Referat fra bestyrelsesmøde 5. oktober 2015

Afbud:

  • Peter H
  • Frederik P
  • Ebbe E
  • Hanne S
  • Eva B

1. Støtte til kongresdeltagelse – se separat mail. Vi skal vælge 4-5

  • Der er indkommet 9 ansøgninger om støtte, heraf 7 med accepteret præsentation, og 2 uden accepteret præsentation.  Der kan kun bevilges 5, alle er støtteværdige og der gives prioritet til ansøgninger med præsentation. Det besluttes derfor som tidligere at trække lod blandt dem med præsentation.

2. LVS og Lægehåndbog – se vedhæfte mail.

LVS har meddelt at man har været i dialog med praktiserende læge Thomas Drivsholm vedrørende Lægehåndbogen. Man ønsker at Lægehåndbogen i højere grad referer til de faglige selskabers retningslinier og dette vil omvendt hjælpe med at udbrede kendskabet til disse vejledninger. Der kommer mere om sagen fra LVS senere, men der er støtte til på den måde at udbrede kendskabet til vores NBVer, det vil blot kræve at der gives besked til Lægehåndbogen når der kommer nye NBVer.

3. Opslag af 2xAZ rejselegat

Vi har mulighed for at uddele yderligere 2 rejselegater til diabetes forskning vha midler fra Astra Zeneca. De skal uddeles i år, så de opslåes snarest med ansøgningsfrist ultimo november, så de kan behandles på vores bestyrelsesmøde primo december. Samme opslagstekst som sidst

4. NKR organisk delir

SST har indkaldt medlemmer til arbejdsgruppe om behandling og forebyggelse af organisk delir, herunder 1 medlem fra DES. Bestyrelsen afsøger muligheden for at finde en kandidat, lykkes det ikke sendes tilbuddet til medlemmerne i DES, der er svarfrist d 23 oktober

5. Kandidater til HU Ansættelsesudvalg

Forslaget fra DES uddannelsesudvalg om at lade de 3 PKLer indgå, dels i udvalg for egen region, dels således at man deltager på tværs af regionerne så der altid er en ekstern med i udvalget støttes, desuden har FYEN peget på 3 medlemmer som også støttes.Der er desuden ønske fra Udd udvalget om at bestyrelsen repræsenteres med mindst 2 medlemmer, dvs 1 mere end formanden. Vi forespørger Hanne S.

6. LVS repræsentantskab

Aktuelt ingen kandidater

7. Tilbud på sekretariatsfunktion i forbindelse med årsmødet

Forslag om arrangement af mødet diskuteres. Umiddelbart synes det at være væsentligt dyrere end hidtil, om end der så også løses opgaver som ellers er løst af frivillige. Der er enighed om at det vil være en stor hjælp, men også om at tilbuddet er for dyrt i sin nuværende form. En arbejdsgruppe med TKH, PRO, arrangøren af DES 2017 (som endnu ikke er valgt) og en repræsentant fra værterne for 2016 mødet skal se på behov og omkostninger. I første omgang tilbagemelding om at tilbuddet er for højt, og til næste møde (og senest inden jul) skal værterne for 2017 udpeges.

8. Evt

Kasserer funktionen kan nu overgå til Inge Bülow der har fået adgang til vores konti, og har fået overdraget diverse dokumenter.

/Peter R