Referat DES bestyrelsesmøde 020614

  • Afbud: Torben, Dan, Kirstine

1. Inspektorer

Kandidater fundet og spørges fra bestyrelsen.

2. Deltagere til fokusgruppeinterviews - Revision af akkrediteringsstandarder for sygehuse i forhold til specialernes arbejde

Eva Black som kvalitetsansvarlig på BBH vil prøve at deltage i møderne.

3. Hjemmesiden

Tilbagemelding til webmaster vedr. farvevalg og skrifttyper. Frederik vil diskutere med webmaster og melde tilbage.

4. Bankskift?

Diskussion om fordele og ulemper ved at skifte bank. Der ses ingen grund til bankskift aktuelt.

5. Konstituering af den nye bestyrelse

Bestyrelsen konstitueres sig. Kirstine Stokholm foreslås som næstformand og vil blive kontaktet mhp dette.

6. Evt.

Regnskab for DES årsmøde 2014 bliver med underskud grundet stor tilslutning og relativt lille egenbetaling. Forskellige muligheder for at justere budget og egenbetaling samt deltagerantal diskuteres. Vi har hidtil stillet underskudsgaranti fra bestyrelsen, men tidligere har årsmødet været omkostningsneutralt. Det er også fremover hensigten at årsmødet skal hvile i sig selv, men for uforudsete situationer vil bestyrelsen fortsat stille underskudsgaranti. Endeligt beløb fastlægges ikke endnu.

Referent Frederik Persson