Dagsorden DES bestyrelsesmøde GF 2014

1. Inspektorer
Vi arbejder fortsat på at afklare præcise forhold omkring inspektorordningen, både hvad gælder finansiering og opgaver. Dan tager sagen videre med udd. udvalget og Pia rejser sagen i Region Hs udd udvalg.

2. GF 2014
Dagsorden og nye bestyrelseskandidater gennemgås. Ingen punkter til evt. er indkommet. Hans Perrild kan ikke deltage til GF pga. rejse, Peter Rossing vil give et indlæg til GF på hans vegne vedr. UEMS. Perspektiver og fremtid for systemet diskuteres. Der er samtidig andre initiativer på vej.

3. Økonomi
Kasseren melder at vi har fået godkendt vores regnskab. Fin balance takket være tilskud fra afholdelse af ECE. Et par punkter fra revisorerne gennemgås. Indrapportering til SKAT af sekretærbistand o. lign. bør optimeres. Uddeling af priser diskuteres, da der kan være skattetekniske forhold der skal være afklaret, og at der kan være brug for bilag i forhold til SKAT.

Mht. prisuddeling til årsmødet skal det oplyses til modtageren at prismodtageren kan vælge mellem at få beløbet indsat på forskningskonto eller modtage det til privat konto, og derefter opgive beløbet til skat.

Revisorerne foreslår at ikke kun er kassereren der skal have adgang til konti. Formanden vil fremover også gives adgang. Det diskuteres samtidigt om vi skal skifte bank til eksempelvis Lægernes Pensionsbank, for at lette håndteringen af konti og underskrifter m.m.

4. SST og GRADE
Kirstine orienterer om NBV styregruppens arbejde og interessen for at styrke evidensen i vejledningerne. Forslag om et endagskursus i GRADE, med udenlandsk foredragsholder, i samarbejde med NBV grupperne og muligvis andre selskaber. Forslag om at DES v formanden søger SST om finansiering.  Bestyrelsen beslutter efter afstemning, hvor ingen er imod, at stille underskudsgaranti til arbejdet med et endagskursus, såfremt SST ikke vil dække (hvilket de nok ikke vil, men det vurderes politisk vigtigt at søge)

5. Revision af specialeplan
Birte orienterer om arbejdet med specialeudvalgsrevisionen og tilbyder at fortsætte som DES repræsentant i arbejdet. Dette bifaldes.

6. LVS og Choosing Wisely
Formanden forfatter et officielt svar.

7. LVS og NKR
NKR diskuteres hos LVS, især i forhold til anvendelighed og brugbarhed. Ikke en egentlig behandlingsvejledning, men ofte en oversigt over svære områder med yderst sparsom evidens. Vi diskuterer de specifikke spørgsmål stillet af LVS, og Kirstine S vil forfatte udkast til svar som bestyrelsen kan kommentere. Mange kommentarer vedrørende arbejdets størrelse i forhold til oplevet gavn.

8. Medlemskab i DES for Medicollect
Firmamedlemskab diskuteres.

9. Udd udv. v Karen Boje
Orientering fra udd. udvalgets arbejde ved Karen Boje Pedersen. Afholdte kurser, økonomi og tests gennemgås. Fortsat arbejde med langtidsplanlægning og sikret økonomi, der synes at være brug for yderligere ressourcer. Der er ikke længere en stor gruppe af HU-læger der er tæt på færdiggørelse af speciallægeuddannelsen, uden at have nået alle kurser. Mulighederne for at kunne fastlægge tidspunkter for kurserne for den enkelte HU læge fra start diskuteres. Det diskuteres også at kvalitet på kurserne er afgørende, og at det var et vigtigt argument for at forlade KONSUL kurserne i sin tid. En mulighed er at lade et mindre fakultet være ansvarlig for hvert kursus over længere tid, således at undervisningen bliver af høj men også ensartet kvalitet.  

Ny specialeplan berøres også, der inviteres til feedback vedr. den nye plan. Overgangsordning fra gammel til ny ordning vil der være mulighed for. Undervisningsformer vil også kunne udvikles. Der er flere opgaver for udvalget at arbejde videre med, især langtidsplanlægning af kurser for hele HU forløb.

10. Evt.

 

Referent Frederik Persson