kandidater til generalforsamling.

Ad 2) AZ rejselegat

2 ansøgninger.

Én genganger (Ajenthen Ranjan) grundet sidste års modtager ikke kunne nå at få brugt legatet inden årets udgang. Besluttes at han kan modtage legatet igen

Anden ansøger (Thomas Lee Torp, øjenlæge) vurderes ligeledes kvalificeret og modtager legatet.

Ad 3) Årsregnskab

Underskud grundet kurstab på værdipapirer. Ligeledes udgift til Sandbjergmøde og årsmøde

Ad 4) Årsmøde 2016 regnskab

Mødet har givet et overskud på 7.000 kr. Lidt uklart om i hvilken grad DES er momspligtigt i forbindelse med udbetaling af overskud fra Gentofte. Kasserer Inge Bülow tager kontakt til revisor mhp at afklare om overskud er momspligtigt

Ad 5) UEMS v Hans Perrild

Rapport fra Hans Perrild vedhæftet som bilag 1

Ad 6) Uddannelsesrådet v Flemming Nielsen

Holdt kurser i 2015 som planlagt. Afholdes nu ved faste delkursusledere. Thyroidea kursus aflyst pga manglende deltagelse.

Ad 7) Endo-akut medicin kombi i Region Nord

Er stadigt på tegnebrættet. Intet konkret foreligger endnu.

Ad 8) Webstrategi

Vil blive diskuteret på visionsmøde

Ad 9) Opdatering at T2D guidelines m DSAM

Vil følge retningslinjer for NBV og bliver præsenteret på NBV møde 2017. Sendes email til medlemmer om deltagelse i guideline gruppe (Tovholder: Ole Snorgaard). Gerne bred geografisk og erfaringsmæssig spredning.

Ad 10) DRG takst opdatering

Intet nyt

Ad 11) Manglende PKL/PUF i Region Syd v. Sigrid

FYEN bekymrede over manglende PUF i Region Syd. Bekymrede for manglende kvalitetskontrol af uddannelsen. Dorte Glintborg forespørger regionen på vegne af DES. Flemming Nielsen forespørger på uddannelsesudvalgets vegne.

Ad 12) NKR fedmekirurgi v. Sigrid

Aktuelt i høring

Ad 13) Høring om dimensionering af speciallægeuddannelse

Link rundsendes til bestyrelsen. Diskuteres på næste bestyrelsesmøde

Ad 14) Invitation til hypofysekursus. Rundsendelse?

Troels taler med Jens Otto Jørgensen omkring udfærdigelsen af program for at tydeliggøre opgavefordelingen mellem sponsor og arrangør fremadrettet. Hvis DES skal rundsende sponserede kurser skal det være klart at det er selskaberne der arrangerer og at sponsoratet er unrestricted

Ad 15) evt.

Intet under aktuelt

Referat af sekretær Esben Søndergaard