Referat fra bestyrelsesmøde i DES torsdag den 14. juni, 18.00-20.00

Sted: OUH, M Afdelingskonference på Kløvervænget 6, stuen (indgang 93)

Deltagere:

 • Peter Rossing
 • Trine Tang Christensen
 • Troels Krarup Hansen
 • Klaus Levin
 • Kirstine Stochholm
 • Dan Hesse
 • Dorte Glintborg
 • Torben Østergård

Afbud:

 • Frederik Persson
 • Niels Jessen
 • Pia Eiken
 • Birte Nygaard
 • Peter Oturai

Dagsorden

1. Referat godkendt

Med tilføjelse af at pkt 7 handlede om at det var godkendt at deltage i LIFs udvalgsarbejde om diabetes, med PRO som repræsentant. Desuden blev der gjort opmærksom på at PRO-MEDICIN.dk har spurgt om DES kan godkende forfatterne til afsnittene om endokrinologi på medicin.dk. (efterfølgende rundsendt liste med forfattere som blev godkendt).

Desuden blev det besluttet at tilføje navne på afgående bestyrelsesmedlemmer til referatet fra generalforsamlingen.(under pkt 7 om nyvalgte medlemmer) (Esben Søndergård, Helle Kongsbak Brockstedt, Leif Breum, Marie Louise C Hartoft-Nielsen, samt formand og sekretær: Kim Brixen, og Kurt Højlund)

2. Nye medlemmer

Udsat til næste møde

3. Siden sidst

Vi er blevet spurgt om Udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren, og har ingen kommentarer,

Der har været møde i sundhedsstyrelsen vedr arbejdsgruppe om Fodsår, der muligvis bliver pilot projekt for nye nationale behandlingsvejledninger med støtte fra SST, skal koordineres med vores endoNBV gruppe, (E Duun sidder begge steder)

Ved NIP/Dansk Voksen Diabetes Databases audit blev diskuteret om DES og Dansk Selskab for klinisk biokemi ville diskutere videre proces omkring overgang til nye HbA1c enheder, da det synes at gøres meget forskelligt rundt omkring. PRO vil tage dette om med DSKB.

I forbindelse med audit er lavet en kort statusartikel om databasen til Ugeskrift for Læger, der har et nummer med artikler om fsk nationale databaser.

4. Konstituering

Det var afklaret at Peter Rossing er formand, Frederik Persson sekretær,

Trine Tang Christensen blev valgt som kasserer, og Troels Krarup blev valgt som næstformand

I endoNBV sidder Birte Nygaard, Troels Krarup Hansen, Kirstine Stochholm og Peter Rossing,

5. Årshjul

Første mandag hver måned kl 20-21 afholdes telefonkonference i måneder uden bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes:

 • 1) Torsdag før 3. weekend i januar måned, dagen før DES årsmøde, og i nærheden af det sted hvor årsmødet afholdes.
 • 2) Første mandag i maj før generalforsamlingen i Domus Medica (kan evt flyttes af hensyn til ECE kongres hvis aktuelt)
 • 3) Første mandag i juni med henblik på konstituering
 • 4) Første mandag i september evt i Århus
 • 5) Den sidste weekend i oktober afholdes kort bestyrelsesmøde forud for EndoNBV mødet på Sandbjerg

For det kommende år

 • Juli 2012 intet møde
 • August 2012 telefonmøde d 6/8
 • September 2012 bestyrelsesmøde d 3/9
 • Oktober 2012 telefonmøde d 1/10
 • November 2012 kort bestyrelsesmøde før sanbjergmødet 3/11
 • December 2012 telefonmøde d 3/12
 • Januar 2013 bestyrelsesmøde 17/1
 • Februar 2013 telefonmøde d 4/2
 • Marts 2013 telefonmøde d 4/3
 • April 2013 telefonmøde d ¼
 • Maj 2013 bestyrelsesmøde forud for GF d 6 maj

5. Industri. Officiel politik.

Det blev besluttet at afvente det udvalg der arbejder med problemstillingen. For at skabe åbenhed og klarhed henvises på vores hjemmeside under kontakter til lægemiddelstyrelsens liste over lægers forhold til industrien

http://ext.laegemiddelstyrelsen.dk/tilladelselaegertandlaeger/tilladelse_laeger_tandlaeger_full_soeg.asp?vis=hele

NovoNordisk havde adspurgt om man kunne få lov at holde et symposium i tilknytning til årsmødet, hvilket der ikke var flertal for.

6. Evt.

Kørekortregler: Iflg Klaus Levin er reglerne nu tilbage til tidligere forhold, link til dette fremsendes af Klaus

I forbindelse med det kommende årsmøde spurgte Trine Tang Christensen om selskabet stiller en underskudsgaranti for arrangørerne, tidligere har man stillet en garanti på 200.000, da selskabet til gengæld får et evt overskud.

Budgettet for årsmødet fremlægges på november bestyrelsesmødet

7. Dato for næste bestyrelsesmøde

6/8 telefonmøde

3/9 Domus Medica 18-20

Mange hilsner

Peter Rossing, formand

Frederik Persson, sekretær