Referat DES bestyrelsesmøde 26/1-17 kl. 17.30-19.30, Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg

Deltager: Hanne, Esben, Troels, Pernille, Jens, Peter, Inge, Kirstine, Sigrid, Lars, Hans Jørgen, Eva, Thomas B, Flemming Steen Nielsen (uddannelsesudvalg)

Afbud: Ebbe, Thomas A

1) Nyt fra formanden
2) DES uddannelsesudvalg inkl. ECAS - ESE Recommended Curriculum of Specialization in Clinical Endocrinology, Diabetes and Metabolism/UEMS curriculum endocrinology
3) Regnskab DES årsmøde 2016 status
4) Repræsentant i DSIMs uddannelsesudvalg
5) Årsmøde komité v Pernille
6) Referent Pancreashormoner (pro.medicin)
7) Hjemmeside/IT v. Troels
8) Visionsmøde opfølgning og fremtidige møder
9) Eventuelt

Ad 1) Intet væsentligt nyt

Ad 2)
- Specialespecifikke kurser går godt. Gode evalueringer. Et enkelt aflyst kursus i 2016 grundet for få tilmeldte. Ikke længere nogen pukkel af HU læger der mangler kurser.
- DES bestyrelse finder det generelt uhensigtsmæssigt at der gives merit for del af HU, grundet forskning. Troels forfatter et brev til de regionale videreuddannelsesudvalg vedrørende vores holdning.
- DES bestyrelse og uddannelsesudvalg ønsker umiddelbart ikke på nuværende tidspunkt at engagere os aktivt i UEMS/ESE´s udvikling af curriculum. Vi vil gerne holdes orienteres om eventuel udvikling. I tilfælde af behov for involvering af DES vil dette varetages af uddannelsesudvalget.

Ad 3) Regnskabet nu afsluttet. Selskabet er blevet momsregistreret og årsmødet giver et mindre overskud. Endelig beretning i forbindelse med Generalforsamlingen.

Ad 4) DES uddannelsesudvalg vil forsøge at finde en kandidat til at erstatte Karen Boje.

Ad 5)Årsmødekomité: Pernille Holmager, Thomas Brix, Hanne Storm, Tina Belsing, Siv Lajlev. Formentlig et par ekstra medlemmer på vej ind.
2018: 12-13/1 Odense, SAS Radisson. Bispebjerg står for den videnskabelige del.
2019 og frem: 3. uge i januar på Nyborg Strand

Ad 6) Spørge Niels Møller, ellers høre den tidligere referent Tina Vilsbøl om mulige kandidater (ES/TKH)

Ad 7) Troels og Esben mødtes med Simon og Christian. Planen er udfasning af Christians arrangement. Sidste lønudbetaling er foretaget. Han kan eventuelt kontaktes til konsulentopgaver. Simon foresætter som webmaster til nuværende honorering (6000 kr. per kvartal).

Ad 8) Bestyrelsen vil gerne afholde et årligt visionsmøde. Torsdag eftermiddag – Fredag middag (24-25/8 2017) på Kongebrogaarden. Foreslå gerne emner. (TKH/ES)

Ad 9) Vi vil lave Excel ark med personer udpeget på vegne DES (ES).

Generalforsamling: Afholdes i Domus Medica (Esben)
Invitere Allan Flyvbjerg og Laszlo Hegedus til at tale om ”tanker om endokrinologiens fremtid i Danmark”. (Troels)