Referat DES bestyrelsesmøde 12. november 2012

Afbud:

 • Klaus Levin
 • Dorte Glintborg
 • Kirstine Stockholm
 • Peter Oturai

Deltagere:

 • Trine Tang Christensen
 • Niels Jessen
 • Birte Nygaard
 • Peter Rossing
 • Frederik Persson
 • Dan Hesse
 • Helle Brockstedt

1. Sidste referat

Videreuddannelsesudvalg: Diskussion vedr. efterfølger til HAS som hoveduddannelsesansvarlig og om bestyrelsen kan være med til at udpege en sådan. Kandidater diskuteres. Efter bestyrelsesmødet viser det sig at vidd. udd. udvalget har møde i morgen 13/11 og man har ny hoveduddannelsesansvarlig som punkt på dagsordenen. Vi afventer referat fra det møde. Referat fra sidste møde i udvalget rundsendt til bestyrelsen.

Ad formue: Trine har handlet med obligationer efter råd fra investeringsrådgiver fra banken. Der er valgt den mest konservative strategi muligt.

Årsmøde 2014: Århus? TKH arbejder lidt videre med at organisere og finde en tovholder til næste møde.

2. Opfølgning på Sandbjergmødet

Godt møde, stor entusiasme og samarbejdsvillighed. Positivt. Konsensus på stort set alle emner. Hvor der ikke var fuld enighed, laves en mere åben formulering og der var enighed om at tage det op igen om 2 år. Mødet viste at det er vigtigt at arbejdsgruppen anstrenger sig for at komme med et oplæg og så vidt muligt ikke blot anfører at man ikke kunne enes om et punkt.

Incidentalom gav lidt uenighed om varighed af opfølgning. Diabetes og kirurgi overlapper lidt med andre specialer.

Nye arbejdsgrupper til næste års møde har allerede mødt stort interesse. Økonomi for næste år – stedet er booket – DES støtter møderne så længe vi har mulighed, hvis muligt med støtte fra afdelingerne efter 2013. Transportomkostninger op til 5000 kr. per gruppe fremover kan styres af hver arbejdsgruppes tovholder. Udgifter til styregruppens møder inkl transport  betales af DES. SST planlægger at lave 15 kliniske vejledninger om året – men ikke meget specialiserede områder – snarere store tværsektorielle områder. I flg Troels der sidder i referencegruppen for ”den diabetiske fod. Overlappet med ENDO NBV bliver minimalt og vi skal ikke regne med midler fra SST til vores NBV arbejde.

3. Årsmødet 2013.

Trine fortæller at det skrider planmæssigt frem – tilmeldingen er online, abstrakt indsendes online, inviteret forelæser er på plads – der er sat tid til af til Schwarz-Sørensen prisen osv.

Organisationskomiteen inviteres med til middag torsdag efter bestyrelsesmøde – møde kl. 18 spisning 19.30.

4. Evt.

Metformin dosering: Ffølge SST: man lægger op til seponering ved eGFR<60 ml/min. Stemmer ikke med vores og internationale guidelines, men stemmer måske mere med produktresumeet. Usikkerhed opstår ved denne diskrepans. Peter R kontakter IRF for vejledning vedr. de juridiske implikationer.

Næste tlf. møde 3/12 kl. 20.00

Referat

Frederik Persson